You are here

Bir Fen Bilimleri Öğretmeninin Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalığına Dayalı Pedagojik Alan Bilgisinin İncelenmesi

Investigation of Pedagogical Content Knowledge of a Science Teacher Based on the Metacognitive Awareness of Her Students

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14527/pegegog.2018.006

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to determine the pedagogical content knowledge of a science teacher based on the metacognitive cognitive awareness of her students and to decide in-class activities related to this awareness. The study was carried out using case study, which is one of the qualitative research approaches with twenty-six 6th grade students and a science teacher who is working in a public school determined through purposeful sampling in 2015-2016 academic year. Sperling, Howard, and Murphy (2002) suggested that students should be able to identify pedagogical knowledge based on their metacognitive awareness. The Metacognitive Awareness Scale for Children adapted for Turkish (ÜBFÖ-Ç), which was developed to measure the metacognitive cognitive skills of the classes was applied by Karakelle and Saraç (2007). Then, semi-structured interviews with a science teacher were conducted and course presentations were observed through unstructured observations. When the data were analyzed, it was concluded that the students had average level of cognitive awareness and the teacher preferred the activities that could easily be understood by everyone while performing the in-class activities. However, it is suggested that the teacher used activities randomly due to her lack knowledge about applications. This resulted in the lack of pedagogical knowledge of the science teacher.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada bir fen bilimleri öğretmeninin öğrencilerinin üst bilişsel farkındalıklarının ve öğretmenin bu farkındalığa yönelik sınıf-içi etkinlikleri belirlemesi bakımından pedagojik alan bilgisinin tespiti amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından birisi olan durum çalışması yöntemi ile yürütülen bu çalışmanın katılımcıları, amaçlı örneklem yoluyla belirlenen bir devlet okulunda görev yapmakta olan bir fen bilimleri öğretmeni ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında dersini yürüttüğü 26 kişiden oluşan 6. sınıf öğrencileridir. Fen bilimleri öğretmeninin öğrencilerinin üst biliş farkındalıklarına dayalı pedagojik alan bilgisini belirleyebilmek için öncelikle öğrencilere Sperling, Howard ve Murphy (2002) tarafından 3.-9. sınıfların üst bilişsel becerilerini ölçmek için geliştirilen Karakelle ve Saraç (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) uygulanmıştır. Daha sonra fen bilimleri öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ders sunumları yapılandırılmamış gözlemler yardımıyla gözlemlenmiştir. Veriler analiz edildiğinde, öğrencilerin üst-biliş farkındalıklarının ortalama seviyede olduğu, öğretmenin sınıf-içi etkinlikleri gerçekleştirirken herkesin kolaylıkla anlayabileceği etkinlikleri tercih ettiği, fakat bu etkinlikleri bilinçli olarak uygulamadığı ve uygulamalar konusunda da bilgi eksikliği olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum fen bilimleri öğretmeninin pedagojik alan bilgisinin yetersiz olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Electronic
Turkish Studies, 8(12), 15-28.
Akınoğlu, O. (2005). Türkiye’de uygulanan ve değişen eğitim programlarının psikolojik temelleri. M.Ü.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 31-46.
Anderson, N. (2002). The role of metacognition in second language teaching and learning. ERIC Digest
(ED465659). Washington, DC: ERIC Clearinghouse on (ED465659). Washington, DC: ERIC
Clearinghouse on Languages and Linguistics.
Appleton, K. (2002). Science activities that work: Perceptions of primary school teachers. Research in
Science Education, 32(3), 393-410.
Appleton, K. (2003). How do beginning primary school teachers cope with science? Toward an
understanding of science teaching practice. Research in Science Education, 33(1), 1-25.
Atanur Baskan, G. & Aydın, A. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırılmalı bir
bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 35-42.
Ayas, A. (2009). Öğretmenlik mesleğinin önemi ve öğretmen yetiştirmede güncel sorunlar. İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3),1-11.
Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Yükseköğretim
ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
Bağçeci, B., Döş, B., & Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üst-bilişsel farkındalık düzeyleri ile
akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-566.
Bakioğlu, B., Küçükaydın, M. A., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E. & Çakır, R.
(2015). Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji
tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 22-33.
Baltacı, M., & Akpınar, B. (2011). Web tabanlı öğretimin öğrenenlerin üst-biliş farkındalık düzeyine etkisi.
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 319-333.
Bartz, D. E. & Miller, L. K. (1991). 12 teaching methods to enhance student learning. What research says
to the teacher. Retrieved June 15, 2017, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED340686.pdf
Blakey, E., & Spence, S. (1990). Developing metacognition. Syracuse, NY: ERIC Information Center
Resources.
