You are here

TÜRKİYE'DE CEZA AFLARI: ANKARA'DA AF KONULU ALAN ARAŞTIRMASI

Amnesty in Turkey: A Survey Research on Amnesty in Ankara

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Amnesty is a phenomenon, which has legal, political, economic and ethical effects on social life. Of the amnesties exercised in Turkey, some, especially those applied after the establishment of the multiparty regime in Turkey, have caused enormous discussion among all segments of society. Those amnesties have faced such reactions because, they have been exercised in response to different aim rather than to meet particular legal and societal needs. Those amnesty laws that are not all-inclusive, e.g. those that target only common criminals, must be avoided. This principle is an absolute prerequisite in the struggle against criminal activities.
Abstract (Original Language): 
Cezaların affedilmesi, toplum hayatını hukuki, siyasi, ekonomik ve etik yönleriyle etkileyen bir konudur. Ülkemizde çıkarılan aflardan bazıları, özellikle de çok partili rejimin kabulünden sonra çıkarılanlar, toplumun tüm kesimlerinde büyük tartışmalara neden olmuştur. Bu aflar, hukuki ve toplumsal gerekler dışındaki amaçlar doğrultusunda çıkarıldığı için tepki görmüştür. Genel nitelik taşımayan af yasalarının ve özellikle de adi suçlarla ilgili afların çıkarılması engellenmelidir. Suç ve suçlulukla etkili mücadele ancak bu sayede gerçekleştirilebilir.

REFERENCES

References: 

Alacakaptan, Uğur, (2001), "23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanuna Genel Bir Bakış", Anayasa Mahkemesinin 39. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, 25/26 Nisan 2001, Anayasa Yargısı, ss. 379-400.
Armağan, Servet, (2001), "Anayasa Hukuku Açısından Af Yetkisinin Değerlendirilmesi", Anayasa Mahkemesinin 39. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, 25/26 Nisan 2001, Anayasa Yargısı, Ankara.
Beccaria, Cesare, (1964), Suçlar ve Cezalar, (Çev. Muhittin Göklü), İstanbu: İnkılap ve Aka Kitabevleri.
Bıçak, Vahit, "Ceza Adaleti Yönetiminde Kalite ve Etkinlik", http://www. geocities.com/vbicak/kaliteson.htm (E.T: 02.01.2002).
Demokratik Sol Parti, (2001), Af ve Rahşan Ecevit, Ankara: DSP Genel Merkezi.
Dönmezer, Sulhi, Erman, Sahir, (1994), Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, İstanbul: Beta Basım Yayım, Cilt 1 ve Cilt 3.
Erem, Faruk, (1988), Adalet Psikolojisi, Ankara: Yetkin Yayınları.
Erdem, Mustafa R., (2001), "Ceza Hukukunda Cezaların Ertelenmesine İlişkin Düzenlemelere Anayasal Bakış", Anayasa Mahkemesinin 39. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, 25/26 Nisan 2001, Anayasa Yargısı, Ankara.
Garofalo, Raffaele, (1957), Suç, Suçlu ve Ceza, (Çev. Muhittin Göklü), İstanbul: Nurgök Matbaası.
http://www.adli-sicil.gov.tr/ISTATIST.HTM (Erişim Tarihi: 09.06.2003).
Keyder, Çağlar, (2001), Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, İstanbul: İletişim Yayınları.
Keyman, Selahattin, (1965), Türk Hukukunda Af, Ankara: A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları.
Meray, Seha, L., (1944), Ceza Hukukunda Af, Ankara: Türk Hukuk Kurumu Yayınları.
Özek, Çetin, (1958), "Af Konusunda", Dünya Gazetesi, 28 Mart 1958.
(1959), "Umumi Af", İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 24,
ss.118-175.
28 Polis Bilimleri Dergisi: 8 (3-4)
Sancar, Türkan Y., "23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'un Hukuksal Niteliği ve Sonuçları", Anayasa Mahkemesinin 39. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, 25/26 Nisan 2001, Anayasa Yargısı, ss. 149-195.
TBMM, (1999), "Genel Kurul Tutanağı" 21. Dönem, I. Yasama Yılı, 59. Birleşim.
Tekin, Nil T., (1998), Türkiye'de Seçim Propagandaları, 1908-1946, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 Arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifleri Hakkında C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve C. Senatosunca Yapılan Değişiklikler Hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu, (2/123), 09.04.1974, Sıra Sayısı: 25'e 1 nci Ek, TBMM Tutanak Dergisi, 4. Dönem, 63. Birleşim, C. 3.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com