You are here

Aktif tüberküloz hastalarında anksiyete ve depresyon birlikteliği

Anxiety and depression in patients with active tuberculosis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: This study is planned in order to determine the incidence of depression and anxiety of active tuberculosis cases admitted to the Batman Central Tuberculosis Dispensary. Material and method: The study included only patients with active pulmonary tuberculosis; extrapulmonary tuberculosis and recurrent cases are not included. A questionnaire to determine the sociodemographic characteristics of the patients and the Hospital Anxiety and Depression Scale were applied patients during admission to the dispensary with using face to face interview. Results: The mean age of the 48 patients who agreed to participate in the study was 29,73±15,68 (min:12-max:76) and the 52.1% (n:25) were male. 20.8% (n:10) of the patients had anxiety, 50% (n:24) of them had depression. The disease duration was longer than 2 months at 72.9% (n:35) of the participants, at 14.5% (n:7) of them duration was one or two months and at 12.5% (n:6) the disease duration was shorter than a month. It was determined that 48.0% (n:12) of the male patients and 52.2% (n:12) of the female patients had depression; 16.0% (n:4) of the male patients and 26.1% (n:6) of the female patients had anxıety (p:0,773 and p:0.487). Conclusion: We believe that it is necessary to consider depression and anxiety disorder for patients who were followed due to tuberculosis in tuberculosis dispensaries, because vast majority of them are chronically ill patients.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma Batman Merkez Verem Savaş Dispanseri’ne başvuran aktif tüberküloz olgularında depresyon ve anksiyete sıklığını saptamak amacıyla planlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya sadece aktif akciğer tüberkülozu olguları dahil edilmiş olup, akciğer dışı tüberküloz vakaları ve nüks vakalar dahil edilmemiştir. Olguların sosyodemografik özelliklerini saptamak için hazırlanmış bir anket ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği, hastaların dispansere başvuruları sırasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılmayı kabul eden 48 kişinin yaş ortalaması 29,73±15,68 (min:12-max:76) olup, %52,1’i (n:25) erkekti. Araştırmaya katılanların %20,8’inde (n:10) anksiyete, %50.0’sinde (n:24) depresyon saptanmıştır. Araştırmaya katılanların %72,9’unda (n:35) hastalık süresi 2 aydan daha uzun, %14,5’inde (n:7) 1-2 ay, %12,5’inde (n:6) bir aydan daha kısaydı. Depresyon erkeklerde %48,0 (n:12) kadınlarda %52,2 (n:12), anksiyete erkeklerde %16,0 (n:4) kadınlarda %26,1 (n:6) sıklıkta saptanmıştır (sırası ile p:0.773 ve p:0.487). Sonuç: Verem savaş dispanserlerinde tüberküloz nedeniyle takip edilen hastaların büyük çoğunluğunun kronik hasta olmaları- na bağlı olarak, bu hastalarda depresyon ve anksiyete bozukluğunun gelişebileceğinin göz önünde bulundurulmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
34-40

REFERENCES

References: 

