You are here

TURKCELL SÜPER LİGİ’NDE OYNAYAN KULÜPLERİN YÖNETİCİ YETERLİLİKLERİNIN İNCELENMESİ

Tha analysis of the Sufficiency of the Sport Directors in Turkcell Super Lig Professional Football Club

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine sufficiency of the sport directors who are working in professional football clubs. The samples of the research are the 72 sports directors who are working in Konyaspor, Sivasspor and Trabzonspor. The teams are selected with coincidental sampler method from the teams playing in the “Turkcell Süper Lig” in 2006-2007. To reach the purposes determined in the research, the literature hatching has done and after obtaining informations and interviewing the field experts, Short Definition Form and Director Sufficiency Questionnaire is formed. In the reliability analysis of the formed questionnaires, the Cronbach’s Alpha Coefficient calculated as 0,73. Analysis of data are evaluated using the SPSS 13.0 Statistics program and frequency and percentage are used to analyse the data. In the result of the research; the majority of director’s coming from the football inside, their not receiving education in the Sports Directors Field; their having knowledge about plannig and organization; their believing in the desicions given by the board of directors in technological development about sports and their standing open to the reforms; their relationships with the other directors are good; their communications with the pres is not good; their having the experience of management of club and their having a foreign language percent is at a low level is determined.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan spor yöneticilerinin yeterliliklerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2006-2007 Turkcell Süper Ligi’nde oynayan kulüplerden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen Konyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor’da görev yapmakta olan 72 spor yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, elde edilen bilgiler ve alan uzmanları ile yapılan görüşmeler sonrasında Kısa Tanıma Formu ve Yönetici Yeterlilikleri Anketi oluşturulmuştur. Oluşturulan anketin yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach’s Alpha katsayısı 0,73 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 13.0 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiş, verilerin çözümünde frekans ve yüzdeler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; yöneticilerin büyük çoğunluğunun futbolun içinden geldikleri; spor yöneticiliği alanında eğitim almadıkları; planlama ve organizasyon bilgisine sahip oldukları; kulüp içinde yönetim kurulu tarafından alınan kararlarda etkinliğinin olduğuna inandıkları; bir problem durumunda hızlı ve doğru karar verebildikleri; sporla ilgili teknolojik gelişmeleri takip ettikleri ve yeniliklere açık oldukları; diğer yöneticilerle ilişkilerinin iyi olduğu; kulüp içinde değişen şartlara uyum sağlayabildikleri; basın ile iletişimlerinin çok iyi olmadığı; kulüp yöneticiliği deneyimine sahip oldukları ve yabancı dil bilgisine sahip olma oranlarının düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
32-38

REFERENCES

References: 

Abakay U. Türkiye’deki Amatör Spor Kulüplerinin Yönetim Yapısı ve Yönetici Problemleri.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. 2004.
Doruk B. Spor Yöneticiliği ve İstihdam Alanları. Ötüken Yayınları, Yayın No: 59, İstanbul. 2005.
Ercan T. Amatör Spor Kulüplerinde Spor Yöneticiliği, Sivas, Tokat, Erzincan ve Kayseri Örneği.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
2004.
Erdem S. Profesyonel Spor Kulüplerinde Yönetim Anlayışı ve Uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. 1996.
Güler L. Spor Hizmetinin Sunulmasında Halkla İlişkilerin Fonksiyonu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 1994.
Karagözoğlu C. Spor Yöneticilerinin Yeterlilikleri İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 1994.
Mollaoğulları H. Türk Spor Yönetiminde Yapısal Değişiklikler ve Güncel Sorunlar. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 1998.
Mutlu O. Türk Spor Teşkilatının Yapısal Değişime Yönelik Önerilerin Değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. 2001.
Namlı H. Konya ve Elazığ İllerinde Faaliyet Gösteren Amatör Spor Kulüpleri Yöneticilerinin İş Doyum
Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Konya. 2005.
Suiçmez H. Türkiye ve İngilteredeki Sportif Rekreasyon Yöneticilerinin Karekteristik Özellikleri, KTÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2000. Trabzon.
Türksoy A. Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştirme Çalışmalarının Çeşitli Ülkelerle Karşılaştırılması ve
Yeni Öneriler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul. 1998.
Yetim A. Başarılı Bir Spor Yöneticisinin Özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi.
1992: 37, 8-10.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com