You are here

LİSE MEZUNİYETİNİN ARDINDAN VE BELLİ BİR YAŞAM DENEYİMİ GEÇİRDİKTEN SONRA POLİSLİĞİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN POLİSLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

The Comparison of Policeman Students' Attitudes Towards Being a Policeman as a Profession after Graduating From High School and Gaining Specific Life Experience

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study; the policeman students' attitudes tovvards the policeman profession have been examined considering the period spent at the two-year policeman vocational school after graduating from high school and gaining specific life experience. The research study has been conducted on 364 students attending Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Policeman Vocational School (182students from 2002-2003 academic years and 182 students from 2003-2004 academic years). In the end; the attitude of the students choosing the policeman profession after gaining specific life experience has been found positive than those of the students choosing the policeman profession after graduating from high school.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada; lise mezuniyetinin ardından ve belli bir yaşam deneyimi geçirdikten sonra polisliği tercih eden öğrencilerin iki yıllık polis meslek yüksek okulu eğitiminin sonunda polislik mesleğine ilişkin tutumları incelenmiştir. Araştırma; Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 2002-2003 öğretim yılında 182 ve 2003-2004 eğitim öğretim yılında 182 olmak üzere toplam 364 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçta; belli bir yaşam deneyiminden sonra polislik mesleğini tercih eden öğrencilerin mesleklerine ilişkin tutumları lise mezuniyetinin ardından tercih edenlere oranla daha olumlu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin olumlu ve varsa olumsuz tutumları yoğunluklarına göre sıralanmıştır. Elde edilen bulgular tartışılarak öneriler geliştirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Bahar, H.İ., (2000), "Uzlaşmacı Polis Eğitimi", 21. Yılda Polis Eğitimi Sempozyumu, Ankara.
Büyüköztürk, Ş., (2002), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık, İkinci Baskı.
Cerrah, İ., (2005), "İç Güvenlik Sektörünün Zihinsel Modernizasyonu", Uluslararası Konferans: Güvenlik Sektöründe Demokratik Açılımlar, Ankara: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı.(3 Şubat 2005).
Lise Mezunlarının Ardından ve Belli Bir Yaşam Deneyimi Geçirdikten | 71
Cüceloğlu, D., (1996), İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları, İstanbul:Remzi Kitapevi, 6. Baskı,.
Ergün, M., (2005), Eğitim Sosyolojisi,
http://www.egitim.aku.edu.tr/ergun8.htm. Erişim: 09.08.2005.
Kağıtçıbaşı, C, (1999), Yeni İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, İstanbul: Evrim Yayınevi, 10. baskı, Sosyal Psikoloji Dizisi: 1.
Karaman, Ö., (2002), Polis Memuru Adaylarının Mesleki Sosyalleşme Sorunu İngiltere ve Türkiye Örneği, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD. Sakarya.
Kaptan, S., (1989), Bilimsel Araştırma ve Gözlem Teknikleri, Ankara: Tekışık A.Ş. Veb Ofset Tesisleri.
Morgan, T.C., (1999), Psikolojiye Giriş, Yayın Sorumlusu: Karakaş, S. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Yay.No:l, Meteksan A.Ş.
Murat, M. ve Uygun, Ö., (2004), "Polislik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi" http://www.e-sosder.com. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:7.
Özen, K.S., (2003), "Mesleki Sosyalleşmenin Çocuklar Üzerine Etkileri", Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:5, Sayı:2.http://www.isguc.org/arc view.php. Erişim: 10.08.2005.
Petty, E. R., and Caciopp, T. J., (1996), Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches, Oxford: Ohio State University, Westview Press.
Tavşancıl, E., (2002), Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
T.C Resmi Gazete, Tarih: 09.05.2001 ve Sayı:24397.
T.C Resmi Gazete, Tarih: 29.08.2001 ve Sayı:24508.
T.C Resmi Gazete, Tarih: 05.10.2002 ve Sayı:24897

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com