You are here

İNTERNET İLE EĞİTİMDE ÖĞRETMEN VE OKULYÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Principals are the main 'facilitator' in using computer and internet in education. Corporating internet sources with curriculum is teachers' duty but training teachers about the necessity of computer aided teaching is principals'. Arranging seminars, employing technology coordinator, changing school culture ext. should be the main responsibility of the principals. This study defines what is the internets' place in education, how to use it, teachers' role in internet aided assignments, principals' responsibility in changing education from being classical to computer aided, multi knowledge sources education. Turkey should catch the opportunity of education with internet in order to innovate their curriculums which have not altered for quite long time.
Abstract (Original Language): 
Eğitimde bilgisayar ve internet kullanımında okul müdürleri ana 'kolaylaştırıcı' rolü oynamaktadırlar. İnternetten elde edilen kaynakları müfredat ile birleştirmek öğretmenin rolü iken öğretmenleri bilgisayarla öğretim konusunda eğitmek ise okul yöneticisinin görevidir. Seminerler düzenlemek, teknoloji koordinatörü işe almak, okul kültürünü değiştirmek vb .okul yöneticisinin ana sorumluluklarındandır. Bu çalışma, eğitimde internetin rolünün ne olduğunu, nasıl kullanılacağını, öğretmenin internet kaynakları ile ödev yapılmasındaki kılavuzluğunu, okul yöneticisinin klasik eğitimden bilişim teknolojisine geçişle gelişen görevlerini belirlemeye çalışmaktadır. Türkiye internetle eğitim şansını, müfredatları geliştirmek yönünde kullanmalıdır.

REFERENCES

References: 

Alkan, C. Şimşek, N., Deryakulu, D. (1995) Eğitim Teknolojisine Giriş, Önder Mat. Ankara. Balli S., J., Wright, M. D. F., Patric, N., (1997) Preservice Teachers' Field Experiences
with Technology, Educational Technology.
Dinler
, Z. (2000) Bilimsel Araştırma ve İnternete Bağlı BilgiMerkezleri, Ekin Kit., Bursa. Evans, M. A. (1995) www. iste.org/publications/JRCE/jrce27.4.html, 1995 Hızal, A. (1989) Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları,
No:11, Eskişehir
Hurst S. D.(1994)
Teaching Technology to Teachers, Educational Leadership, 1994, s.74-76
Ketter K. (1995) ) www. iste.org/publications/JRCE/jrce27.4.html, 1995
Marcinkiewicz (1995) ) www. iste.org/publications/JRCE/jrce27.4.html, 1995
MLO Eğitim ve Tanıtım Bülteni, (2000) Sayı: 3, Mayıs 2000
MLO Eğitim ve Tanıtım Bülteni, (1998) Sayı: 1, Mayıs 2000
Svan K.(1995) ) www. iste.org/publications/JRCE/jrce27.4.html, 1995.
The Chronicle of Higher Education on Internet
www.publich.politick.nl/english/news/hed.htm
2. http://www.egitek.gov.tr
3. http://www.ibun.edu.tr/vc15/oemsos/rapor
4. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/dergi/97/kasim/uzaktan.html
5. 'TechnologyCoordinator Job Description, Montague Area Public Schools' http://www.personal.umich.edu/sdbest/techplan/maps/App-c.htm
Egnatoff,J, William Preparing Teachers for Internet use in Schools, Faculty of
Education, Queen's University http://educ.queensu.cal/egnatoff/papers/NET-96.htm 'Schools Administrators Voice What Teachers Candidates Needs to Know' http://www.coe.uh.edu./insite/elec.pub/htm/1995/1810.htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com