You are here

İLKOKULLARDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERLE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

PROBLEMS FACED WITH FOREIGN STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5505/pausbed.2016.81557
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to reveal the problems which teachers and administrators face with at schools where foreign students enroll in, and to offer solutions and recommendations for these problems. As a qualitative research design, phenemonology is chosen for the study. The data was collected through interviews with teachers and administrators at schools in Denizli where foreign students are attending. Maximum sampling was used for the selection of the participants. Analyses figured out four themes named family characteristics of foreign students, problems faced, solutions of the problems faced and suggestions. Under the theme of family characteristics, the data was categorized as the reasons why they are in Turkey, family structure, financial situation, the condition of being interested in child’s education and the reasons of immigration. As for the problems which teachers and administrators face with, the data was categorized as the language problems, the problems in the collaboration between Ministry of National Education and the school, the problems in the collaboration between the school and the family, and the problems in the process of instruction. In terms of the third and the fourth themes of the study, the solutions which the teachers and the administrators offer for the problems mentioned above have been discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, okullarında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmen ve yöneticilerin karşılaştıkları sorunları, sorunlara bulunan çözümler ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma deseni olan fenomenoloji (Olgu bilim) deseninden yararlanılmıştır. Araştırma verileri Denizli’de yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu okullardaki öğretmen ve yöneticilerle görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Çalışma grubunun seçiminde maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin aile özellikleri, karşılaşılan sorunlar, sorunlara yönelik bulunan çözümler ve öneriler teması olmak üzere dört tema elde edilmiştir. Aile özelliklerinde Türkiye’de bulunma sebepleri, aile yapısı, maddi durum, çocuğun eğitimiyle ilgilenme durumu, göç nedenleri gibi verilere ulaşılmıştır. Öğretmen ve yöneticilerin karşılaştıkları sorunlar; dil sorunu, davranış sorunu, Milli Eğitim-okul işbirliği sorunları, okul- aile işbirliği sorunları ve öğretim sürecinde yaşanan sorunlar olarak beş alt tema altında toplanmıştır. Araştırmanın üçüncü ve dördüncü temasında da öğretmen ve yöneticilerin yukarıda belirtilen sorunlara yönelik buldukları çözümler ve sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.
208
234

REFERENCES

References: 

Alyılmaz, S., Biçer, N. ve Çoban, İ. (2015). “Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4/1, 328-338.
Arslan, Mehmet. (2006). “Almanya’daki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunları.” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 233-245.
Christensen, L. B., Johnson, R. B., ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz, (Çev. A. Alpay), Anı Yayıncılık, Ankara.
Creswell, J. W. (2013). Araştırma Deseni, (Çev. S.B. Demir), Eğiten Kitap. Ankara
Çelik, V. (2005). Sınıf Yönetimi, 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Çetin, B. (2013). “Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14/1, 255-269.
Galloway, F. J. ve Jenkins R. J. (2005). “The Adjustment Problems Faced by International
Students in the United States: A Comparison ofInternational Students and Administrative Perceptions at Two Private,Religiously Affiliated Universities.” NASPA Journal, 42/2.
Güngör, F. (2015). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Kaştan, Y. (2015). “Türkiye’de Göç Yaşamış Çocukların Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Problemler”, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2/4, 216-229.
Kılınç, E. (2014). Antalya’da Yaşayan Yabancı Uyruklu Aile Çocuklarının Karşılaştığı Eğitim Sorunları (Uluslararası Özel Antalya Rus Okulu Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
Koçak, Y. ve Terzi, E. (2012). “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3/3, 163-184.
Korkmaz, İ. (2002). Sınıf Yönetimi, (Editör: Kaya, Z), 2.baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
Lijuan, Z. (2002). Studying International Students: Adjustment Issues and Social Support.
Reports/ Research. Web: www.eric.com adresinden 5 Ağustos 2016’da alınmıstır.
Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (Çev. S. Turan), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Nasrin, F. (2001). International Female Graduate Students’ Perceptions of Their
Adjustment Experiences and Coping Strategies at an Urban Research University, Speeches/ Meeting Papers. Web: www.eric.com adresinden 5 Ağustos 2016’da alınmıstır.
228
E. Sarıtaş, Ü. Şahin, G. Çatalbaş
Özdemir, S.M, Benzer, H. ve Akbaş, O (2009). “Almanya'da Yaşayan 15-19 Yaş Türk Gençlerinin Eğitim Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme (Kuzey Ren Vestfalya Örneği)”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 10(1): 23-40
Öztürk, M. (2015). http://www.mucahitozturk.com/okul-basarisizligi/ 21.06.2015, 14:31
Polat, F. (2012). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu İlköğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Sarıkaya, H.S. (2014). “Belçika Flaman Bölgesi Eğitim Sisteminde Türk Kökenli Çocukların Yaşadığı Temel Eğitim Sorunların İncelenmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8: 246-260.
Topsakal, C., Merey, Z. ve Keçe, M. (2013). “Göçle Gelen Ailelerin Çocuklarının Eğitim-Öğrenim Hakkı Ve Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6 (27): 546-560
Türkiye Göç Raporu (2015). T.C. İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara
Uluocak, G.P. (2009). “İç Göç Yaşamış Ve Yaşamamış Çocukların Okulda Uyumu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 26: 35-44
Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2003). “İlköğretim Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar”, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi. 3 (3): 9
Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com