You are here

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME: TELEOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK KAYGILAR

A CRITICAL ANALYSIS ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR STUDIES: TELEOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL CONCERNS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In organizational literature, the helping and discretional behaviors of employees’ are named as organizational citizenship behaviors. Last fifteen-twenty years have aroused interest in many authors about organizational citizenship behavior concept and many studies have been applied about the antecedents and consequences of organizational citizenship. However, when the previous studies were examined, it can be seen that in majority researches have been established on general acceptations with lack of theoretical, conceptual or philosophical discussions. The findings of this study, that was held in order to fill the mentioned gap, have introduced some teleological and epistemological concerns.
Abstract (Original Language): 
Çalışanların işlerindeki rollerinin ötesinde sergiledikleri yardım etme davranışları ve kolaylaştırıcı çabalar örgütsel davranış yazınında örgütsel vatandaşlık davranışı olarak adlandırılmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı konusu özellikle son on beş-yirmi yıllık dönemde birçok araştırmacının ilgisini çekmiş, bu konunun öncülleri ve sonuçları üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Ancak yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde, kavramın genel geçer bazı kabuller üzerine oturtulduğu, kuramsal, kavramsal ya da felsefi temelde tartışılmadığı görülmektedir. Bu açığı bir ölçüde kapatabilmek amacıyla yapılan bu araştırmanın bulguları teleolojik ve epistemolojik temelde örgütsel vatandaşlık davranışı konusunda bazı kaygıların olabileceğini göstermektedir.