Bozkurt, M., & Memiş, A. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin üst-bilişsel okuduğunu anlama farkındalığı
ve okuma motivasyonları ile okuma düzeyleri arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi, 14(3), 147-160.
Bromme, R., Pieschl, S., & Stahl, E. (2010). Epistemological beliefs are standards for adaptive learning: a
functional theory about epistemological beliefs and metacognition. Metacognition and Learning,
5(1), 7-26.
Chen, A., & Ennis, C. D. (1995). Content knowledge transformation: An examination of the relationship
between content knowledge and curricula. Teaching and Teacher Education, 11, 389-401.
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Şeyma BARDAK, S. Seray DOĞAN ERKOÇ – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(1), 2018, 119-154
152
Chiu, M. M. (2013). Social metacognition, micro-creativity, and justifications: Statistical discourse
analysis of a mathematics classroom conversation. In D. D. Suthers, K. Lund, C. P. Rosé, C. Teplovs &
N. Law (Eds.) Productive multivocality in the analysis of group interactions, Chapter 7. New York:
Springer.
Çelik Şen, Y. & Şahin Taşkın, Ç. (2010). Yeni ilköğretim programının getirdiği değişiklikler: Sınıf
öğretmenlerinin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-51.
Demir, S., Böyük, U., & Koç, A. (2011). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin laboratuvar şartları ve
kullanımına ilişkin görüşleri ile teknolojik yenilikleri izleme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 7(2), 66-79.
Demirci, E. (2016). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenci
günlüklerinin kullanımının öğrencilerin üst bilişsel beceri gelişimine ve başarılarına etkisi, Yüksek
lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
Dilci, T., & Kaya, S. (2012). 4. ve 5. sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin üst-bilişsel farkındalık
düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 27, 247-267.
Dinsmore, D. L., Alexander, P. A., & Loughlin, S. M. (2008). Focusing the conceptual lens on
metacognition, self-regulation, and self-regulated learning. Educational Psychology Review, 20(4),
391-409.
Doğanay, A., & Yüce, S. G. (2010). Öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesinde rehberli yardım:
Bir öğretmenin sözel ifadelerinin analizine ilişkin durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi Dergisi, 16(2), 185-214.
Duffee, L., & Aikenhead, G. (1992). Curriculum change, student evaluation, and teacher practical
knowledge. Science education, 76(5), 493-506.
Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science Education, 75(6),
649-672.
Feiman-Nemser, S., & Parker, M. B. (1990). Making subject matter part of the conversation in learning to
teach. Journal of Teacher Education, 41(3), 32-43.
Fensham, P. J. (2008). Science education policy-making: Eleven emerging issues. Paris: UNESCO.
Fernandez, C. (2014). Knowledge base for teaching and Pedagogical Content Knowledge (PCK): Some
useful models and implications for teachers training. Problems of Education in the Twenty First
Century, 60, 79-100.
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental
inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911.
Freedman, K., & Stuhr, P. (2004). Curriculum change for the 21st century: Visual culture in art
education. Handbook of research and policy in art education, 815-828. Retrieved June 14, 2017, from
https://www.theartofed.com/content/uploads/2015/07/Curriculum-Change-21s...
Gall, D. M., Gall, P. J. & Borg, W. R. (2007). Educational research: An introduction. Boston, M.A: Pearson.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional
development effective? Results from a national sample of teachers. American educational research
journal, 38(4), 915-945.
Goodson, I. F. (2002). School subjects and curriculum change. Routledge. The Falmer Press.
Gömleksiz, M. N., & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki
etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
Gündüz, S., & Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve
materyal geliştirme dersinin önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43-
48.
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Şeyma BARDAK, S. Seray DOĞAN ERKOÇ – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(1), 2018, 119-154
153
Hennessey, M. G. (1999). Probing the dimensions of metacognition: Implications for conceptual change
teaching-learning. Proceedings Books of Annual Meeting of the National Association for Research in
Science Teaching (pp. 1-33). Boston, MA.
İflazoğlu Saban, A. & Saban, A. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilişsel farkındalıkları ile
güdülerinin bazı sosyo demografik değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9(1), 35-58.
Karakelle, S., & Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları:
Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
Karamustafaoğlu, O., & Yaman, S. (2015). Fen eğitiminde özel öğretim yöntemleri I-II. 6. Baskı. Ankara:
Anı Yayıncılık.
Kavcar, C. (1980). Nitelikli öğretmen sorunu. Eğitim ve Bilim, 5(28), 17-22.
