You are here

Çoklu Zekâ Kuramı ve Değerler Eğitimi

The Theory of Multiple Intelligences and Values Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Howard Gardner's theory of Multiple Intelligences has a potential to change all of our conceptions about the abilities of human beings from top to bottom. Gardner's main aim in this theory is to prove that intelligence is not a single construct and human beings possess at least seven distinct intelligences independent from each other. Gardner (1999) in his work of Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century emphasizes that one of our aims in the new century will not only bring these different intelligences together and use in harmony but also to question how to bring intelligence and the morality together in order to help different people come together to live in happiness and peace to create a better world. This perspective leads us to think of the existence of a new intelligence. Things we witnessed in the 20th century and have been witnessing in the 21st century convince us about the importance and how much we are in need of discussing the existence of the Moral Intelligence. This article advocates the existence of the Moral Intelligence which Gardner and his friends have difficulty in defining and value education can be studied under the umbrella of the theory of Multiple Intelligences focusing on the Moral Intelligence.
Abstract (Original Language): 
Howard Gardner'ı n Çoklu Zekâ Kuramı; bizim, insanın yeterlilikleri konusundaki düşüncelerimizi kökten değiştirmemize yardım edecek bir potansiyele sahiptir. Gardner'ın bu Kuram'daki asıl hedefi; zekânın tek bir yapıdan meydana gelmediğini ve insanların biri birinden bağımsız en az yedi ayrı zekâya sahip olduğunu ve bunların zaman içinde geliştirilebileceğini insanlara kanıtlamaktır. Gardner (1999), Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century adlı eserinde yeni yüzyılda bizlerin en önemli hedeflerden birinin sadece farklı zekâlarımızı bir araya getirerek onları düzgün bir biçimde kullanmak olmadığını, farklı insanların bir arada mutlu bir şekilde ve barış içinde yaşayabileceği bir dünyayı yaratmak için zekâyla, ahlâkın nasıl bir araya getirilebileceğini de düşünmemiz gerektiğini sorgulamamız gerektiğini vurgular. Bu yaklaşım da yeni bir zekânın varlığını tartışmaya açmaktadır. İnsanlığın 20.yy' da hatta ikinci on yılını bitirdiğimiz 21. y.yılda şahit olduklarını göz önüne alırsak, Ahlâkî Zekâ'nın varlığını sorgulamaya ve ne kadar gerekli olduğunu düşünmeye ihtiyacımız olduğunu görürüz. Bu makalede Gardner ve arkadaşlarının tanımlamakta zorluk çektiği Ahlâkî Zekâ'nın varlığına vurgu yapılarak, Değerler Eğitimi konusunun Çoklu Zekâ Kuramı şemsiyesi altında ve Ahlâkî Zekâ odaklı ele alınabileceği savunulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Altan, M. Z. (2001). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. A review article. TESOL Quarterly, 204-205.
Altan, M. Z. (2010). Teaching global issues through intercultural communication, critical thinking and multiple intelligences. Modern English Teacher, 19 (1), 60-64.
Coser, L. A., & Rosenberg, B. (1964). Sociological theory: A book of readings. MacMillan: New York.
Durkheim, E. (1925). Moral education: A study in the theory and application of the sociology of education. (E. Wilson, & H. Schnurer, Trans.) New York: The Free Press
Gardner, H. (1983). Frames of mind. The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books
Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books.
Gardner, H. (November1995). Reflections on multiple intelligences: Myths and messages. Phi Delta Kappan 77(3), 200-203, 206-209.
Gardner, Howard. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books.
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence (Why it can matter more than IQ). New York: Basic Books.
Hume, David. (1741). An enquiry concerning of principles of morals (Ahlak, Çev.: Nil Şimşek). Dergâh,
2010.
Kohlberg, L. (1970). Education for justice: A modern statement of the Platonic view. In N.F. & T.R. Sizer (Eds.), Five Lectures on Moral Education. Cambridge, MA and London:
Kohlberg, L., & Candee, D. (1984). The relationship of moral judgment to moral action. In L. Kohlberg (Ed.), Essays on moral development: The philosophy of moral development (Vol. 2, pp. 498¬581). San Francisco: Harper & Row. Harvard University Press.
Kornhaber, M.L. (2001). "Howard Gardner" in J.A. Palmer (Ed.) Fifty modern thinkers on education: From Piaget to the present. London: Routledge.
Lapsley, D. K (2008). Moral self-Identity as the aim of education. In L.P. Nucci and D. Narvaez (Eds). Handbook of moral and character education (pp. 30¬52). New York: Taylor & Francis.
Piaget, J. (1965). The moral judgment of the child. New York: Macmillan.
Piaget, J. (1970). Piaget's theory. In Carmichael's manual of child psychology (3rd ed.). New York: Wiley.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com