You are here

İnternet Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi (Denizli tekstil işletmelerinin internet tabanlı tedarik zinciri yönetiminden yararlanma durumuna yönelik bir araştırma)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the importance of internet-based Supply Chain Management (SCM) for companies is explained and managers’ attitues toward internet-based SCM and usage level are explored. Accoring to literature survey, internet-based SCM enables companies to manage supply chain operations more efficiency, decrease costs, share information and increase collaboration with suppliers, producers, logistics providers, wholesalers and intermediaries in the supply chain operations. According to an empirical study results conducted on textile companies in Denizli, they did not benefited from internet in SCM operations, although managers of companies were aware of the importance of internet-based SCM.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, internet tabanlı TZY’nin işletmeler için önemi açıklanmış ve yöneticilerin internet tabanlı TZY’ne yönelik tutumları ve yararlanma düzeyleri araştırılmıştır. Yapılan literatür taramasına göre işletmelerin, internet tabanlı TZY ile etkin ve planlı bir şekilde tedarik, üretim ve lojistik faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ve bu zincir üzerinde bulunan diğer işletmelerle iş birliği ve bilgi paylaşımıyla verimlik artışı ve maliyet tasarrufu sağlayabildikleri belirlenmiştir. Denizli tekstil işletmeleri üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre ise yöneticilerin internet tabanlı TZY’nin önemini bilmelerine rağmen, TZY ile ilgili faaliyetlerinde internet tabanlı TZY’den gereği gibi yararlanamadıkları ortaya çıkmıştır.