You are here

Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri

Opinions of the Prospective Teachers about Values

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As it is known, one of the aims of education is to pass the values of community to the next generation. Educators in the process of this transfer, play an important role at the transfer of values. The aim of this research is to determine prospective teachers studying at Ziya Gökalp Education Faculty opinions about values. This research utilized qualitative research methods. Qualitative data collection techniques is used in research semi-structured interview technique. Participated prospective teachers were studying last year of their teacher education at Ziya Gökalp Education Faculty at Dicle University during 2010-2011 spring semester. Thirty-two prospective teachers participated in the research. The interview data obtained were analyzed through discriptive technique. The results were presented by considering research questions. In order to reflect prospective teachers opinions direct quotations were used. According to the findings from the research, the main values guiding the lives of prospective teachers are moral values, it is followed by economic and religious values.It is understood that prospective teachers have an opinion about family plays an important role in the acquisition of values and educating families is a need to gain values
Abstract (Original Language): 
Bilindiği gibi eğitimin amaçlarından biri de toplumun değer yargılarını bir sonraki kuşağa aktarmaktır. Bu aktarım sürecinde eğitimciler, değerlerin aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde öğrenime devam eden öğretmen adaylarının değerler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi lisans programlarının son sınıfında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmaya 32 öğretmen adayı katılmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Veriler, görüşmede yer alan sorular dikkate alınarak sunulmuştur. Öğretmen adaylarının görüşlerini yansıtmak için doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının yaşamlarına yön veren başlıca değerlerin manevi değerler olduğu, bunu ekonomik ve dini değerlerin takip ettiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının, değerlerin kazanılmasında ailenin önemli bir rolü oynadığını ve değerlerin kazandırılması konusunda ailelerin eğitilmeleri gerektiği görüşünde oldukları anlaşılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akbaba Altun, S. (2003). Eğitim yönetimi ve değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1),7-18
Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. Kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Balcı, F.A. & Yanpar Yelken, T. (2010). ilköğretim öğretmenlerinin "değer" kavramınaYükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H .U. Journal of Education), 39,81-90.
Canpolat, E., Kaya, M. & Küçüktağ, İ. (2010). "Öğretmen Adaylarının Değer Algısı", 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22Mayıs 2010), Elazığ,1123-1126.
Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19,
2:207-237.
Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı. Fichter, J. (2006). Sosyoloji nedir. (Çev. Nilgün Çelebi). Ankara: Anı.
Fidan, N. K. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2,(20), 1-18. Erişim Tarihi: 16 Eylül 2011, http:// www.keg.aku.edu.tr
Halstead, J. M. ve Taylor, M. J.
(2000)
. Learning and teaching about values: a review of recent research.
Cambridge Journal of Education. 30,169-202.
Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitim
Dergisi, 3 (10), 73-88.
Şahin, D. (2010). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Toplumsal Değer Tercihleri: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Örneği", 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 545-548
Tokdemir, M.A. (2007). Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
Veugelers, W. & Vedder P. (2003). Values in teaching. Teachers and Teaching: theory and practice, 9, 377¬389.
Yalar, T. (2010).
İlköğretim
sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme. (Yayımlanmamış doktora tezi) Mersin Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Yıldırım, K.
(2009)
. Values education experiences of Turkish class teachers: A phenomeonological approach.
Eğitim Araştırmaları-Eurasian
Journal
of Educational Research, 35, 165-184.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com