You are here

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sosyal Duyarlılık Ölçeğinin Gelistirilmesi

Development of Social Sensitivity Scale for Primary School Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sensitivity as a method of education and as a social value is an increasingly important phenomenon in the contemporary world. One of the objectives of education in the social studies of life events and situations are susceptible individuals. In this study, it was aimed to develop a scale for determning of elementary school students' social sensitivity level to social problems. The study was conducted with 1035 elementary school students who were attending to sixth, seventh and eighth grade in Aksaray city. During the process of developing the scale, literature review has been fulfilled and an item pool which consists of 60 matters has been created. These matters were thought to be related with social problems. The matters were reduced to 47 in accordance with the experts’ opinions and pre-practice was carried out on 242 students. It was decided that the matters in the scale must be 24 as a result of the findings. The scale was practised on 1035 students who were chosen by simple random sampling method and who attend sixth, seventh and eighth grade. KMO rate (0,966) and the results of Bartlett Test (X2=11390; p<0.01) showed that sample size was enough to carry out factor analysis. As a result of the factor analysis for “SSS” scale, one structure consist of 24 items has been revealed. Cronbach alpha coefficient and split test method were carried out to determine the “SSS” scale’s reliability. The findings showed that the scale could be used to determine the sensitivity of the students at elementary schools to social problems.
Abstract (Original Language): 
Bir sosyal eğitim yöntemi olarak ve bir değer olarak duyarlılık, çağdas dünyada önemi gittikçe artan bir olgudur. Sosyal bilgiler eğitiminin amaçlarından birisi de bireylerin hayatın içinden olaylara ve durumlara duyarlı olmasıdır. Bu çalısmada, ilköğretim öğrencilerinin sosyal problemlere iliskin duyarlılıklarını belirlemede kullanılabilecek bir ölçek gelistirmek amaçlanmıstır. Arastırmaya Aksaray il merkezinde 7 ilköğretim okuluna devam eden 1035 altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisi katılmıstır. Ölçeğin gelistirilme sürecinde öncelikle literatür taraması yapılmıs ve sosyal problemlerle ilgili olduğu düsünülen 60 maddelik bir madde havuzu olusturulmustur. Uzman görüsleri doğrultusunda 47 maddeye indirilen ölçme aracı, 242 öğrenci üzerinde ön uygulama yapılmıstır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ölçekteki madde sayısının 24 olmasına karar verilmistir. Ölçme aracı, 7 ilköğretim okulunda öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden basit seçkisiz örneklem yöntemi ile seçilmis 1035 öğrenciye uygulanmıstır. Hesaplanan KMO değeri (0.966) ve Barlett testi sonuçları (X2=11390; p<0.01) örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmak için “yeterli” olduğu göstermistir. “SDÖ” ölçeği için yapılan faktör analizi sonucunda, 24 maddeden olusan tek faktörlü bir yapının ortaya çıktığı görülmüstür. “SDÖ” ölçeğinin güvenirlik analizi için, Cronbach alpha katsayısı hesaplanmıs ve test yarılama islemi yapılmıstır. Elde edilen bulgular ölçeğin ilköğretim öğrencilerinin sosyal problemlere olan duyarlılık düzeylerini belirlemede kullanılabileceğini göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. B., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2009). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Corning,
A
. F. and Myers, D.J. (2002). Individual orientation toward engagement in social action. Political Psychology, Vol. 23 (4), 703-729.
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. New York: Harper Collins Publishers
Erkus, A. (2003).
Psikometri
üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Fuller, R. C.
an
d Myers, R. R. (1941). The natural history of a social problem. American Sociological Review, Vol. 6(3), 320-329
Gusfield, J. R. (1996). Contested meanings the construction of alcohol problems. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
Johnson, B. (2005). Overcoming ''doom and gloom'': empowering students in courses on social problems, injustice, and inequality. Teaching Sociology, V. 33, 44-58.
Kerlinger, F.N. (1973). Foundations of behavioral reseach. (Second Edition). New York: Holt, Rinehart and Winston.
Leech, N. L., Barrett, K.C. and Morgan, G.A. (2005). SPSS for ıntermediate statistics: use and interpretation. (Second edition). NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Mardache, A. (2010). Community of predeal a diagnosis of social problems. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 3 (52), 33-40.
Moely, B.E., Mercer, S. H., Ilustre, V., Miron, D., and McFarland, M. (2002). Psychometric properties and correlates of the civic attitudes and skills questionnaire (CASQ): a measure of students' attitudes related to service-learning. Michigan Journal of Community Service Learning, 8, 15-26.
Nilsson, J.E., Marszalek, J.E., Linnemeyer, R.M., Bahner, A.D., and Misialek, L.H. (2011). Development and assessment of the social issues advocacy scales. Educational and Psychological Measurement, Vol. 71(1),
258-275.
Palen, J.J. (2001). Social problems for the twenty first century. McGraw-Hill Companies. Newyork.
Pashkevich, A.V. (2011). Uppergrade students attitudes toward social problems. Russian Education and Society, V. 53(1), 79-87.
Savage, T. V. and Armstrong, D. G. (2004). Effective teaching in elementary social studies. New Jersey: Pearson Prentice Hall
Şentürk,Ü. (2006). Parçalanmış aile çocuk ilişkisinin sebep olduğu sosyal problemler (Malatya uygulaması), Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S.
(2001)
. Using multivariate statistics. (Fourth edition). New York: Harper Collins Publishers.
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunuldu, Denizli.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com