You are here

Bireyleri Rekreasyonel Amaçlı Egzersize Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

Comparisons of Motivational Factors That Effect Individuals to Participate Recreational Exercise with regard to Demographic Variables

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to compare the motivational factors that affect the individuals to participate recreational exercise with respect to some demographic variables. 254 male (49.3%) and 261 female (50.7%) totally 515 individual who were member of health and fitness clubs in Kayseri participated to this study voluntarily. Leisure Motivation Questionnaire (LMQ) was used to assess the factors that motive individuals to participate recreational activity. Participants were asked to rate each item on a 5-point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). Independent samples t-test were used to test the difference with regard to gender and marital status in all 5 sub-dimension. Analysis indicated a significant difference with regard to gender in “amotivation” “external regulation” and “experience stimulation” subdimension. When the results were evaluated in terms of marital status there were only statistical mean differences in the “external regulation” sub-dimension. Single participants had higher scores than the married participants. However, there was no significant mean difference in the other 4 sub-dimension with regard to marital status. According to the ANOVA analyzes it was found significant differences amotivation and external regulation subscale with regard to the profession in addition with it was also found that significant differences "amotivation", “to know and to accomplish”, “identified/ interjected” and external regulation with regard to the income. According to the results of this study, it can be concluded that “experience stimulation” “to know and to accomplish” and “identified/ interjected” were the three most important factors that effect the recreational activities participation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Kayseri ilinde yaşayan kişilerin boş zamanlarında hangi tür aktivitelere katıldıklarını ve kişilerin boş zamanlarını ne şekilde değerlendirdiklerine ilişkin bir tespitte bulunmak, bu aktivitelere motive eden faktörleri belirleyerek, bu nedenlerin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın örneklem grubunu Kayseri Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde sağlık ve zindelik programlarına katılan bireylerden 254 erkek (%49,3) ve 261 kadın (%50,7) olmak üzere toplam 515 egzersiz katılımcısı oluşturmuştur. Bireyleri fiziksel aktiviteye katılmaya teşvik eden faktörlerin değerlendirilmesinde veri toplama aracı olarak “Boş Zaman Motivasyon Ölçeği” (BMÖ) kullanılmıştır. Araştırma grubunda yer alan katılımcıların ölçekte yer alan 5 alt boyutta, cinsiyetlerine ve medeni hallerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için yapılan bağımsız örnekler için independent samples t-testi analizi sonuçlarına göre; cinsiyete göre, “motivasyonsuzluk”, “dışsal düzenleme” ve “uyaran yaşama” alt boyutlarında, anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilirken medeni duruma göre yalnızca “dışsal düzenleme” alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bekâr katılımcılar, evli katılımcılardan daha yüksek puana sahiptirler. Buna karşın diğer 4 alt boyutta medeni duruma göre anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. ANOVA sonuçlarına göre ise, katılımcıların “motivasyonsuzluk” ve “dışsal düzenleme” alt boyutlarına ilişkin puanların mesleklerine göre anlamlı farklılıklar olduğu ve “Motivasyonsuzluk”, “Bilmek-başarmak”, “Uyaran-yaşama” ve “Dışsal düzenleme” alt boyutlarında, gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ise, “ uyaran yaşama”,”bilmek başarmak”,”özdeşim/ içe atım” faktörlerinin bireyleri boş zaman aktivitelerine motive etmede ilk 3 sırayı aldığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Adair, J. Etkili Motivasyon. I. Baskı. Çeviren: Uyan S.
İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı. 2003.
2. Ashford, B., Biddle, S. & Goudas, M., Participatipn in
Community Sport Centres: Motives and Predictors of
Enjoyment. Journal of Sport Science, 1993; 11(3): 249-
256.
3. Aytaç, Ö. Modern Toplumda Boş Zaman Olgusu.
Dünya’da ve Türkiye’de Sosyolojik Gelişmeler. I.
Ulusal Sosyoloji Kongresi (3-5 Kasım 1993 İzmir). I.
Baskı. Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, 2003; 3,
341-356.
4. Mostofsky, D.L. & Zaichkowsky, L.D. Medical
