You are here

İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına göre Zorbalık Eğilimleri ve Zorbalıkla Baş Etme Tarzlarının Spor ve Özel Eğitim Açılarından İncelenmesi

From the Special and Physical Education Point of View: A Study on Junior High Students’ Bullying Tendencies and Ways to Cope with Bullying Depending on the Level of Playing Sports

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim of this study is to analyze bullying tendencies and ways to cope with bullying in terms of special education for junior high students depending on the level of playing sports (athlete&sedentary). In the study, personal information form, which is developed by researchers, “Bullying Tendency Scale” and “Coping with Bullying” scales, which are developed by Dölek (2002), have been used as data collection tools. SPSS 16.0 statistics package software has been used for calculation and evaluation of the obtained data. Test of normality for the data has been performed through One– Sample Kolmogorov–Simirnov test and it is assumed that the data demonstrates normal distribution. Therefore, the data has been analyzed from parametric tests through independent sample-t test. In this study, error level has been accepted as 0.05. Consequently, it is observed that there is no statistically significant difference (P>0.05) in bullying tendencies and ways to cope with bullying for the participants (athlete & sedentary) depending on the level of playing sports. When the lower limit for negative reflection of bullying incidents is compared in terms of female athletes and sedentary women, a statistically significant difference (P<0.05) is determined.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim II. kademe öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre (sporcu & sedanter) zorbalık eğilimleri ve zorbalıkla baş etme tarzlarının özel eğitim bakış açısıyla incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Dölek (2002) tarafından geliştirilen “Zorbalık Eğilimi Ölçeği” ve “Zorbalıkla Baş etme” ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde SPSS 16,0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik sınaması One–Sample Kolmogorov–Simirnov test ile yapılmış olup verilerin normal dağılım gösterdiği varsayımı sağlanmıştır. Dolayısıyla veriler parametrik testlerden, Indenpendent sample-t testi ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada hata düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak; katılımcıların spor yapma durumlarına göre zorbalık eğilimleri ve zorbalıkla başa çıkma tarzlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (P>0,05) tespit edilememiştir. Zorbalık durumlarından olumsuz yansıtma alt boyutu spor yapan ve sedanter kız öğrenciler bakımından karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (P<0,05).
237-245

REFERENCES

References: 

