You are here

KARA HARP OKULUNDA EĞĠTĠM ÖĞRETĠM GÖREN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARI DURUMUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠSTATĠSTĠKSEL YÖNTEMLERLE TESPĠT EDĠLMESĠ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, identification of the standings of Turkish Military Academy (TMA) students on non-intellective factors, investigation of how these non-intellectual factors affect TMA students’ achievement, examination of to what extent military high school examination scores, which is the identification of intellectual factors, represent the achievement of TMA students, are examined. For this aim descriptive statistics, correlations, chi square tests, dependent and independent two sample t tests, one way analysis of variance (ANOVA), one way multivariate analysis of variance (MANOVA) and Mann Whitney and Kruskal Wallis nonparametric tests are used.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Kara Harp Okulu (KHO) öğrencilerinin zihinsel olmayan faktörler (non-intellectual factors) yönünden ne durumda oldukları, Harbiyelilerin bu faktörler yönünden durumlarının okuldaki başarılarını ne şekilde etkilediği ve zihinsel faktörler (intellectual factors) yönünden bir yoklama niteliği taşıyan askerî lise giriş sınavının öğrencilerin KHO’daki akademik başarılarını ne ölçüde temsil ettiği incelenmiştir. Bu amaçla betimsel istatistikler, ilişki (korelasyon) katsayıları, ki-kare testi, bağımlı ve bağımsız iki örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), tek yönlü çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ve parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır.