You are here

TRAFİK POLİSLERİ ARASINDA MESLEKSEL STRESİN KAYNAKLARI VE SONUÇLARI: ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

Occupational Stress Sources and It's Consequences Among Traffîc Poliçe Officers: A Research Study at Eskişehir Traffîc Poliçe Training Center

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Stress has become a concept rather frequently used in daily conversations. The negative results of stress, which are affected individuals from every age or every occupation, are increasingly more experienced. The mobility caused by socio-economic and socio-cultural factors; besides increasing competition and the vvidespread usage of technology in working life increase the number of researches concerning stress. In working life, individuals almost in each occupation group have to deal with stress. Hovvever, some of these groups' living with much more stress has a fact known by everybody. Whether working conditions or organizational structure are the cause of the job of policemen' being the most stressful one. The aim of this study is to measure the sources and the results of stress. The results of this research have shovved us that the organizational structure like relationships with chiefs, inadequate salary, long vvorking hours and the quality of job are the sources of stress. Also in this research, the fact that policemen have suffered from the psychological result of stress, has been determined. According to these results, suggesting solutions and providing the effective management of stress have also examined in the context of this study.
Abstract (Original Language): 
Stres, günlük konuşmalarda sıkça kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Her yaştan, her meslekten kişiyi etkileyen stresin olumsuz sonuçlan, her geçen gün kendini biraz daha fazla hissettirmektedir. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan yaşanan hareketlilik; buna ilave olarak iş yaşamında artan rekabet ve teknolojinin yaygın kullanımı stres konusunda yapılan araştırmaların sayısını arttırmaktadır. İş yaşamında hemen hemen her meslek grubundan kişiler, stresle baş etmek zorundadır. Ancak, bu meslek grupları içerisinde bazı meslek gruplarının daha çok stresle bir arada olduğu bilinen bir gerçektir. Polislik mesleği de gerek çalışma koşullan gerekse de örgütsel yapısı itibariyle stresin en fazla yaşandığı mesleklerden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, trafik polislerinin stres kaynaklarını ve stres sonuçlarını ölçmektir. Bu amaçla yapılan araştırmada amirlerle olan ilişkiler, ücret yetersizliği, uzun çalışma saatleri gibi örgüt yapısından ve işin niteliğinden kaynaklanan faktörlerin polislerde stres yarattığı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada ayrıca polislerin, stresin daha çok psikolojik sonuçlarına maruz kaldığı saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlara paralel olarak bir takım çözümlerin önerilmesi ve etkin stres yönetiminin sağlanması bu çalışmanın kapsamında ele alınmaktadır.
97-120

REFERENCES

References: 

Ay, Savaş, (2005), "Polisimiz Strese Kelepçeli", (www.arsiv.sa- bah .com.tr/2005/01/20/gun 101 .html. erişim tarihi 03.05.2005)
Birkök, Cüneyt, (2004), "Poliste Çatışma ve Stres Yönetimi", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN: 1303-5134,( w w w .insanbilimleri .com.. erişim tarihi 08.04.2004)
Burke, Ronald, (1998), "Work and Non-Work Stressors and Well-Being Among Poliçe Offıcers: The Role of Coping", Arvciety, Stress&Coping, Vol:l, Is-sue:4, ss.345-363.
120j Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 8 (2)
Fusuilier, Marcelline and Daniel Ganster, (1987), "Effects of Social Support, Role Stress and Locus of Control", Journal of Management, Vol:13, Issue:3, ss.517-528.
Kırel, Çiğdem, (1993), "Örgütsel Stres Yönetimi", Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.l 1, S. 1-2, ss. 159-173.
Kul, Mehmet, (2005), "Polisler", Aytül Kasapoğlu (Ed.) Değişen Toplumsal Yapıda Karakter, , Ankara: Ütopya Yayınevi.
Laudersweileer, Dwyer and Deborah L.Dvvyer, (2000), "Profıling Those Impact by Organizational Stressors At the Macro, Intermediate, Micro Levels of Several Poliçe Agencies", Justice Proffessionals, Vol:12, Issue:4, ss.443-470.
Lester, David, (1982), "Perceived Stress in Poliçe Offıcers and Belief in Locus of Control", The Journal of General Psychology, Vol:107, ss.157-159.
Lumb, Richard and Ronald Breazeale, (2002), "Poliçe Offıcer, Attitudes and Community Policing Implementation", Policing&Society, Vol:13, Is-sue:l,ss.91-107.
Taştan, Seçil, (2002), "Stres ve Stres Yönetimi", (http://www.insankaynakla-
ri.gokceada.com/stres.html. erişim tarihi: 14.05.2004) People Management, (2003), "Poliçe Praise New Stress Management", People
Management, Vol:9, Issue:13, ss.l. malatyaemniyet.gov.tr (2004), "Polis ve Stres," (http://www.malatvaemni-
yet.gov.tr/stress/01ana.asp. erişim tarihi : 14.05.2004) Şencan, Hüner, "Polis ve Stres", (http://www.hunersencan.com/PO-
LIS%20VE%20STRES.doc. erişim tarihi: 05.01.2006)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com