You are here

21 NCİ YÜZYILDA SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİMİN İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Structures that form organization culture cannot be seen easily. These structures breathed themselves in critical cituations and affect those situations. Therefore culture is not only what is said, done and became, but also what is understood and breathed in the background. Organisation culture can be accomplished through institutionalisation and process development is necessary for institutionalisation. Process development means becoming more efficient, more productive, more elastic and forming more synergism. World is meeting the 21st century with great transformations in the framework of globalisation and having a process that requires restructuring in every field. This transformation process cannot be managed with old paradigms and analysis methods. Therefore, it is necessary to treat this process with a different mantality. In this study fields that are related to process development are reviewed.
Abstract (Original Language): 
Kurum kültürünü oluşturan kalıpların “çıplak gözle” görülmesi, gözlemlenmesi kolay değildir. Bu kalıplar kendilerini kritik durumlarda hissettirir ve duruma etki ederler. Bu nedenle kültür söylenen, yapılan, olandan çok arka planda anlaşılan ve hissedilendir. Örgüt kültürü kurumsallaşarak elde edilebilir, kurumsallaşmak için ise süreç geliştirmek gereklidir. Süreç geliştirme ise daha fazla etkinlik, verimlilik, esneklik ve sinerji oluşturmak demektir. 21 nci yüzyıla küreselleşme kapsamında büyük dönüşümlerle giren dünyamız, her alanda yeniden yapılanmayı gerekli kılan bir süreç yaşamaktadır. Eski paradigmalar ve analiz araçlarıyla çözümlemenin çok güç olduğu bu değişim sürecine farklı bir anlayış ile bakılması gereği bulunmaktadır. Bu çalışmada süreç gelişimi ile iç içe olduğu değerlendirilen disiplinler incelenmiştir.