You are here

Sağlık yönetimi bölümünün üniversite sınavında ve kamuya personel alımlarındaki kontenjanları: 2016 yılı değerlendirmesi

Placement of department of health management in university admission exam and public personel recruitment: Assessment of 2016

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.13-1483426746

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
With this study it is aimed to analyze that the quota of health management departmant in university exam, the number of instructor and the quota of central public recruitment of them. In this context 2016 application and preference guide of student selection and placement system and public personnel selection exam is used. There are 55 universities that have undergraduate health management department including 31 public and 24 private universities. Totally 5883 quota is set for students, 4630 of them for public universities and 1253 of them for private universities. It is found that students placed to all of the public universities quota and to most of the private universities quota. When the number of instructor is examined it is obsereved that there are 144 instructor including 22 professors, 30 associate professors and 92 assistant professors in public universities; there are 74 instructor including 21 professors, 13 associate professors and 40 assistant professors in private universities. Besides it is observed that 24.817 personnel were recruited in central recruitment in 2016, but there was not reserved any quota not even one for them who has graduated from health management departmen t. It is suggested that the quota of student admission to university and personnel recruitment to public should be planned considering the necessities of public and private sector according to human resources management principles. When looked at the perspective that professionalisation especially in health sector which is very influential for human life directly is indispensible truth, it is evaluated that employment of health management educated professionals in public more would be benefical for qu alified health service.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile sağlık yönetimi bölümünün üniversite sınavındaki kontenjanları, öğretim üyesi durumu ve kamuya merkezi personel alımlarındaki kontenjanlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ÖSYM’nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) kurumsal internet adresinden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2016 yılı başvuru ve tercih k ılavuzlarından yararlanılmıştır. 31’i kamu, 24’ü özel olmak üzere 55 üniversitede lisans düzeyinde sağlık yönetimi bölümü bulunmaktadır. Kamu üniversiteleri 4630, özel üniversiteler 1253 olmak üzere toplam 5883 öğrenciye kontenjan açmıştır. Kamu üniversitelerindeki kontenjanların tamamına, özel üniversitelerin ise büyük bir kısmına öğrencilerin yerleştiği bulunmuştur. Öğretim üyelerinin sayısına bakıldığında kamu üniversitelerinde 22 profesör, 30 doçent, 92 yardımcı doçent olmak üzere toplam 144; özel üniversitelerde ise 21 profesör, 13 doçent, 40 yardımcı doçent olmak üzere toplam 74 öğretim üyesinin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca 2016 yılı merkezi alımlarla kamuya toplamda 24.817 kişinin alındığı fakat sağlık yönetimi mezunlarına bir kişilik bile kontenjan açılmadığı bulunmuştur. Üniversiteye öğrenci ve kamuya personel alımındaki kontenjanların, kamu ve özel sektördeki ihtiyaçlar gözetilerek İnsan Kaynakları Yönetimi ilkeleri doğrultusunda planlanması önerilmektedir. Profesyonelleşmenin özellikle de insan hayatına doğrudan etkili olan sağlık sektöründe profesyonelleşmenin vazgeçilmez bir gerçek olduğu perspektifinden bakıldığında, sağlık yönetimi alanında öğrenim gören sağlık profesyonellerinin kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti için kamuda daha fazla istihdam edilmesinin faydalı olacağı değerlen dirilmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Uzuntarla Y. Genç Yaş Grubunun Organ Bağışına Yönelik
Düşünce ve Bilgi Düzeylerinin Verilen Eğitime Göre
Karşılaştırılması. Turk Neph Dial Transpl 2016; 25(3):296-
301.
2. Can A, İbicioğlu H. Yönetim ve Yöneticilik Yönünden
Üniversite Hastanelerinin Değerlendirilmesi. Süleyman
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2008;13(3):253-275.
3. Ertaş A. Sağlık Yönetiminde İntörnlük Uygulamaları ve
