You are here

AĞIRLAŞTIRILMIŞ KOŞULLARDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM GÖREVLERİNDE SÜRAT STANDARTLARI İÇİN KABUL EDİLEBİLİR PERFORMANS KAYIPLARININ ANALİTİK AĞ PROSESİ UYGULAMASI İLE BELİRLENMESİ

EVALUATION OF ACCEPTABLE AMOUNT OF PERFORMANCE LOSS FOR SPEED STANDARTS BY ANALYTIC NETWORK PROCESS FOR TRAINING MISSIONS EXECUTED IN AGGRAVATED CONDITIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There are some difficulties in determining the acquired level of training in Training Missions Conducted under Aggravated Conditions (TMCAC). In practice, the effects of aggravated conditions are reflected to the current speed standards by means of coefficients given in related documents. Available coefficients are insufficient for precipitation, different terrain types and the training missions conducted under Nuclear, Biological and Chemical conditions. Therefore, a need to redefine aggravated conditions and to redetermine their effects on training missions arises. Determining the effects of aggravated conditions by means of experiments is impractical since it is hard and time consuming. Naturally, there would be a certain amount of performance loss under aggravated conditions with respect to normal conditions.What needs to be done is to evaluate the extent to which the speed standards to be compromised under aggravated conditions by means of Analytical Network Process(ANP) and to determine Acceptable Amount Of Performance Loss(AAPL). In this article, the factors constituting aggravated conditions have been redefined, interactions among them have been modeled by means of ANP, and; AAPL have been determined by means of Super Decisions 1.6.0 software.
Abstract (Original Language): 
Ağırlaştırılmış Koşullarda Yürütülen Eğitim Görevlerinde (AKYEG) ulaşılan eğitim seviyesinin tespitinde bazı güçlükler yaşanmaktadır. Uygulamada, ağırlaştırılmış koşulların etkileri, ilgili yayınlardaki katsayılarla mevcut sürat standartlarına yansıtılmaktadır. Yürürlükteki katsayılar, yağışlı ortam, farklı arazi koşulları, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer koşullardaki (KBRN) uygulamalara cevap vermemektedir. Bu sebeple, ağırlaştırılmış koşulların yeniden tanımlanarak eğitim görevleri üzerine etkilerinin yeniden belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ağırlaştırılmış koşulların etkilerinin deneysel çalışmalarla bulunması, güç ve zaman alıcı olduğu için pratik değildir. Doğal olarak, normal koşullara nazaran ağırlaştırılmış koşullarda bir miktar performans kaybı olacaktır. Yapılması gereken, ağırlaştırılmış koşullarda, normal koşullardaki standartlardan ne kadar ödün verebileceğimize karar vermek ve ağırlaştırılmış koşullarda Kabul Edilebilir Performans Kayıplarını (KEPEK) Analitik Ağ Prosesi (AAP) ile belirlemektir. Bu çalışmada ağırlaştırılmış koşulları oluşturan faktörler yeniden tanımlanarak aralarındaki etkileşim AAP kullanılarak modellenmiş ve Super Decisions 1.6.0 paket program yardımı ile KEPEK’ler belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Babalık, Fatih C., 2005, Mühendisler İçin Ergonomi İş Bilim, Nobel
Yayın, Ankara.
Bottero, M., Mondini, G., Valle, M., 2007, The Use of the Analytic Network
Process for the Sustainability Assessment of an Urban Transformation
Project, International Conference on Whole Life Urban Sustainability and
its Assessment Glasgow.
Castellanı J.W., O’Brien C., Baker-Fulco, C., Sawka, M.N. ve Young, A.J.,
2001. Sustaınıng Health & Performance ın Cold Weather Operatıons,
Massachusetts, US Army Research Institute of Environmental Medicine
Natick, Technıcal Note No. TN/02-2:1-49.
Castellani, J.W, Young, A.J., Ducharme, M.B., Giesbrecht, G.G., Glickman,
E., Sallis, R.E., 2006. Prevention of Cold Injuries during Exercise,
Journal of Amerikan College of Sports Medicine, 38 (11): 2012-2029.
Dağdeviren, M., Eraslan E., ve Kurt, M., 2005. Çalışanların Toplam İş Yükü
Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Ve Uygulaması, Gazi
Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 20, No 4: 517-525.
Dağdeviren, M., & Eraslan, E., 2008. Priority determination in strategic
energy policies in Turkey using analytic network process (ANP) with
group decision making. International Journal of Energy Research,
32(11):1047

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com