1. Artan Ş. İnfeksiyon hastalıkları. In: Beeres M,
Berkow R ed. The Merck Manual Of Diagnosis and
Therapy 17. eds. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri,
2003: 1193-1206.
2. Aydın H. Akciğer tüberkülozu olan hastaların
hastalıklarına ilişkin bilgi düzeyleri. Sağlık Bilimleri
Enstitüsü yüksek lisans tezi. Ankara, Hacettepe
Üniversitesi, 1999.
3. Barış Yİ. Dünyada tüberkülozun tarihçesi. Toraks
Dergisi 2002; 3:338-340.
4. Fishman JA. Mikobakteri infeksiyonları. In: Fishman
A, Elias J, Fishman J ed. Fishman’ın Göğüs
Hastalıkları El kitabı Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul,
2005: 763-819.
5. Erci B, Kılıç D, Şenyayla E. Tüberküloz hastalarında
yaşam kalitesinin umutsuzluk düzeyi ile ilişkisi. I.
Uluslarası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Program ve Özet Kitabı, 29 Ekim-2 Kasım, Antalya,
2000: 93-94.
6. Global tuberculosis control: WHO report 2010. World
Health Organization (WHO/HTM/TB/2010)
7. Bozkurt H, Türkkanı MH, Musaonbaşıoğlu S,
Yıldırım A, Baykal F. Türkiye’de Verem Savaşı,
2011 Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı
Daire Başkanlığı, Ankara, 2011.
8. Üskül BT, Selvi A, Melikoğlu A, Varol N, Türker H.
Göğüs hastalıkları kliniğinde yatan hastalarda
anksiyete ve depresyon düzeyleri ile sosyodemografik
faktörlerin ve hastalık tanılarının ilişkisi. Archives of
Lung 2006; 7:11-15.
9. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and
depression scole. Acta Psychiaty Scand 1983; 67:361-
370.
10. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane
anksiyete ve depresyon ölçeği Türkçe formunun
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri
Dergisi 1997; 8:280-287.
11. Marra AC, Marra F, Cox VC, Palepu A, Fitzgerald
JM. Factors influencing quality of life in patients with
active tuberculosis. Health Qual Life Outcomes 2004;
2:58.
12. Hansel HN, Wu A, Chang B, Diette GB. Qality of life
in tuberculosis: Patient and provider perspectives.
Quality Of Life Research 2004; 13:639-652.
13. Rajeswari R, Muniyandi M, Balasubramanian R,
Narayanan PR. Perceptions of tuberculosis patients
about their physical, mental and social well-being: a
field report from south India. Soc Sci Med 2005;
60:1845-1853.
14. Sürücüoğlu S, Dinç G, Aktoğu S, Özkütük N, Kahya
A, Duruçetinkaya P ve ark. Tüberkülozlu hastalarda
sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. 2.
Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongre Özet Kitabı. 5-7
Nisan, İzmir, 2007:107.
15. Gustafson P, Gomes VF, Vieira CS, Seng R, Samb B,
Naucler A et al. Tuberculosis in Bissau: incidence and
risk factors in an urban community in sub-Saharan
Africa. Int J Epidemiol 2004; 33:163-172.
16. Çil A. Akciğer Tüberkülozlu hastalarda tedaviyi
etkileyen faktörlerin incelenmesi. İstanbul, Marmara
Üniversitesi Yüksek Lisans tezi, 2001.
17. Öz Z. Kemoterapi alan hematolojik malignansili
hastalarda yaşam kalitesi. İstanbul, Marmara
Üniversitesi Yüksek Lisans tezi, 2006.
18. Bahar A, Savaşı HA, Parlar S. Göğüs Hastalıkları
Servisinde yatan hastaların anksiyete ve depresyon
düzeylerinin belirlenmesi. Yeni Symposium Journal
2009; 47(1):9-15.
19. Munir F, Khan HTA, Yarker J, Halsam C, Long H,
Bains M et al. Self management of health behaviors
among older and younger workers with chronic
illness. Patient Education and Counseling 2009;
77(1):109-115.
20. Yazıcı K, Tot Ş, Yazıcı A, Kanık A, Erdem P,
Buturak V ve ark. Hastanede yatan tıbbi hastalarda
anksiyete ve depresyon düzeyleri ile sosyodemografik
faktörlerin ilişkisi. Yeni Symposium Journal 2003;
41(3):120-124.
21. Bahar A, Sertbaş G, Sönmez A. Diyabetes mellituslu
hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin
belirlenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:18-
26.
22. Soyuer F, Soyuer A. Kronik dönem inme hastalarında
depresyon ve fonksiyonel sonuç Arasındaki ilişki.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;
14(3):167-170.
23. Güz H, Yaman MA, Dilbaz N. Fiziksel hastalığı olan
yaşlılarda depresyon ve diğer psikiyatrik belirtiler.
Psychiatry in Türkiye 2007; 9(1):44-49.
24. Arığ Ö, Uzun M. Türkiye’de tüberkülozun son
durumu. Klimik Dergisi 1998; 11:3-5.
25. Koç A, Karagöz T. Tüberkülozda epidemiyolojik
ölçütler ve yaş grupları analizi. Solunum Hastalıkları
1997; 8:621-634.
26. Arda H, Karagöz T, Hatabay N. Yeni akciğer
tüberküloz olgularında 15 yıl ara ile yapılan yaş
grupları dağılım çalışmasından epidemiyolojik mesaj.
Solunum Hastalıkları 1999; 10:374-380.
27. Meeks S, Murrel SA. Contribution of education to
health and life satisfaction in older adults mediated by
negative affect. J Aging Health 2001; 13:92-119.
28. Özbay B, Gencer M, Gülsün A, Ceylan E, Şenel M.
Tüberkülozlu olgularda sosyokültürel yapı.
Tüberküloz ve Toraks 2001;49:246-51
29. Waaler HT. Tuberculosis and poverty Int J Tuberc
Lung Dis 2002; 6:745-746.
30. Umut S, Yıldırım N. Tüberküloz. In: Erk M, ed.
Göğüs Hastalıkları. 1. cilt. İstanbul, Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Yayını, 2001: 485-547.
31. Özkara Ş, Aktaş Z, Özkan S, Ecevit H. Türkiye’de
tüberkülozun kontrolü için başvuru kitabı. T.C. Sağlık
Bakanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı, Ankara,
2003.
İletişim:
Uzm.Dr. Hüseyin Can
11. Aile Sağlığı Merkezi
Batman, Türkiye
tel: +90.530.6927878
mail: drhuseyincan@gmail.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com