You are here

FEN EĞİTİMİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KULLANILAN PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

PROBLEM SOLVING STRATEGIES USING PROBLEM SOLVING PROCESS IN SCIENCE EDUCATION AND AN EXAMPLE APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of education is to prepare new generations for the future. In this point, teachers’ duty is to prepare students for the future with problem solving skills and strategies. For this reason numerous problem solving strategies have been suggested over the past thirty years. In this study, different problem solving strategies, though called various names in different sources, were presented and argued. Furthermore, an investigation report using Polya, Problem Solving was presented. It is believed that these strategies will be useful at the problem solving applications in schools.
Abstract (Original Language): 
Eğitimin esas amacı, yeni nesilleri geleceğe hazırlamaktır. Bu noktada öğretmenlerin görevi, öğrencileri her gün karşılaşabilecekleri problemleri çözebilecek tutum ve becerilerle geleceğe hazırlamaktır. Bu amaçla son otuz yılda birçok problem çözme stratejisi önerilmiştir. Bu çalışmada çeşitli kaynaklarda farklı isimlerle anılsa da temelde birbirine benzeyen adımlardan oluşan farklı problem çözme stratejileri sunulmuş ve tartışılmıştır. Ayrıca, Polya’nın Problem Çözme Stratejisinin kullanıldığı bir araştırma raporuna yer verilmiştir. Bu stratejilerin, sınıf ortamındaki problem çözme etkinliklerinde öğretmenlere faydalı olacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Anderson, J. R., 1980. Cognitive Psychology And It's Implications, San
Fransisco: Freeman.
Bâki, A. ve Bell, A., 1997. Ortaöğretim Matematik Öğretimi, 1. Cilt,
Ankara: Yök/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet
Öncesi Öğretmen Eğitimi.
Bingham, A., 1998. Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin
Geliştirilmesi (Çev. F. Oğuzkan), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Demirtaş, A. ve Barth, J. L., 1997. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi,
Ankara: Yök/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet
Öncesi Öğretmen Eğitimi.
Dixon, J. A. ve Bangert, A. S., 2004. “On The Spontaneous Discovery Of A
Mathematical Relation During Problem Solving”, Cognitive
Science, 28, 433–449.
Gök, T. ve Sılay, İ., 2008. “Effects Of Problem-Solving Strategies Teaching
On The Problem Solving Attıtudes Of Cooperative Learning Groups
in Physics Education”, Journal of Theory and Practice in
Education, 4 (2), 253-266.
Gök, T. ve Sılay, İ., 2009. “İşbirlikli Problem Çözme Stratejileri Öğretiminin
Öğrencilerin Başarısı ve Başarı Güdüsü Üzerindeki Etkileri”, Hasan
Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 13-27.
Hollabaugh, M., 1995. Physics Problem Solving in Cooperative
Learning Groups, Minnesota: University of Minnesota (Doctor of
Philosophy).
Heppner, P., 1978. “A Review Of The Problem Solving Literature And It's
Relationships To The Counseling Process”, Journal Of Counseling
Psychology, 25.
Jonassen, D.H., 2000. “Toward A Design Theory Of Problem Solving”,
Educational Technology, Research And Development, 48 (4), 63–
85.
Kabadayı, R., 1992. “Problem Çözme Süreci, Gereği ve Eğitimdeki
Boyutlar”, Öğretmen Dünyası, 146, 32–33.
ÜNSAL-ERGİN
91
Kaptan, F., Aslan, F. ve Atmaca, S., 2002. “Problem Çözme ve Düz
Anlatım Yönteminin Kalıcılığa ve Öğrencilerin Erişi Düzeylerine
Etkisinin Karşılaştırılması”, V.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik
Eğitimi Kongresi, Ankara.
Karataş, İ., 2002. “8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde
Kullanılan Bilgi Türlerini Kullanma Düzeyleri”, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Kartal Taşoğlu, İ., 2009. “Fizik eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin
öğrencilerin başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve problem
çözme tutumlarına etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
McAllister, H. C. Problem Solving And Learning, 2001.
http://www.hawaii.edu/suremath/learn1.html (Erişim Tarihi:
15.06.2011).
Mertoğlu, H. ve Öztuna, A., (2004). “Bireylerin Teknoloji Kullanımı Problem
Çözme Yetenekleri İle İlişkili Midir?”, The Turkish Online Journal
Of Educational Technology-Tojet, 3 (1).
Moskal, B. M., 2000. Scoring Rubrics: What, When, and How? Practical
Assessment, Research, And Evaluation, 7.
Newell, A. ve Simon, A., 1972. Human Problem Solving, NJ: Prentice Hall
Englewood Cliffs.
Öncü, H., 1994. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Matser
Basım San.
Stevens, M. 1998. Sorun Çözümleme. (Çev. Ali Çimen). İstanbul: Timaş
Yayınları.
Ünsal, Y., 2006. “Fizik Eğitiminde Bir Öğretim Tekniği Olarak İşbirliğine
Dayalı Öğrenme Takımlarıyla Sürdürülen Problem Çözme
Seansları”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Polya, G., 1945. How To Solve It, Doubleday, NY: Garden City.
The Npec Sourcebook On Assessment, 2000. Volume 1: Definitions And
Assessment Methods For Critical Thinking, Problem Solving, And
Writing.
URL–1: Problem Solving. http://www.hawaii.edu/suremath (Erişim Tarihi:
15.06.2011).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com