You are here

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSLERİNDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİCİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF SECOND GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS ABOUT FOREIGN LANGUAGE TEACHING BY NATIVE SPEAKER INSTRUCTORS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The objective of this study was to determine the opinions of secondary school students regarding the native speaker instructors in the foreign language lesson. The study was conducted in a private secondary school in which especially American and German native speaker instructors’ lecture in the foreign language classes. Voluntarily participated in this study 45 students who were attending the sixth and seventh grades in that school. In this study, quantitative and qualitative research approaches were used. The data were collected in the academic year 2009-2010. The quantitative data was collected with a survey that included 12 items which was developed by the researchers of this study. In the qualitative part, an open-ended question was asked to the participants to understand their attitudes towards the native speaker instructors. The results of this study indicated that most of the sixth and seventh grade students of this secondary school have negative attitude to the native speaker instructors in their foreign language lesson. The students stated that their desire to learn a foreign language had decayed in the native speaker instructors classes. Suggestions were made to make teaching-learning process more efficient, effective and live up to student’s expectations.
Abstract (Original Language): 
Dünya’da yabancı uyruklu öğreticilerin yabancı dil derslerindeki verimliliklerinin tartışması sürerken, Türkiye’de kaliteli yabancı dil öğretiminin başarısı için, yurt dışından öğretmen getirilmesine ihtiyaç duyulduğu düşüncesi de gitgide yaygınlaşmaktadır. Bu düşüncenin gerçekleşmesinden önce, yabancı uyruklu öğreticilerin yabancı dil derslerinde ne kadar verimli olabilecekleri de sorgulanması gerekmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin yabancı uyruklu öğreticilerin dersleri hakkındaki görüşleri ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yabancı uyruklu yabancı dil öğreticiler hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarabilmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini, özellikle hem Alman hem de Amerikan uyruklu yabancı dil öğreticilerini istihdam eden, Antalya ilinde bulunan bir özel okulun 6. ve 7. sınıfına devam eden 45 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen 12 maddeyi kapsayan bir anket ve bir açık uçlu soru ile 2009 - 2010 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde hesapları ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Ayrıca kay-kare analizi ile öğrencilerin maddelere verdikleri cevaplara göre bu öğrencilerin cinsiyetleri arasında bir farklılık olup olmadığına da bakılmıştır. Araştırma sonuçları tablolar halinde gösterilerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre ilköğretim ikinci kademede okuyan ve yabancı uyruklu öğreticilerin yabancı dil derslerine katılan öğrencilerin genel olarak bu öğreticilere karşı olumlu yargılarının olmadığı, aksine bu öğreticilerin derslerinde yabancı dili öğrenmeye karşı isteklerinin azaldığı anlaşılmıştır. Araştırmada yabancı dil derslerinin daha verimli ve etkili hale getirilmesine ve öğrenci beklentilerinin karşılanmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
35
44

REFERENCES

References: 

Albayrak, B. (2006). Die Rolle der Motivation beim Fremdsprachenverlust. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
Albayrak, B. ve Serindağ, E. (2007). Der Fremdspracheverlust: Eine empirische Studie beim universitären Lernen des Deutschen. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 16(1), 21-32.
Boócz-Barna K. (2007). Realisierungswege mehrsprachiger Entwicklung von Lernenden im Deutschunterricht anhand einiger Unterrichtsbeispiele. DUfU, 22. Jahrgang, 1-2.
Butzkamm, W. (1996). Zum Sprachwechsel im Bilingualen Unterricht, 1-9
www.ph-karlsruhe.de/cms/butzkamm-Sprachwechsel.pdf internet adresinden 20.08.2012 tarihinde edinilmiştir.
Butzkamm, W. (2003). Die Muttersprache als Sprachmutter. Ein Gegenentwurf zur herrschenden Praxis. Französisch heute, 34(2), 174 – 192.
Butzkamm, W. (2005). Eine methodische Reform ist überfällig: die Muttersprache als Sprachmutter. www.edition.cens.cnrs.fr/revue/nca/2005/v/n1/010905ar.html Internet adresinden 02.01.2012 tarihinde edinilmiştir.
Butzkamm, W. (2007). Schwache Englischleistungen - woran liegt's? Glanz und Elend der Schule oder die Wirklichkeit des Fremdsprachenschülers. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 12(1), 1-17. http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-12- 1/beitrag/Butzkamm1.htm Internet adresinden 21.01.2012 tarihinde edinilmiştir.
Bahar İŞİGÜZEL & Bülent KIRMIZI – – Pegem Journal of Education & Instruction, 3(4) 2013, 35-44
43
Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. Canadian Modern Language Review, 57(3), 1-3.
Dash, P. (2002), English only (EO) in the classroom: time for a reality check?, The Asian EFL Journal, 4(4), 1-20.
Demircan, Ö. (2002). Yabancı dil öğretim yöntemleri. İstanbul: DER Yayınları.
Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31, 117-135.
Edmondson, W. J. ve House, J. (2000). Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen und Basel : A. Francke Verlag.
Hufeisen, B. (1991). Englisch als erste und Deutsch als zweite Fremdsprache: empirische Untersuchung zur fremdsprachlichen Interaktion. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.
İşigüzel, B. (2010). Der Einfluss der Erstsprache auf die Motivation und auf den Erfolg beim Fremdsprachenlernen. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
İşigüzel, B. (2011). Die Motivation: Das Hormon des Fremdsprachenunterrichts. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 29-41.
İşigüzel, B. (2012). Der Einfluss der Erstsprache als ein Motivationsfaktor auf den Erfolg beim Fremdsprachenlernen. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2), 53-86.
Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nerden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26. Jang K.T. (1999). Computer-assisted language learning: Online everyday English learning program. Journal of English Language Teaching, 10, 119-140.
Kırmızı, B. (2010). Anadolu lisesi öğrencilerinin Almanca dersinin öğretimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 197 -210.
Medgyes, P. (2001). When the teacher is a non-native speaker, in: Celce-Murcia, M. (Ed). Teaching English as a Second or Foreign Language (3rd ed). Boston, MA: Heinle ve Heinle.
Meyer, H. (2008). The pedagogical implications of L1 use in the L2 classroom. Maebashi Kyoai Gakuen College Ronsyu, 8, 147-159. Min, S. J. ve Jung K. T. (2000). Communicative language teaching and uses of Korean (L1) in the English classroom. The Journal of English Language Teaching, 12(1) 55-68.
Neuner, G. ve Hufeisen, B. (2001). Mehrsprachigkeit und Tertiärsprachenlernen (Erprobungsfassungen). München: Goethe Institut Verlag. Teil 5/ 2: Materialien zur Lehrerfortbildung: Grammatikarbeit im Tertiärsprachenunterricht.
Phillipson, R. (1992). ELT: the native speaker’s burden?. ELT Journal, 46(1), 12-18.
Prodromou, L. (2000). From mother tongue to other tongue. TESOL Greece Newsletter, 67, 7-8.
Wicke, R. E. (1997). Vom Text zum Projekt. Kreative Textarbeit und offenes lernen im Unterricht. Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Cornelsen Verlag.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com