You are here

21.YÜZYıLıN DEĞIŞEN EĞITIM ANLAYıŞLARı IÇINDE BEDEN VE SPOR EĞITIMCILERININ İNŞAN YARATıCıLıĞıNA KATKıLARı VE NITELIKLI SPOR EĞITIMCILERIN YETIŞTIRILMESINE YÖNELIK DÜŞÜNCELER

IDEAS ABOUT TRAINING OF THE OUALIFIED SPORTS INSTRUCTORS AND THE CONTRIBUTIONS TO MAN'S CREATIVITY OF PHYSİCS AND SPORTS INSTRUCTORS İN THE CHANGING EDUCATION VIEVV POINTS OF THE TVVENTY FIRST CENTURY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
IVhile entering a new century in which knowledge, communication, technology, being global, justice of surroımdings and humarı being are evaluated, the developed countries start to hav e place at this century and to catch this period. At the period of Tmpire ofOttomon, the cvourse of Physical Education was instructed three hours a week, and nowadays this course is instructed not only 2 hours a week but also as elective course. On the other hand in the developed countires, this course is instructed ıııore hours a week. Non-developing of Education Program in Turkey, lack of understanding on Physical Education and Sport, non-equality of chance and possibility, and ete. Effect the activities at this fıeld negatively. Behind this; caıtse of the system, the s tu den ts are in an exam marathon race, then; this cause problems for the educationalist of Physical Education and Sport. If the factors as developing lesson programs in quantity and cjuality, determining the effects of the press-TVto the Physical Education, making suitable practices for everybody are provided, solving these problems can be facilitated. As a result; İn Turkey, we must try to put the sport activities at the fırst step among the preferences on the life of kuman being and argue the changings in the M'orld and in the society by the plan, the program, the facility, and the educationalist. And so do not remain behind the comternporary countries by the help of the ideal rights.
Abstract (Original Language): 
Bilgi, iletiş im, teknoloji, globalleş me-küreselleşme, çevre ve insan haklarının temel değer olarak alındığı yeni bir yüzyıla girerken gelişmiş ülkeler bu yüzyılda yerlerini alabilmek, çağı yakalayabilmek için çalış malara başladılar. Türkiye 'de ise henüz lam anlamıyla ciddi bir çalışma görülmemektedir. Osman/ı İmparatorluğu döneminde haftada 3 saat olarak yapılan Cimnastik ve Beden Eğitimi dersi günümüzde haftada 2 saat olarak hatta seçmeli ders olarak uygulanmaktadır. Buna karşın gelişmiş ülkelerde Beden Eğitimi dersi daha yoğun olarak işlenilmektedir. Türkiye 'de halen tam anlamıyla Eğitim Programının geliştirilememiş olması, Beden Eğitini ve Spor anlayışının istenilen biçime ulaşamaması, imkân ve fırsat eşitsizliği, vs., bu alandaki faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanında; sistem yüzünden öğrencilerin sınav maratonu içinde olması da Beden Eğitimi ve Spor Eğitimcileri için sorunlar yaratmaktadır. Ders programları n ı n nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi, medya-TV'nin Beden ve Spor Eğitimine etkisinin saptanması, herkese, uygun uygulamaların yapılması gibi faktörler sağlanırsa, bahsedilen problemlerin çözümü kolaylaşlırılahilımr. Sonuç olarak; Türkiye 'de sportif etkinliklerin insan yaşamındaki tercihler arasında ilk sırada yer alması için, dünyadaki ve toplumdaki değişimler, plan, program, tesis, eğitimci boyutuyla tartış ı lmalı, ideal doğrulara ulaş ı larak çağdaş ülkelerin gerisine düşülmemelidir.