You are here

Yenidoğanlarda Ağrı ve Nonfarmakolojik Tedavi

Pain in Newborns and Nonpharmacologic Treatment Procedures

Journal Name:

Publication Year:

Key Words:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
To inform the doctors and nurses working in intensive care units about the pain in newborns, its effects on neonatal development, and the use of nonpharmacological methods for effective pain management. Newborns are challenged by several painful stimuli because of diagnostic and therapeutic preoperative invasive procedures, surgical trauma, and postoperative invasive procedures in the neonatal intensive care units. These babies face physiologic, psychological, and metabolic consequences because of pain. Pharmacologic and nonpharmacological methods are regarded as complementary in effective pain management. Studies showed that nonpharmacologic methods themselves are not only effective in management of pain resulting from invasive procedures but they also increase the effectiveness of medical therapy when used in combination.
Abstract (Original Language): 
Yenidoğan ünitelerinde çalışan hekim ve hemşireleri, yenidoğanlarda ağrı, ağrının yenidoğan gelişimine etkisi ve etkin ağrı yönetiminde, nonfarmakolojik yöntemlerin kullanımı konusunda bilgilendirmektir. Yenidoğan ve yenidoğan cerrahisinde bebekler, yoğun bakım ünitesinde, tanı ve tedavi amacıyla başlayan preoperatif invaziv girişimler, cerrahi travma ve postoperatif invaziv girişimler nedeniyle, sayısız ağrılı uyarana maruz kalırlar. Bebekler yaşadıkları ağrı sonucunda fizyolojik, psikolojik ve metabolik sorunlar yaşamaktadır. Etkin ağrı yönetiminde farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler birbirini tamamlayıcı olarak ele alınmaktadır. Yapılan araştırmalar, nonfarmakolojik yöntemlerin invaziv girişimlere bağlı ağrıda tek başına etkili olabildiğini farmakolojik yöntemlerle birlikte kullanıldığında ise, ilaçların etkinliğini arttırdığını göstermektedir.

REFERENCES

References: 

