You are here

ÖRGÜT-ÇEVRE İLİŞKİSİNDE UYUM-SEÇİM SORUNSALINA BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR YAKLAŞIM: BİRLİKTE EVRİM

AN HOLISTIC APPROACH TO ADAPTATION-SELECTION PROBLEMATIC IN ORGANIZATION-ENVIRONMENT INTERACTION: COEVOLUTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The debate between adaptation and selection has long been come up in organizational literature. At the point while contingency, transaction cost, resource dependence and institutional theories content with adaptation of internal structure; population ecology affirmed the external selection of environment. By laying a divergent and original solution, coevolution approach challenged the evolution of organization and its environment together and conflated the adaptation and selection with an argument that in evolution period both organization and environment has affected and changed each other. In this context, the aim of this study is to bring up the connective understanding of coevolution and to discuss the possible research areas in near future.
Abstract (Original Language): 
Örgüt yazınında örgüt-çevre ilişkisinde uyum-seçim tartışması uzun süredir devam eden bir konudur. Bu anlamda koşulbağımlılık, işlem maliyeti, kaynak bağımlılığı ve kurumsal kuram içsel yapının uyumunu savunurken; örgütsel ekoloji dışsal seçime dikkat çekmektedir. Bu çatışmadan kaynaklanan ayrılmaya farklı bir bakış açısı ile yeni bir çözüm sunan birlikte evrim düşüncesi ise, örgütle çevresinin birlikte evrildiğini iddia ederek, evrim süreci içerisinde hem çevrenin örgütü, hem de örgütün çevresini etkilediğini ve değiştirdiğini söyleyerek uyum ve seçimi birleştirmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı birlikte evrimin bu birleştirici yaklaşımını ortaya koyarak, ileride birlikte evrim konusunda yapılacak çalışmalar için hangi araştırma alanlarına odaklanılabileceği konusunu tartışmaktır.