You are here

Sözlü ve Yazılı Kültür İlişkileri Çerçevesinde Konuşma ve Yazma Becerilerine Bir Bakış

A View to Speaking and Writing Skills as Part of the Relations Between oral and Written Culture

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study has been made to determine how the interaction between oral and written culture affects speaking and written skills. In the research, formation of oral culture and its effect to written culture have been examined and the thoughts of some linguists, sociologists and analytical philosophers, who have studied on this issue throughout the history, have been evaluated. The interaction between oral and written culture has been evaluated as related to the acceptance of speaking as sound, the acceptance of communication as media tool, relation between language and culture, and the effect of this situation to acculturation. The interaction between oral communication and written communication is seen as a convoluted cycle in improving of speaking and writing skills. Written culture have been so expanded since the invention of printing press, and technology have been so developed, hence oral culture in today has gotten second innovation and transformed to information. This transformation has directed the individual to use written expression skill instead of speaking.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, sözlü ve yazılı kültür etkileşiminin konuşma ve yazma becerilerine ne şekilde yansıdığını tespit etmek üzere yapılmıştır. Araştırmada, sözlü kültürün oluşumu ve yazılı kültüre etkisi incelenmiş; tarih içinde bu yönde girişimleri olan bazı dilbilimciler, toplum bilimciler ve analitik filozofların düşünceleri de değerlendirilmiştir. Sözlü ve yazılı kültür etkileşimi; konuşmanın ses olarak benimsenmesi, iletişimin medya olarak kabulü ve bu yönde dil-düşünce ilişkisi ve yine bu durumun kültürlenmeye etkisi çerçevesinde ele alınmıştır. Sözlü iletişim ile yazılı iletişimin etkileşimi, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde sarmal bir döngü izlemektedir. Yazılı kültür, matbaanın icadından bu yana o derece büyümüş ve teknoloji o denli gelişmiştir ki günümüzde sözlü kültür ikinci bir yenilik geçirerek enformasyona dönüşmüştür. Bu dönüşüm de, bireyi konuşmadan çok yazılı anlatım becerisini kullanmaya yönlendirmiştir.

REFERENCES

References: 

Akarsu, Bedia. (1994). Felsefe terimleri sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Altınörs, Atakan. (2003). Dil felsefesine giriş. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Başkan, Özcan. (2003). Bildirişim. İstanbul: Multilingual.
Hadot, Pierre. (2009). Wittgenstein ve dilin sınırları. (Çev.: Murat Erşen). İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
Heidegger,
Martin
. (2002). Dilin doğası. İnsan bilimlerine prolegomena. (Derleme ve Tercüme: Hüsamettin Arslan). İstanbul: Paradigma Yayınları.
İmer, Kâmile. (1990). Dil ve toplum. Ankara: Gündoğan Yayınları.
Nisbett, Richard
E
. (2003). Düşüncenin coğrafyası. (Çev.: Gül Çağalı Güven). İstanbul: Varlık Yayınları.
Ong, Walter J. (2004). Sözlü ve yazılı kültür. (Çev.: Sema Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayınları.
Saussuere, F. (1998). Genel dilbilim dersleri. (Çev.: Berke Vardar). İstanbul: Multilingual.
Utku, Ali. (2009). Ludwig Wittgenstein - Erken Döneminde dilin sınırları ve felsefe. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
Vardar, Berke. (2001). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri. İstanbul: Multilingual.
Vardar, Berke. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual.
Vygotsky, L.S. (1998). Düşünce ve dil. (Çev.: S.Koray). İstanbul: Toplumsa Dönüşüm Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com