You are here

CANDU REAKTÖRLERİNDE TORYUMUN BİR NÜKLEER YAKIT OLARAK KULLANIM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
232Th isotope makes fission reaction with high energetic neutrons (MeV levels) and in addition, it breeds 233U isotope, a good quality fissile isotope, with absorbing thermal and average energetic neutrons. 233U isotope uses as fuel in the nuclear reactors due to having high fissile characteristic. More thorium reserves abundant than the natural uranium reserves, utilizing 232Th isotope in the nuclear reactors has to make necessary. In this study; useful thorium fuel and effect of reactor performance have been deal with two different fuel models in the CANDU reactors. A fuel compositions forming with  % 40 ThO2 + % 60 LWR and  % 96 ThO2 + % 4 reactor grade PuO2 has been located. The neutronic calculations have been performed by one dimension computer system code program SCALE 4.4a. End of the calculation, obtained values compare with natural UO2 fueled reactors data. Obtained nuclear results have been performed better nuclear performance (critically and burn-up grade) than natural UO2 fuel for selected two models.
Abstract (Original Language): 
232Th izotopu yüksek enerjili (MeV seviyesinde) nötronlarla fisyon reaksiyonları yapar ve ayrıca, termal ve orta enerjili nötronları yutarak çok kaliteli fisil bir izotop olan 233U izotopunu üretir. 233U izotopu çok iyi fisyon yapma özelliği nedeniyle nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılır. Rezerv olarak daha fazla bulunması 232Th izotopunun nükleer reaktörlerde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Yapılan bu çalışmada; toryum yakıtının kullanılabilirliği ve reaktör performansına etkisi CANDU reaktörlerinde iki farklı modelde ele alınmıştır.  % 40 ThO2 + % 60 LWR ve  % 96 ThO2 + % 4 reaktör atığı PuO2’den oluşan bir karışım yerleştirilmiştir. Hesaplamalar tek boyutlu SCALE 4.4a bilgisayar sistem kodu yardımıyla yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, elde edilen değerler doğal UO2 yakıtlı reaktör verileri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen nükleer sonuçlar, seçilen bu iki model için doğal UO2 yakıtına nazaran kritiklik ve yanma derecesi açısından daha iyi bir nükleer performans sergilediği görülmüştür.