You are here

EĞİTİM FAKÜLTESİ OKULÖNCESİ ANABİLİM DALI PROGRAMINDA YER ALAN MÜZİK EĞİTİMİ DERSİ HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ

LEVELS OF MATERIALIZING THE PURPOSE IN MUSIC EDUCATION LECTURE IN THE PROGRAMME OF PRE-SCHOOL DEPARTMENT OF EDUCATION FACULTY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi: 10.5505/pausbed.2013.58066

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study to identify the level of music education lecture taking part in the programme of pre-school education in education faculty faculty from the students’ point of view and developing ideas for a more effective lecture. The study is a descriptive research to determine the existing situation. The exemplification of this research is constituted of total 263 4th class students studying in pre-school education in the education faculties of Muğla, Balıkesir, Dokuz Eylül-Buca and Pamukkale Universities. The data are obtained by a scale improved by the researcher himself. Cronbach Alfa dependablity coefficient of the scale is estimated as 0.95. The findings obtained from the analysis of the data put forward that this music education lecture is realized in medium level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı programında yer alan müzik eğitimi dersinin hangi düzeyde gerçekleştiğine ilişkin Okulöncesi öğrencilerinin görüşleriyle saptanması ve daha etkili bir müzik eğitimi dersi için öneriler sunmaktadır. Çalışma, mevcut durumun saptanmasına ilişkin betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Muğla Üniversitesi Okulöncesi Anabilim Dalı 4. sınıfında öğrenim gören toplam 263 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçekle elde edilmiştir. Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.95 olarak hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinden elde edilen bulgular, müzik eğitimi dersi hedeflerinin orta düzeyde gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Balcı, A (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Borg, W and. Gall M. D. (1989). Educational Research an Introductio,. 5 th edtion. New york and
London: Longman
Büyüköztürk, Ş. (2008) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitab , Pegem Akademi Yayınları.
Ankara
Ertürk, S (1972). Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları Ankara
Fidan, N (1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme, Kadıoğlu Matbaası. Ankara
Kağıtçıbaşı, Ç. (1992) İnsan ve İnsanlar, Evrim Basım Yayım. İstanbul
Karasar, N (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara
Mengüşoğlu, T (1988). İnsan Felsefesi, Remzi Kitapevi. İstanbul
Say, A (2001). Müziğin Kitabı , Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Ankara
Sönmez, V (1994). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitab , Pegem Yayınları. Ankara
Uçan, A (1996). İnsan ve Müzik. İnsan ve Sanat Eğitimi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Uçan, A (1997). Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com