You are here

Fen ve Teknoloji Dersinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

The Effect of Using Animation on Primary Science and Technology Course Students' Academic Achivement, Retention of Knowledge and Scientific Process Skills

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was conducted to determine the effect of the use of the animation on the academic achievements of the students, retention of this achievement, and the development of scientific process skills in the unit of division of cells of the science and technology course of the 8 th grade basic education and to find out the student's views. The sampling of the research was made up of by 37 students studying in a primary school in the city centre in Erzurum who were divided into Experiment Group (EG) (n = 17) and Control Group (CG) (n = 20 ). The study was carried out in 2010-2011 education year. While animation assisted student centred teaching approach was used with the students in the experiment group, student centred teaching approach was used with the students in the control group. As a result of the study, it was found that the use of animation in the basic education 8th grade science and technology course in the unit of division of cells had positive effects on the academic achievements of the students, retention of this achievement, and the development of scientific process skills. Moreover, it was determined that the students in the experiment group expressed positive views about the use of animations
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma; ilköğretimin sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, bu başarılarının kalıcılığına, bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisini belirlemek ve animasyonlar hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum merkezde bir ilköğretim okulunda öğrenim gören Deney grubu (AG) (n = 17) ve Kontrol Grubu (KG) (n =20 ) olan 37 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma; 2010- 2011 öğretim yılı bahar yarıyılda gerçekleşmiştir. Deney grubu öğrencilerine animasyon destekli öğrenci merkezli öğretim, kontrol grubundaki öğrencilere ise öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; ilköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi hücrenin bölünmesi ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, bilgilerinin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine olumlu yönde etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deney grubundaki öğrencilerin animasyonların kullanımına karşı olumlu görüşler ifade ettikleri belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Afacan, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen teknoloji toplum çevre ilişkisini algılama düzeyleri ve bilimsel tutumlarının tesbiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara..
Aksoy, G. (2011). Öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki deneyleri anlamalarına okuma- yazma-uygulama ve birlikte öğrenme yöntemlerinin etkisi, Yayınlanmamış Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 421-430.
Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. Sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3) 147-157.
Bahar, M.,
Johnstone
, A. H. ve Hansell, M. H. (1999). Revisiting learning difficulties in biology. Jurnal of Biological Education, 33, 84-86.
Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının bilimsel süreç becerileri yönünden karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bosco, J.
(1986)
. An analysis of evaluations of interactive video. Educational Technology, 25,7-16.
Burke, K. A., Greenbowe, T. J. and Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75 (12), 1658-1661.
Bülbül, O. (2009). Fizik dersi optik ünitesinin bilgisayar destekli öğretimde kullanılan animasyonların ve simülasyonların akademik başarıya ve akılda kalıcılığa etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S.
(2006)
. The Effect of computer-assisted material on students' cognitive levels, misconceptions and attitudes towards science. Computers Education, 46, 192-205
Doymuş, K., Şimşek, Ü., ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1 (2), 103-115.
Doymus, K., Simsek, U.
an
d Karacop, A. (2009a). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Egitim Arastirmalari Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
Fletcher, D. (1990). The effectiveness and cost of interactive videodisc instruction in defense training and education. Multimedia, 2, 33-42.
Foley , J., A., Van Dam, S. ve Feiner, J. (1990). Computer graphics principles and practice (2nd edt). New York, U.S.A: Addison - Wesley..
Gürdal, A., Aksoy, M., ve Macaroğlu, E. (1995). İlköğretimde kavram kargaşası, Bilim ve Teknik. Tübitak
Yayınları, 334, 96-97.
Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Jacobson, M.
J
. and Kozma, R. B. (2000). Innovations in science and mathematics education. Advanced designs for technologies of learning, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Kara ,Y.
v
e Özgün Koca, S. A,. 2004. Buluş yoluyla öğrenme ve anlamlı öğrenme yaklaşımlarının matematik derslerinde uygulanması. İlköğretim Online 3 (1), 2 - 10
Karaca, N. (2010). Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kara deniz Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri., 15. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2012 Cilt: 2, Sayı: 3
42
İkrametti
n DAŞDEMİR & Kemal DOYMUŞ
Katırcıoğlu, H. ve Kazancı, M. (2003). Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 127-134.
Kulik, J.A., Kulik, C.C.,
an
d Cohen, P.A. (1980). Effectivensess of computer-based college teaching: A metaanalysis of findings. Review of Educational Research, 50, 525-544.
Kulik, J.A., Bangert, R.L., and Williams, G. W. (1983). Effects of computer-based teaching on secodary school students. Journal of Education Psychology, 75, 19-26.
Kulik, J.A., Kulik, C.C., and Bangert-Drowns, .L. (1985). Effectiveness of computer-based education in elementary school. Computers in Human Behavior, 1, 59-74.
Kulik, J. A., Kulik, C. C., and Shwalb, B. J. (1986). The effectivensess of computer based adult education: A meta-analysis. Computing Research, 2, 235-252.
Laybourne K. (1998). The animation book: a complete guide to animated film-making from flip-books to sound cartoons to 3-d animation. N.Y., USA: Three Rivers Press.
Lewalter, D. (2003). Cognitive strategies for learning from static and dynamic visuals. Learning and Instruction, 13 (2), 177-189.
Lind, K. K., (2005). Exploring science in early childhood. A Development Approach. Thomson Delmar Learning, USA.
Lowe, R. K. (2003). Animation and learning: Selective processing of information in dynamic graphics. Learning and Instruction, 13 (2), 157-176.
Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across different media. Learning and Instruction, 13, 125-139.
McMillan, J. H. and Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry. Sixth Edition. . Boston, MA: Allyn and Bacon.
Pekdağ,
B
. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim Teknolojileri. Balikesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, 7 (2), 86-94.
Powell, J. V., Aeby, V. G. ve Carpenter-Aeby, T. (2003). A comparison of student out comes with and without teacher facilitated computer-based İnstruction. Computers Education, 40, 183-191.
Özmen,
H
. Demircioğlu, H. and Demircioğlu, G. (2009). The effects of conceptual change texts accompanied with animations on overcoming 11th grade students' alternative conceptions of chemical bonding, Computers Education, 52, 681-695.
Reid, N. and Serumola, L. (2007). Scientific enquiry: The nature and place of experimentation, Some recent evidence. Journal of Science Education, 7 (2), 88-94.
Rieber, L.P. (1990a). Animation in computer-based instruction, Edcational Technology Research and
Development, 38 (1),77-86.
Rowe, G. W. and Gregor, P. (1999). A Computer based learning system for teaching computing, İmplementation and Evaluation. Computers Education, 33, 65-76.
Saka, A. ve Akdeniz, A. R. (2006). Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5E modeline göre uygulanması. The Turkısh Online Journal of Education Technology, 5 (1), 14-22.
Sanger, M. J., Brecheisen, D. M. and Hynek, B. M. (2001). Can computer animations affect college biology students' conceptions about diffusion osmosis? The American Biology Teacher, 63 (2), 104 - 109.
Schnotz, W. (2001). Educational promises of multimedia learning from a cognitive perspective, Multimedia Learning: Cognitive and Instructional Issues, Amsterdam.: Elsevier.
Şenyüz, G. (2008). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2005 yılı fen ve teknoloji dersi Öğretim proğramlarında yer alan bilimsel süreç becerileri kazanımlarının tesbiti ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Taber, K. S. (2002). Alternative conceptions in chemistry-prevention, diagnosis and cure. London: The Royal Society of Chemistry, Theoretical background.
Tasker, R. and Dalton, R.
(2006)
. Research into practice: Visualization of the molecular world using animations.
Chemistry Education Research and Practice, 7(2), 141-159.
Tekdal, M. (2002). Etkileşimli fizik simülasyonlarının geliştirilmesi ve etkin kullanılması, V. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Yang, E., Andre, T. and Greenbowe, T. J. (2003). Spatial ability and the impact of visualization animation on learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25 (3), 329 - 349.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com