1. Akdura E. Bedensel Engelli Basketbol Tekerlekli
Sandalye Liglerinde Aktif Spor Yapan
Basketbolcuların Toplumsal Yasama Uyumlarında
Sporun Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi.
Dumlupınar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Kütahya, 2007.
2. Bowe F. Chapter 5: Metal retardation and emotional
behavioral disorders. Making Inclusion Work. Pearson
Education Inc, Upper Seddle River, NJ, 2005.
3. Brauner CB, Stephens CB. Special report on public
health: estimating the prevalence of early childhood
serious emotional/behavioral disorders: challenges
and recommendations.Retrived from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC15
25276/ on 09.02.10, 2006.
4. Carran DT. Kellner MH, Carran DT. Characteristics
of Bullies and Victims Among Students With
Emotional Disturbance Attending Approved Private
Special Education Schools. Behavioral Disorders.
2009; 34,I3,151–163.
5. Craig WM. The Relationship Among Bullying,
Victimization, Depression, Anxiety And Aggression
In Elementary School Children. Personality And
Individual Differences, 1998; 24, 123-130.
6. Craig WM, Pepler DJ. Identifying And Targeting
Risk For İnvolvement İn Bullying And Victimization.
The Canadian Journal Of Psychiatry, 2003; 48, 577-
582.
7. Çayırdağ N. İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin
Okul Kültürünü Algılayışları İle Zorbalık Eğilimleri
ve Zorbalıkla baş etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim
Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, 2006.
8. Çetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Özdemir D, Kavakcı
Ö. Sosyoekonomik Durumu Farklı Üç İlköğretim
Okulu Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Depresyon
Ve Benlik Saygısı Düzeyiyle İlişkisi, Anadolu
Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):151-158.
9. Dölek N. İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki
Öğrenciler Arasında Zorbaca Davranışların
İncelenmesi ve Zorbalığı Önleme Tutumu
Geliştirmek İçin Hazırlanan Bir Programın Etkisinin
Araştırılması. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi,
İstanbul, 2002.
10. Forness SR, Knitzer J. A new proposed definition
and terminology to replace `serious emotional
disturbance' in individuals with disabilities education
act. School Psychology Review, 1992; 21, 12-21.
11. Glassberg LA, Hooper SR, Mattison RE. Prevelance
of learning dsabilities at enrolment in special
education: students with behavioral disorders.
Behavioral Disorders, 1999; 25 (1), 9–21.
12. Gökler R. Okullarda akran zorbalığı. Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi. [Bağlantıda]. 6:2.
Erişim:http://www.insanbilimleri.com, 2009.
13. Hallahan DP, Kauffman JM. Learners with emotional or
behavioral disorders. In Exceprioanal Learnes:
Introduction to Special Education. 9.th ed. Allyn and
Bacon, New York, 2003.
14. Kapıcı EG. İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa
Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon,
Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2004; 37(1): 1-13.
15. Karasar N, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel
Yayınları. Ankara, 2005.
16. Karataş H Öztürk C. Sosyal bilişsel teori ile zorbalığa
yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2009; 2(2), Retrived
from http://deuhyo.sqweebs.com/hulya.pdf on
05.02.2010
17. Kesler, R., C., Costello, E., J. Merikangas, K., R.,
Ustun, T., B. (2000). Section 2: Decision Support
2000+ Chapter 5. Psychiatric Epidemiology: Recent
Advances and Future Directions. Retrived from
http://mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpub
s/SMA01-3537/chapter5.asp on 09.02.10
18. Kırımoğlu,H. İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin
Madde Kullanımı Ve Bağımlılığını Önlemede, Okul
Yöneticisi, Beden Eğitimi Ve Rehber Öğretmenlerin
Bilgi, Görüş Ve Önerileri (Ankara İl Örneği),
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,
Ankara, 2007.
19. Kristensen SM, Smith PK. The use of coping
strategies by Danish children classed as bullies,
victims, bully/victims, and not involved, in response
to different (hypothetical) types of bullying,
Scandinavian Journal of Psychology, 2003; 44, 479-
489.
20. Masropieri MA, Scruggs TE. Chapter 3: Teaching
students with higher-incidance disabilities. The inculsive
classroom strategies for effective instruction
(2.Eds)Pearson Merill Prentice Hall, 2004.
21. Office of Special Education and Rehabilitative
Services [OSERS] 1998).
22. Olweus D. Bullying At School: What We Know and
What We Can Do. Oxford: Blackwell, 1993.
23. Özdemir S. Duygu davranış bozukluğu olan öğrenciler. In
Özel Gereksinimi olan Öğrenciler ve Özel Eğitim.
İbrahim Diken (Editör). Pagem Akademi, Yenişehir,
Ankara, 2008.
24. Özdinçer Aslan S, Savaşır S. Okulda Zorbalık, Milli
Eğitim National Education, Eğitim ve Sosyal Bilimler
Dergisi, 2009; 38,184.
25. Pişkin M. Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili
olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2002; 2 (2), 531-562.
Retrived from http://www.pegem.net/akademi/3-
4520-Ilkogretim-Okullarinda-Zorbalığin-ayginligi-ve-
Dogasi.aspx on 05.02.2010
26. Salmivalli C, Karhunen J, Lagerspetz K. How do
victims respond to bullying? Aggressive Behavior,
1996; 22, 99-109.
27. Şahin M, Akbaba S. İlköğretim Okullarında Zorbacı
Davranışların Azaltılmasına Yönelik Empati Eğitim
Programının Etkisinin Araştırılması, Kastamonu
Eğitim Dergisi, 2010; 18(1).
28. U.S. Department of Education, National Center for
Education Statistics (2009). Digest of Education
Statistics, 2008 (NCES 2009-020), Chapter 2.
Retrived from
http://nces.ed.gov/pubs2009/2009020_2a.pdf on
09.02.2010
29. U.S. Department of Education, Office of Special
Education and Rehabilitative Services, Early warning timely response, 1998. Retrived from
http://www.ed.gov/offices/OSERS/OSEP/earlywr
n.html on on 09.02.10
30. U.S. Department of Health and Human Services
(DHHS). Mental Health: A Report of the Surgeon
General—Executive Summary. Rockville, MD: U.S.
Department of Health and Human Services,
Substance Abuse and Mental Health Services
Administration, Center for Mental Health Services,
National Institutes of Health, National Institute of
Mental Health, 1999. Retrived from
http://www.surgeongeneral.gov/library/mentalhealt
h/summary.html on 09.02.10.
31. Uzbaş A. Okul Psikolojik Danışmanlarının Okulda
Saldırganlık Ve Şiddete Yönelik Görüşlerinin
Değerlendirilmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; 9(18).
32. WHO Inequalities in young people’s health Key
findings from the Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC) 2005/2006 survey retrived from
http://www.euro.who.int/ Document/Mediacentre/
fs_hbsc_17june2008_e.pdf on 02/03/2010.
33. Yaman M, Arslan S. Çocuk ve Gençlik Suçlarının
Önlenmesinde Rekreatif Sporlar, Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com.er.tar.04/03/2010.
34. Yöndem ZD, Totan T. Ergenlerde Zorbalık ve
Stresle baş etme, Çukurova Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2008; 3(35).
35. Yurtal F, Bilgiç E. Zorbalık eğilimlerinin sınıf iklime
göre incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama,
2009; 5(2): 180-194. Retrived from
http://eku.comu.edu.tr/index/5/2/turkce/ebilgic_fy
urtal.pdf on 05.02.2010
36. Yurtal F, Cenkseven F. İlköğretim Okullarında
Zorbalığın Yaygınlığı Ve Doğası. Türk PDR
(Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi. 2007; 28,
1-13.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com