You are here

Örgütsel Özdeşleşme ve Öğrenci Başarısı: Algılanan Örgütsel Prestijin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

Organizational Identification and Students’ Achievement: The Moderating Role of Perceived Organizational Prestige

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14527/pegegog.2017.015
Abstract (2. Language): 
This study examined the relationship between teachers’ organizational identification levels and students’ achievement and the moderator role of perceived organizational prestige in this relationship. The universe of the study is made up of 4537 teachers working in Konya central districts. The population was 523 teachers randomly selected from 4 private and 25 public schools on the basis of 2013-2014 TEOG (Transition from Primary Education to Secondary Education Exam) results and representation of the three central districts. Data was collected using Organizational Identification Scale, Perceived Organizational Prestige Scale and 2013-2014 TEOG results’ school averages to evaluate the student achievement. The results of the study revealed that teachers’ organizational identification and perceived organizational prestige were significant predictors of student achievement. Besides, perceived organizational prestige moderated the association between organizational identification and student achievement, suggesting that organizational identification and student achievement positively correlated when perceived prestige was high and this association was negative when perceived prestige was low.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki ve bu ilişki de algılanan örgütsel prestijin düzenleyici rolü incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Konya ili merkez ilçelerde görev yapmakta olan 4537 öğretmen oluşmaktadır. Örneklem iki aşamada belirlenmiş, ilk aşamada okulların 2013-2014 TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sonuçları ve bulundukları farklı eğitim bölgeleri dikkate alınarak 4 özel 25 devlet okulu seçilmiştir. İkinci aşamada, bu okullarda çalışmakta olan 523 öğretmen rastlantısal olarak seçilerek araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama amacıyla, Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği, Algılanan Örgütsel Prestij Ölçeği ve öğrenci başarısını belirlemek üzere okulların 2013-2014 TEOG başarı ortalamaları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin ve algıladıkları örgütsel prestijin öğrenci başarısının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca örgütsel özdeşleşme ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkide algılanan örgütsel prestijin düzenleyici rolü olduğu, algılanan örgütsel prestij yüksek olduğunda özdeşleşme ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkinin pozitif yönde anlamlı, algılanan örgütsel prestij düşük olduğunda ise bu ilişkinin negatif yönde anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
399
420

REFERENCES

References: 

