You are here

Erkek Hentbol Ve Voleybol Sporcularının Seçilmiş Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması

The Comparison of Male Handball and Volleyball Players’ Selected Physical and Motor Skills

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to compare selected physical and motoric characteristics of male handball and volleyball players who are similar to each other in terms of physical properties and revealed some of the differences between the branches. In this study, 24 handball players with a mean age of 12.70 ± 0.80 years and 20 volleyball players with a mean age of 12.50 ± 0.60 who have done training regularly at least three years, have participated as volunteers. Participants' height, body weight, body fat percentage, flexibility, upper limb speed (arm movement speed), stability, standing long jump, vertical jump, speed, grip strength and reaction time characteristics were measured. To determine the differences between values of groups were used the Independent sample t test. Alpha level was set as 0,05 for statistical significance. In conclusion; when there were no significant differences (p>0,05) between groups’ physical properties as height, body weight and body fat percentage and motoric properties as arm movement speed, balance, standing long jump, speed and reactions, there were significant differences (p <0.01) in flexibility and vertical jump in favor of the volleyball players and hand grip in favor of the handball players. As a result; the athletes in handball and volleyball branches have the similar physical and motor characteristics, the value obtained as a result of this study also supports this information.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, fiziksel özellikleri bakımından benzerlik gösteren hentbol ve voleybol branşındaki erkek sporcuların seçilmiş bazı fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması ve bu özellikler açısından branşlar arası farklılıkların olup olmadığının ortaya konulması amaçlandı. Çalışmaya en az üç yıl süreyle düzenli olarak antrenmanlara katılan 12.50±0.60 yıl yaş ortalamasına sahip 24 hentbolcu ile 12.70±0.80 yıl yaş ortalamasına sahip 20 voleybolcu gönüllü olarak katıldı. Çalışmaya katılan gönüllülerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, esneklik, kol hareket hızı, denge, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, sürat, el kavrama kuvveti ve reaksiyon zaman gibi seçilmiş özellikler ölçüldü. Grupların karşılaştırılmasın da bağımsız gruplarda student t testi kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 13.0 paket programı kullanıldı. P<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Çalışma sonucunda hentbolcular ile voleybolcular arasında boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi gibi fiziksel özellikler ile kol hareket hızı, denge, durarak uzun atlama, sürat ve reaksiyon gibi motorik özelliklere ait bulgular arasındaki farkların anlamlı olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir. Esneklik, dikey sıçrama ve el kavrama kuvvetinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). Sonuç olarak; hentbol ve voleybol branşlarında sporcuların taşıdıkları fiziksel ve motorik özelliklerin benzerliği bilgisi, bu çalışma sonucunda elde edilen fiziksel ve motorik değerlerin birbirlerine yakınlığını desteklemektedir.

REFERENCES

References: 

1. Baydil B. Eurofit testleri ile 12-14 yaş grubu erkek
öğrencilerin fiziksel uygunluk normlarının
araştırılması (Kastamonu İli Örneği). Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi (Kefad), 2006; 7 (2): 79-87.
2. Bobbert M F. Drop jumping as a training method for
jumping ability. Sport Med, 1990; 9 (1): 7-22.
3. Brown M A. Effect of plyometric training on vertical
jump performance ın hifh school basketball players.
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 1986;
26: 1-4.
4. Cicioğlu İ. Pliometrik antrenmanların 14 -15 yaş
grubu basketbolcuların dikey sıçraması ile bazı fiziksel
ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisi. Gazi
Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi, 1995.
5. Çakmakçı O. Türkiye ve Gürcistan A Milli Boks
Takımları’nın seçilmiş fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması.
Yüksek Lisans Tezi, 2002.
6. Çıngıllıoğlu, FÇ. Çabuk kuvvet istasyon çalışmasının 16-
18 yaş grubu erkek hentbolcularda bazı motorik özellikler
üzerine etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Sağlık
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1995.
7. Davranche K, Audiffren M, Denjean A. A
distributional analysis of the effect of physical
exercise on a choice reaction time task. Journal of
Sports Sciences, 2006; 24 (3): 323-330.
8. Eler S, Bereket S. Elit Türk ve yabancı hentbolcuların
motorik ve fizyolojik parametrelerinin
karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, 2001; 6(4): 46-48.
9. Green HJ. Laboratory manual on the principles of
measurement in human performance. University of British
Waretoo, Canada, 1970; 18.
10. Koç H, Günay M. Sekiz haftalık genel sürat
antrenman programının hentbolcularda vücut yağ
yüzdesi, solunum fonksiyonları ve kan basıncına
etkisi. Gazi Üniversitesi Ulusal Spor Bilimleri Kongresi,
2000.
11. Gökdemir K, Koç H. Üst Düzey hentbolcu ve
voleybolcu bayan sporcuların bazı fizyolojik
parametrelerinin değerlendirilmesi. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000; 4: 259.
12. Koç H, Büyükipekci S. Basketbol ve voleybol
branşlarındaki erkek sporcuların bazı motorik
özelliklerinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010;
1(1) :16-22.
13. Günay M, Tamer K, Cicioğlu İ. Spor Fizyolojisi ve
Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, Baran Ofset,
Ankara. 2006; 219, 225, 227.
14. Hasan K (2008). Edirne iline bağlı ilkokullardaki
(şehit asım ilköğretim okulu ve Trakya üniversitesi
devlet konservatuarı ilköğretim okulu) 8–11 yaş
arasındaki öğrencilerin eurofit testleri ile fiziksel
kondisyonlarının değerlendirilmesi. Trakya
Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, 2008.
15. Kasabalis A, Douda H, Tokmakidis SP. Relationship
between anaerobic power and jumping of selected
male volleyball players of different ages. Percept Mot
Skills, 2005; 100 (3): 607-614.
16. Kashihara K, Nakahara Y. Short-term effect of
physical exercise at lactate threshold on choice
reaction time. Perceptual and Motor Skills, 2005; 100 (2):
275-281.
17. Letzelter, H. Kraft Training. Deutchland, 1986; 65, 83,
111.
18. Paasuke M, Ereline J, Gapeyeva H. Knee extension
strength and vertical jumping performance ın nordic
combined athletes. J Sports Med Phys Fitness, 2001; 41:
354-361.
19. Pehlivan Z. 1995-1996 Sezonunda Türkiye 1.
Deplasmanlı Bayanlar Basketbol, Hentbol ve
Voleybol Ligleri’nde şampiyon olan sporcuların
fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi,
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek
Lisans Tezi, 1997.
20. Sevim Y, Savaş S. Sporda yetenek seçimi. Bilim ve
Teknik Dergisi, 1993; 785-788.
21. Sevim Y. Antrenman Bilgisi, 7. Baskı, Nobel Yayınevi,
Ankara, 2006.
22. Stamford B. The results of aerobic exercise. The
Physician and Sports Medicine, 1983; 1(9):145.
23. Tamer, K. Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayınevi,
Ankara, 2000.
24. Yılmaz Y. Voleybol sporunda antropometrinin önemi.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek
Lisans Tezi, 1989.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com