Kelemen, W. L., Frost, P. J., & Weaver, C. A. (2000). Individual differences in metacognition: Evidence
against a general metacognitive ability. Memory & Cognition, 28(1), 92-107.
King, K., Shumow, L., & Lietz, S. (2001). Science education in an urban elementary school: Case studies of
teacher beliefs and classroom practices. Science Education, 85(2), 89-110.
Kramarski, B., & Michalsky, T. (2009). Three metacognitive approaches to training pre-service teachers
in different learning phases of technological pedagogical content knowledge. Educational Research
and Evaluation, 15(5), 465-485.
Krzywacki, H., Kim, B. C., & Lavonen, J. (2017). Physics teacher knowledge aimed in pedagogical studies
in Finland and in South Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology
Education, 13(1), 201-222.
Lamanauskas, V., & Augienė, D. (2017). Scientific research activity of students pre-service teachers of
sciences at university: The aspects of understanding, situation and improvement. Eurasia Journal of
Mathematics, Science & Technology Education, 13(1), 223-236.
Lin, X. (2001). Designing metacognitive activities. Educational Technology Research and
Development, 49(2), 23-40.
Macdonald, D. (2003). Curriculum change and the post-modern world: Is the school curriculum-reform
movement an anachronism?. Journal of Curriculum Studies, 35(2), 139-149.
Magnusson, S., Krajcik, J. & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content
knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds), Examining pedagogical
content knowledge (pp. 95–132). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and how to construct and use
them. Florida Institute for Human and Machine Cognition. Retrieved March 08, 2017, from
http://www.swwhs.org/site/wpcontent/uploads/2013/06/2013APPsychologySumm...
Oh, P. S., & Kim, K. S. (2013). Pedagogical transformations of science content knowledge in Korean
elementary classrooms. International Journal of Science Education, 35(9), 1590-1624.
Özgün-Koca, S. A., Yaman, M., & Şen, A. İ. (2005). Öğretmen adaylarının etkin öğrenme-öğretme ortamı
hakkındaki görüşlerinin farklı yöntemler kullanılarak tespit edilmesi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 29,
117-126.
Özkan, E. Ç., & Bümen, N. T. (2014). Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenmenin
öğrencilerin erişilerine, kavram öğrenmelerine, üst-biliş farkındalıklarına ve fen ve teknoloji dersine
yönelik tutumlarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 251-278.
Paige, R. (2002). Meeting the highly qualified teachers challenge: The secretary's annual report on
teacher quality. US Department of Education. Retrieved February 10, 2017, from
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED513876.pdf
Saunders, W. L. (1992). The constructivist perspective: Implications and teaching strategies for
science. School Science and Mathematics, 92(3), 136-141.
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Şeyma BARDAK, S. Seray DOĞAN ERKOÇ – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(1), 2018, 119-154
154
Schneider, R. (2008). Mentoring new mentors: Learning to mentor preservice science teachers. Journal of Science Teacher Education, 19(2), 113-116. Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19(4), 460-475. Schroeder, C. M., Scott, T. P., Tolson, H., Huang, T. Y., & Lee, Y. H. (2007). A meta‐analysis of national research: Effects of teaching strategies on student achievement in science in the United States. Journal of Research in Science Teaching, 44(10), 1436-1460. Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. Smith, M. L. (1991). Put to the test: The effects of external testing on teachers. Educational Researcher, 20(5), 8-11. Somuncuoğlu, Y., & Yıldırım, A. (1998). Öğrenme stratejileri: Teorik boyutları, araştırma bulguları ve uygulama için ortaya koyduğu sonuçlar. Eğitim ve Bilim, 22(110), 31-39.
Tekbıyık, A. & Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37. Tuncer, M., & Kaysi, F. (2013). Öğretmen adaylarının üst-biliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 2(4), 44-54. Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 63-82. Van Driel, J. H., Verloop, N., & de Vos, W. (1998). Developing science teachers' pedagogical content knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35(6), 673-695. Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning, 1, 3-14. Voogt, J., & Pelgrum, H. (2005). ICT and curriculum change. Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, 1(2), 157-175. White, B. Y., & Frederiksen, J. R. (1998). Inquiry, modeling, and metacognition: Making science accessible to all students. Cognition and Instruction, 16(1), 3-118. Wubbels, T., Brekelmans, M., den Brok, P., & van Tartwijk, J. (2006). An interpersonal perspective on classroom management in secondary classrooms in the Netherlands. Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues, 1161-1191. Yürük, N. (2007). A case study of one student’s metaconceptual process and the changes in her alternative conceptions of force and motion. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 305-325.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com