Ali, R., Lynch, R., Melewar, T.C., & Jin, Z. (2015). The moderating influences on the relationship of
corporate reputation wtih its antecedents and consequences: A meta-analytic review. Journal of
Business Research, 68, 1105-1117.
Argon, T., & Ekinci, S. (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm
düzeylerine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 1-19.
Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. The Academy of
Management Review, 14, 20-39.
Bakioğlu, A., & Bahçeci, M. (2010). Velilerin okul imajına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 25-55.
Balcı, A. (2011). Etkili okul ve okul geliştirme (5th eds.). Ankara: Pegem.
Balcı, A., Baltacı, A., Fidan, T., Cereci, C., & Acar, U. (2012). Örgütsel sosyalleşmenin, örgütsel özdeşleşme
ve örgütsel vatandaşlık ile ilişkisi: İlköğretim okulu yöneticileri üzerine bir araştırma. Eğitim Bilimleri
Araştırmaları Dergisi, 2, 47-74.
Başar, M., Şahin, C., & Akan, D. (2014). Okulların entelektüel sermayeleri ile örgütsel imajları arasındaki
ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 302-317.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem.
Carmeli, A. (2005). Perceived external prestige, affective commitment, and citizenship behaviors.
Organization Studies, 26, 443-64.
Carmeli, A., & Freund, A. (2002). The relationship between work and workplace attitudes and perceived
external prestige. Corporate Reputation Review, 5, 51-68.
Carmeli, A., Gilat, G., & Waldman, D. A. (2007). The role of perceived organizational performance in
organizational identification, adjustment and job performance. Journal of Management Studies, 44,
972-992.
Carmeli, A., Gilat, G., & Weisberg, J. (2006). Perceived external prestige, organizational identification and
affective commitment: A stakeholder approach. Corporate Reputation Review, 9, 92-104.
Celep, C. (2014). Eğitim örgütlerinde örgütsel adanma. Ankara: Nobel.
Cerit, Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 47, 343-365.
Chang, M. (2009). An appraisal perspective of teacher burnout: examining the emotional work of
teachers. Educ Psychol Rev, 21, 193-218.
Cicero, L., & Pierro, A. (2007). Charismatic leadership and organizational outcomes: The mediating role
of employees’ work-group identification. International Journal of Psychology, 42, 297-306.
Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis
for the behavioral sciences (3th eds.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Çakınberk, A., Derin, N., & Demirel, E. T. (2011). Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi:
Malatya ve Tunceli özel eğitim kurumları örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3, 89-121.
Çiftçioğlu, A., & Sabuncuoğlu, Z. (2011). Türk örnekleminde algılanan dışsal prestij ve iş değişkenleri
ilişkisinin incelenmesine yönelik bir çalışma. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,
13, 105-126.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve
LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem.
Elif Özlem ÖZGÜR, Ayşe NEGİŞ IŞIK– Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(3), 2017, 399-420
419
DeConinck, J. B. (2011). The effects of leader–member exchange and organizational identification on
performance and turnover among salespeople. Journal of Personal Selling & Sales Management, 31,
21-34.
Demiröz, S. (2014). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel imaj algıları ve öğrenci
başarıları arasındaki ilişki. Unpublished doctorate thesis, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Dukerich, J. M., Golden, B. R., & Shortell, S. M. (2002). Beauty is in the eye of the beholder: The impact
of organizational identification, identity, and image on cooperative behaviors of physicians.
Administrative Science Quarterly, 47, 507-533.
Dutton, J. E., Dukerich, J. M., & Hardquail, C. V. (1994). Organizational images and member
identification. Administration Sciences Quarterly, 39, 239-263.
Edmonds, R. (1982, February). Programs of school improvement: An overview. Paper presented at the
National Invitational Conference, “Research on Teaching: Implications for Practice”. Warrenton, VA.
Erdoğdu, M. Y., Umurkan, F., & Kuru, T. (2013). Okul yöneticilerinin etik liderlik rolleri ile kurum imajı
arasındaki ilişkiler. İstanbul Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37-54.
Gatzert, N. (2015). The impact of corporate reputation and reputation damaging events on financial
performance: Emprical evidence from the literature. European Management Journal, 33, 485-499.
Göktepe, A. O. (2012). Zihni temsillerin (sosyal ve ekonomik takas yaklaşımı) çalışılan kuruma
bağlanmaya (cezbolma, özdeşleşme ve bağlılık) etkisinde örgütsel destek ve dışsal prestij algılarının
rolü. Unpublished doctorate thesis, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Hausknecht, J. P., Rodda, J., & Howard, M. J. (2009). Targeted employee retention, performance-based
and job related differences in reported reasons for staying. Human Resource Management, 48, 269-
288.
He, H., & Brown, A. D. (2013). Organizational identity and organizational identification: A review of the
literature and suggestion for the future. Group & Organization Management, 38, 3-35.
Iyer, M. V., Bamber, E. M., & Barefield, R. M. (1997). Identification of accounting firm alumni with their
former firm: Antecedents and outcomes. Accounting, Organizations and Society, 22, 315-336.
Karabey, C. N., & İşcan, Ö. F. (2007). Örgütsel özdeşleşme, örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlık davranışı
ilişkisi: Bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21, 231-241.
Kolcu, G. (2014, Octaber 24). Öğretmen mutsuz ve umutsuz. Hürriyet, Retrieved from
www.hürriyet.com.tr
Kurşun, A. T. (2011). Okulların kurumsal imajının okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı
değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Konya.
Lee, S. M. (1971). An emprical analysis of organizational identification. The Academy of Management
Journal, 14, 213-226.
Lipponen, J., Helkama, K., Olkkonen, M.E., & Juslin, M. (2005). Predicting the different profiles of
organizational identification: A case of shipyard subcontractors. Journal of Occupational and
Organizational Psychology, 78, 97-112.
Mael, F., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model
of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13, 103-123.
March, G. J., & Simon, H. A. (1975). Örgütler (Ö. Bozkurt, O. Onaran, Trans.). Ankara: TODAİE.
Elif Özlem ÖZGÜR, Ayşe NEGİŞ IŞIK– Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(3), 2017, 399-420
420
Mignonac, K., Herrbach, O., & Guerrero, S. (2006). The interactive effects of perceived external prestige
and need for organizational identification on turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 69,
477-493.
Nartgün, Ş., & Kaya, A. (2016). Özel okul velilerinin beklentileri doğrultusunda okul imajı oluşturma.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 153-167.
Nartgün-Sezgin, Ş., & Kalay, M. (2014). Öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel
sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, 9, 1361-1376.
Negiş-Işık, A. (2010). Başarılı bir ilköğretim okulunda örgüt kültürü: Etnografik bir durum çalışması.
Unpublished doctorate thesis, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Öcel, H. (2013). Örgüt kimliğinin gücü, algılanan örgütsel prestij ve kişi-örgüt uyumu ile bağlamsal
performans arasındaki ilişkiler: Örgüt bağlılığının aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 28, 37-53.
Örs, F. (2003). Meslek yüksekokullarının toplumsal işlevi: Bir meslek yüksekokulunun kurumsal imaj
araştırması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 1-16.
Özdemir, A. (2010). Örgütsel özdeşlemenin algılanan örgütsel destek, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine
göre incelenmesi. TSA, 1, 237-250.
Polat, M. (2009). Örgütsel özdeşleşmenin öncülleri ve ardılları üzerine bir saha çalışması. Unpublished
doctorate thesis, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve
Organizasyon Bilim Dalı, Bursa.
Prestij. (2015). In Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük. Retrieved April 27, 2015 from www.tdk.gov.tr.
Riketta, M. (2005). Organizational identification: A Meta-Analysis. Journal of Vocational Behavior, 66,
358-384.
Rodfeldt, M., Loeb, S., & Wyckoff, J. (2013). How teacher turnover harms students achievement.
American Educational Journal, 50, 4-36.
Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P., & Saaeidi, S. A. (2015). How does corporate social
responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive
advantage, reputation, and customer satisfaction. Journal of Business Research, 68, 341-350.
Smidts, A., Pruyn, A. T. H., & van Riel, C. B. M. (2001). The impact of employee communication and
perceived external prestige on organizational identification. The Academy of Management Journal,
44, 1051-1062.
Sönmez-Karapınar, E., & Akgül, H. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında algılanan hizmet kalitesi ve
kurumsal imajın birbirine etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7, 225-250.
Tak, B., & Aydemir, B.A. (2004). Örgütsel özdeşleşme üzerine iki görgül çalışma. 12. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s.27-29. Bursa: Uludağ Üniversitesi.
Tak, B., & Çiftçioğlu, A. (2009). Algılanan örgütsel prestij ile örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme
arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 18, 100-
116.
Ünler-Öz, E., & Bulutlar, F. (2009), Algılanan örgütsel itibar ve kurumdan ayrılma niyeti arasındaki ilişkide
bir ara değişken olarak özdeşleşmenin rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9, 35-52.
Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A. L. (2011). Linking
ethical leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy,
and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115, 204-
213.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com