You are here

TEMEL YURTTAŞLIK EGİTİMİ(Global Boyutlu, Karşılaştırmalı Bir Çalışma)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to define the basic competencies of global citizen. By comparing global education acts in some selected European systems with the basic compulsory system of education in Turkey and in the light of some international documents about global education, the study has been resulted with some suggestions for the development of global citizenship education at the basic level of Turkish education system. Dünyada ve Türkiye'de her bir yurttaş en azından neleri bilse ve yapabilseydi, bugünkü sorunlar yaşanmazdı?
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, temel global yurttaşlık yeterliklerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Bunun için bazı seçilmiş Avrupa eğitim sistemlerindeki global eğitim hareketleri ile Türkiye'deki zorunlu temel eğitim karşılaştırılmış ve global eğitime ilişkin bazı uluslararası belgeler ışığında, Türk eğitim sisteminde temel düzeyde global yurttaşlık eğitiminin geliştirilmesi için bazı öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Adem, Mahmut (1997), "Sekiz Yıllık Eğitime Kimler Karşı", Cumhuriyet 14.4.1997.
Allahwerdi, Helena, The Global Citizen, The Finnish UN
Associaiton, 1997.
Avrupa Birliği Bülteni, Ek 3/95
Başaran, İ. Ethem, Temel Eğitim Nasıl Olmalı?, Rapor,
Ankara, 1998.
Temel Eğitim ve Yönetimi, A.Ü.
1984.
Council of Europe, Education for European
Citizenship, Strasbourg, 1998. DEA-Development Ed. Center, London, 1996. Education in Britian, Foreign Commonwealth Office, London, 1996.
Elo, Pekka, The Justice in the School, Finnish Report, International Coference on Pupils' Rights, Budapest: 1998.
Finnish National Board of Education, Framework Curriculum for the Comprehensive School, Helsinki, 1994.
Georgescu, Dakmara, Global Education Charter Institute for Ed. Science, Bucharest, 1997.
Kaya, Yahya K., Çağdaşlaşma Yolunda, Ankara Bilim Yayınevi, 1994.
Ministry of Education. The Folkeskole Kopenhagen,
1996.
Ministry of National Education, Reform of the Education System, Warsaw, 1998.
National Agency for Education, Skolan I Sverıge,
Stockholm, 1998.
Oxfam's Development Education Programme, Global Citizenship, U.K. 1997.
Pedagogical Instıtute of Macedonia, Primary Education,
Skopje, 1996.
Richardson, Robin, Values and Attitudes in a Pluralistic
Society, 1998.
Trajkova, Gordana, Civic Education in Macedonia,
European Teachers' Seminar, Leeds, 1998.
Unicef, Herkes için Eğitim Dünya Bildirgesi, Jomtien,
1990.
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1996-2000

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com