Mesleki Oryantasyon. Journal of Medical Education and
Informatics 2016;1:17-27.
4. Gökçora İH. Profesyonelliğe Saygı. Üniversite ve Toplum
2005;5(3).
5. Ruekert RW, Orville CW, Kenneth JR. The Organization of
Marketing Activities: A Contingency Theory of Structure
and Performance. Journal of Marketing 1985;49(1): 13-25.
6. Herdman EA. Meslekler ve Profesyonellik. Hemşirelikte
Eğitim ve Araştırma Dergisi 2012;9(2):3-7.
22 Sağ Aka Derg ● 2017 ● Cilt 4 ● Sayı 1
Uuntarla : Kamuya personel alımlarındaki kontenjanlar
7. Sarvan F. Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri
Yöneticiliği Meslek ve Eğitimi. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Dergisi 1994;1(1):209-236.
8. Çimen M. Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi.
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010;1(3):
136-139.
9. Öztürk Z, Ilıman EZ. Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği
Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri
ile Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015;
8(1):71-93.
10. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
(ÖSYM). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
2016.(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/
TERCIH/OSYSKONTKILAVUZU29072016.pdf.).
11. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM).
KPSS-2016/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve
Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Bilgileri.
(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/KPSS/
TERCIH1/TABLO-3_lisans22062016.pdf).
12. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM).
KPSS-2016/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve
Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Bilgileri.
(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/KPSS/
TERCIH2/Tablo3_21122016.pdf).
13. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM).
KPSS 2016/3: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tercih
Kılavuzu ve Bilgileri. (http://www.osym.gov.tr/TR,10273/
kpss-20163-saglik-bakanligi-ve-bagli-kuruluslari-kpss-
20163-tercih-kilavuzu-ve-bilgileri.html).
14. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM).
KPSS 2016/4: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşları Tercih Kılavuzu ve Bilgileri. (http://www.osym.
gov.tr/TR,10274/kpss-20164-gida-tarim-ve-hayvancilikbakanligi-
kpss-20164-tercih-kilavuzu-ve-bilgiler.html).
15. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM).
KPSS 2016/5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tercih Kılavuzu
ve Bilgileri. (http://www.osym.gov.tr/TR,12617/kpss-20165-
cevre-ve-sehircilik-bakanligi-tercih-kilavuzu.html).
16. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM).
KPSS 2016/6: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tercih
Kılavuzu ve Bilgileri. (http://dokuman.osym.gov.tr/
pdfdokuman/2016/KPSS/TERCIH6/TABLO-3_12102016.pdf).
17. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM).
KPSS 2016/7: Tercih Kılavuzu ve Tablolar. (http://www.
osym.gov.tr/TR,12739/kpss-20167-tercih-kilavuzu-vetablolar.
html).
18. Chan DSK. Association Between Student Learning
Outcomes From Their Clinical Placement and Their
Perceptions of The Social Climate of The Clinical Learning
Environment. Internatinal Journal of Nursing Studies
2002;39:517-524.
19. Çalışkan T, Akgöz S. Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini
Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;31(1):9-13.
20. Karaöz S. Hemşirelikte Klinik Öğretime Genel Bir Bakış ve
Etkin Klinik Öğretim İçin Öneriler. Hemşirelikte Araştırma ve
Geliştirme Dergisi 2001;3:15-21.
21. Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M. Sağlık İşletmeleri
Yönetimi. Nbel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009.
22. Akwahle W. An Urgent Call to Professionalize Leadership
and Management in Health Care Worldwide. Management
Sciences For Health 2006; (4):1–21.
23. Şahman İ, Tengilimoğlu D, Işık O. Özel Hastanelerde
Yönetimin Profesyonelleşmesinin, Kurumsallaşma Süreci
Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2008;10(2):1-23.
24. Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Özkan DS. Mesleki Profesyonellik
ve Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği. Yönetim
Bilimleri Dergisi 2011;9(2):237-259.
25. T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlıkta Dönüşüm. Ankara, Aralık 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com