Aspects of Sport and Exercise. Morgantown: WV:
Fitness Information Technology. 2002.
5. Brief, P.A. & Aldag, R.J. The Intrinsic-Extrinsic
Dichotomy: Toward Conceptual Clarity, Academy of
Management Review, 1977; 2(3): 496-500.
6. Broadhurst, R., Managing Environments for Leisure
and Recreation. 1st Edition. London: GBR: Routledge.
2001.
7. Carroll, B. & Alexandris, K. Perception of Constraints
and Strength of Motivation: Their Relationship to
Recreational Sport Participation. Journal of Leisure
Research, 1997; 29(3): 279-299.
8. Deci, E.L. & Ryan, R.M., Intrinsic Motivation And
Self-Determination in Human Behavior. New York:
Plenum. 1985.
9. Demir, C. & Demir, N. Bireylerin Boş zaman
Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörler İle
Cinsiyet Arasındaki İlişki: Lisans Öğrencilerine Yönelik
Bir Uygulama, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2006;
6(1): 36-48.
10. Doğan, M. Büyük Türkçe Sözlük. 2. Baskı, Ankara:
Vadi Yayınları.2003.
11. Doğan, O. Spor Psikolojisi, İkinci Baskı, Adana: Nobel
Kitabevi. 2005.
12. Engin, E. Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin
Öfke Düzeyleri ile İş Motivasyonları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.2004.
13. Güngörmüş, H.A. Özel Sağlık-Spor Merkezlerinden
Hizmet Alan Bireyleri Rekreasyonel Egzersize
Güdüleyen Faktörler, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı, Ankara. 2007.
14. Hamer, M., Karageorghis, S.P. & Vlachopoulos, S.P.
Motives for Exercise Participation as Predictors of
Exercise Dependence Among Endurance Athletes.
Journal of Sport Medicine and Physical Fitness, 2002;
42(2): 233-239.
15. İlban, M.O. & Özcan, K., Demografik Özelliklere
Göre Boş zaman Değerlendirme Tercihlerindeki
Farklılaşma Üzerine Bir Araştırma (Nevşehir Örneği),
1. Gençlik Boş zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu,
Ankara. 2003.
16. Jackson, E.L. & Henderson, K. Gender Based Anaysis
of Lesiure Constraints. Leisure Sciences, 1995; 17, p.
31-51.
17. Karaküçük, S. & Gürbüz, B. Rekreasyon ve
Kent(li)leşme. Gazi Kitabevi, Ankara. 2007.
18. Kaya S. Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençlerin Boş
zaman Değerlendirme Eğilimi ve Etkinliklerin
Sosyalleşmeye Etkisi, Doktora Tezi Gazi Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı, Ankara. 2003.
19. Kemp, K. & Pearson, S. Leisure and Tourism. Great
Britain: Longman Pres. 1997.
20. Lindsay, J.J. & Ogle, R.A. Socioeconomics Patterns of
Outdoor Recreation Use Near Urban Areas, Journal of
Leisure Research, 1972; 4: 19-20.
21. Mottaz, J.C. The Relative Importance of Intrinsic and
Extrinsic Reward as Determinants of Wok
Satisfaction, The Sociological Quarterly, 1985; 26(3):
365- 385.
22. Murphy, P.K. ve Alexander, P. A. A Motivated
Exploration of Motivation Terminology,
Contemporary Education Psychology, 2000; 25(1): 3-
53.
23. Öcalan M. Doğu İl Merkezinde Görev Yapan
Öğretmenlerin Boş zamanlarında Yaptıkları Faaliyetler
ve Sporun Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 1996.
24. Papageorgiou, P., Fotınakis, P., Tsitskari, E. &
Giasoglou, V. Evaluation of Motivation in Patients
with Coronary Heart Disease who Participate in
Different Rehabilitation Programs. The Sport Journal
[serial online] 2004 Spring, 2004; 7(2): Availabe from:
URL:
http://www.thesportjournal.org/article/evaluationmotivation-
patients-coronary-heart-disease-whoparticipate-
different-rehabilitati.
25. Pelettier L.G.,Vallerand, R.J., Blais M.R., Brière
N.M. (1991).
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26710/LRCS/
echelles/EML28_en.pdf.
26. Recours, R.A., Souville, M. & Griffet, J. Expressed
Motives for Informal and Club/Association-Based
Sports Participation. Journal of Leisure Research, 2004;
36(1): 1-22.
27. Rhodes R.E., Dean R.N. Understanding
Physical Inactivity: Prediction of Four
Sedentary Leisure Behaviors. Leisure Sciences,
2009; 31(2): 124-135.
28. Şimşek, M.Ş., Akgemici, T. & Çelik, A. Davranış
Bilimine Giriş ve Örgütlerde Davranış. 3. Baskı.
Konya: Adım Matbaacılık. 2003.
29. Tsai EH.. A Cross-Cultural Study of Influence of
Perceived Positive Outcome on Participation in
Regular Active Recreation: Hong Kong and Australian
University Students. Leisure Sciences, 2005; 27(5): 385-
404.
30. Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. 10. Baskı, Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları. 2005.
31. Wilson, J. Sociology of Leisure, A Review of Sociology,
1980; 6: 22–32.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com