1. Emir S, Cin Ş. Çocuklarda Ağrı: Değerlendirme ve Yaklaşım.
Ankara Üniversitesi Tıp Mecmuası 2004;57(3);153-60.
2. Cignacco E, Hamers JP, Stoffel L,Van Lingen RA, Gessler
P, Mc Dougall et al. The Efficacy of Non-pharmacological
İnterventions in the Management of Procedural Pain in Preterm
and Term Neonates. A Systematic Literatüre Review. 6. Eur J
Pain 2007;11:139-52.
3. Derebent E, Yiğit R. Yenidoğanlarda Ağrı: Değerlendirme ve
Yönetim. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;10:41-8.
4. Anand KJS. Consensus Statement for the Prevention
Management of Pain in the Newborn. Archives Of Pediatr
Adolescent Medicine 2001; 155:173-80.
5. Efe E, Öncel S. Yenidoğanlarda Minör İnvaziv İşlemlerde Anne
Sütünün Ağrıyı Azaltmadaki Etkisi. Hemşirelik Forumu Dergisi.
Mayıs -Haziran. 2005;42-6.
6. Yılmaz G, Gürakan B, Saatçi Ü. Topuk Kanı Alınma Sonrası
Bebeklerin Ağlama Sürelerine Etki Eden Faktörler. Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002;45:232-6.
7. Çelebioğlu A, Polat S. Yenidoğanlarda Ağrı Değerlendirmesi.
Sendrom Nisan 2004;16:99-101.
8. Wong D, Eaton MH, Winkelstein ML, Wilson D, Ahman E,
Thomas PAD: Nursing Care of İnfants and Children: St.Louis
Missouri: Mosby Company. 1999; 411-7,1151,168,1427-8.
9. Agarwal R, Hagedorn MIE, Gardner SL: Pain and Pain Relief.
In: Merenstein GB, Gardner SL(eds): Handbook of neonatal
ıntensive care. St Louis; Mosby Year Book 1998;173-96.
10. Işık U. Yenidoğan Bebeğin Ağrı Yanıtında Oral Dekstroz ve
Dinçer ve ark. Selçuk Üniv. Tıp DergisiSukroz Solüsyonlarının Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezi İstanbul:1999.
11. Ovalı F. Yeni doğanlarda Ağrının Önlenmesi. İçinde: Dağoğlu
T, Görak G (eds): Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri.
İstanbul: Nobel; 2002: 695-702.
12. Akyürek B. Yenidoğan Bebeklerde Uygulanan İğneli
Girişimlerde Non- farmakolojik Ağrı Giderme Yöntemlerinin
Etkinliğinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2002;7(8): 15-24.
13. Güldoğuş F. Yenidoğan Cerrahisinde Analjezi. III. Çukurova
Anestezi Günleri Çukurova Üniversitesi Basımevi
Adana;2000:3(9).
14. EFE Özel E.Yenidoğanlarda Ağrılı İşlemler Sırasında
Nonfarmakolojik Yöntemlerin Kullanımı. MN Klinik Bilimler
Selçuk Ünv. Tıp Dergisi 2004;10(1):73-5.
15. Anand KJS, Sippell WG, Aynsley-Green A. Randomised Trial of
Fentanyl Anaesthesia in Preterm Babies Undergoing Surgery:
Effects of The Stress Response. Lancet 1987;(8524): 62-6.
16. Jolelle F. Pain in Children. Practical Management of Pain,
Mosby Company, Philadelphia 2000;295-301.
17. Kültürsay N. Hasta Bebeklerde Sevgi ve Şefkat İster: Yenidoğan
Yoğun Bakımında Soft Care, UNEKO-13 ve Yenidoğan
Hemşireliği Kongresi, Kongre kitabı Kayseri;2005:138-9.
18. Savaşer S. Yenidoğanda Topuktan Kan Alınması Sırasında
Oluşan Rahatsızlığı Azaltmada Anne Kucağının Etkisi.
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
2000;(17): 291-303.
19. Grunau RVE, Whitfield M, Petrie J, Fryer EL. Early Pain
Experience, Child and Family Factors as Precursors of
Somatization: A Prospective Study of Extremely Premature and
Fullterm Children.1994; Pain 56:353-9.
20. Harrison D, Evans C, Johnston L, Loughnan P. Bedside
Assesment of Heel Lance Painin the Hospitalized İnfant.
JOGNN 2002;31:551-7.
21. Larsson BA. The Measurament of Pediatric Pain. Acta Paediatr
1999;88: 115-7.
22. Uyar M. Çocuklarda Ağrı Değerlendirme Yöntemleri. İçinde:
Yücel A. Özyalçın N. Süleyman. Çocukluk Çağında Ağrı. Nobel
2002:31-40.
23. McClain B.C. Anand K.J. Neonatal Pain Management , The
Pediatric Pain Handbook, Mosby Company 1998;197-200.
24. Reser DJ. Neonatal pain: It Really Hoes Hurt. NEBRASKA
Meetings News Notes from May 14th meeting. CSM Webmaster.
2001.
25. Derebent E, Yiğit R. Non-Pharmacological Pain Management In
Newborn. F.Ü Sağlık Bilimleri Dergisi 2008;22:113-8.
26. Feldman R. Eidelman Al. Skin-to-Skin Contact (Kangaroo Care)
Accelerates Autonomic and Neurobehavioural Maturation in
Preterm İnfants. Devalopmental Medicine and Child Neurology
2003;45:274-82.
27. Kılıç M. Çocuklarda Ağrı Yönetiminde Non Farmakolojik Tedavi
ve Hemşirenin Rolü. 23. Pediatri Günleri Bilimsel Program ve
Özet Kitabı. İstanbul.10-13 Nisan 2001;402-11.
28. Kılıç M. Dokunma ve Masajın Önemi. 11. Ulusal Neonotoloji
Kongresinde Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur. Samsun;25-8
Haziran 2001; 225-33.
29. Abad F. Diaz Gomez NM. Domenech E. Gonzalez D. Robayna
M. Ferida M. Oral Sucrose Compares Favourably with
Lidocaine-Prilocaine Cream for Pain Reliaf During Venipicture
in Neonates. Acta Paediatr 2001;90: 160-5.
30. Stevens B, Yamada J, Ohlsson A. Sucrose for Analgesia in
Newborn İnfants Undergoing Painful Procedures. Review.
2010;20:318-22
31. Gray L. Miller LW. Philipp BL. Blass EM. Breastfeeding is
analgesic in healthy newborns. Pediatrics 2002;109:590-3
32. Lago P, Garetti E, Merazzi D, Pieragostini L, Ancora G, Pirelli
A et al. Guidelines for procedural pain in the newborn.3. Acta
Paediatr. 2009;98: 932-9.
33. Batson M.A. The Effects of Live Music on the Distress of
Pediatric Patients Receiving Intravenous Starts, Venipinctures,
Injections, and Heel Sticks. The Journal of Music Theraphy
1996;33:19-33.
34. Standley JM. The Effect of Contingent Music to Increase NonNutritive Sucking of Premature İnfants, Pediatric Nursing.
2000;26:493-9.
35. Akdovan T. Sağlıklı Yenidoğanlarda Ağrının Değerlendirilmesi,
Emzik Verme ve Kucağa Alma Yöntemlerinin Etkisinin
İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1999.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com