You are here

Yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The purpose of this study is to determine the frequency of depression and anxiety symptoms and the relation of these symptoms with some of patients' characteristics and patients' perceptions about nurses. Methods: The study has planned as cross-sectional one. The sample consisted of 480 patients who were hospitalized in a teaching hospital in Ankara and who were eligible for study. A questionnaire related to socio-demographics and perceptions about nurses of inpatients, and the Hospital Anxiety and Depression Scale were used for data collection. 432 (%90) questionnaires which were filled correctly, were evaluated in data analysis. Results: Of the inpatients 51.4% have had depression symptoms and 24.5% of them showed anxiety symptoms. Education level, reason for hospitalization and length of hospitalization and the ward type were the variables associated with both anxiety and depression symptoms. Age and marital status associated with depression and gender were associated with anxiety (p<0.05). Additionally, the study has shown that satisfaction statements of patients might be related to anxiety and depression scores. Conclusions: The patients who had longer hospitalization and who will have a surgical operation should also be observed for anxiety and depression carefully. Monitoring psychiatric symptoms is important for the compliance and the course of treatment. For future studies, longitudinal studies were suggested to reveal the personal characteristics related to psychiatric symptoms.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı yatan hastaların anksiyete ve depresyon belirtileri sıklığını belirlemek ve bu belirtilerin hastaların bazı özellikleri ve hemşirelerle ilgili görüşleri ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel desende planlanmıştır. Çalışma, Ankara'da bir eğitim hastanesinde yatarak tedavi gören ve çalışmaya katılma kriterlerine uygun olan 480 hastayı içermektedir. Araştırmada hastaların sosyo-demografik özellikleri yanında, hastaların hemşirelerle ilgili görüşlerinin yer aldığı veri toplama formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi, doğru doldurulan 432 (%90) anket üzerinden yapılmıştır. Bulgular: Hastaların %51.4'ünde depresyon, %24.5'inde anksiyete belirtilerinin olduğu görülmüştür. Eğitim durumu, hastanede yatma nedeni, yatma süresi ve yattığı bölüm hem depresyon hem de anksiyete puanları açısından; yaş ve medeni durum depresyon açısından, cinsiyet ise anksiyete açısından önemli bir değişken olarak değerlendirilmiştir (p<0.05). Ayrıca hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin aldıkları hizmetten memnuniyet ifadeleri ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Sonuç: Özellikle yatma süresi uzamış ve cerrahi operasyon olacak hastaların depresyon ve anksiyete açısından daha dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Psikiyatrik belirtilerin takip edilmesi hastaların uyumu ve tedavinin seyri açısından önemli konulardır. Gelecek çalışmalarda psikiyatrik belirtilerle ilişkili bireysel farklılıkları ortaya koyacak uzunlamasına çalışmaların yapılması önerilmiştir.
1-7

REFERENCES

References: 

1.
Yazıc
ı K, Tot Ş, Yazıcı A, Kanık A, Erdem M, Buturak V ve ark. Hastanede yatan tıbbi hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyleri ile sosyodemografik faktörlerin ilişkisi. Yeni Symposium 2003; 41(3):120-124
2. Silverstone P. Prevalence ofpsychiatric disorders in medical inpatients.JNerv MentDis 1996;184(1): 43¬51
3. Wilkinson MJB, Barczak R. Psychiatric screening in general practice: comparison ofthe general health questionnaire and the hospital anxiety depression scale. JRColl GenPract 1988; 38: 311-313
4.
Kocama
n N. Genel hastane uygulamasında psikososyal bakım ve konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği. C.Ü. HemşirelikYüksekokuluDergisi 2005; 9(1): 49¬54
5.
Özka
n S. Psikiyatrik Tıp: Konsultasyon liyezon psikiyatrisi. İstanbul, Roche İlaç Sanayi A.Ş. 1993;1-
16
6.
Kocama
n N. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği ve genel hastanede psikososyal bakım. Türkiye Klinikleri, J Int Med Sci 2006; 2(47):97-107
7.
Sarandö
l A, Akaya C, Saygın Eker S, Kırlı S. Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi psikiyatri anabilim dalı Konsültasyon liyezon psikiyatrisi polikliniğinin ilk bir yılında İstenen konsültasyonların değerlendirilmesi: 2071 olgu. Türkiye'de Psikiyatri 2007; 9(1):26-31
8.
Cana
n F, Koçer E, İçmeli C, Özçetin A, Ataoğlu A. Bir üniversite hastanesinde yatan hastalar için istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 1: 22-27
9.
Özçürüme
z G, Tanrıverdi N, Zileli L. Kronik böbrek yetmezliğinin psikiyatrik ve psikososyal yönleri. Türk PsikiyatriDerg2003; 14(1): 72-80
10. Rao M. Depression in the medically ill. Prim Psychiatry 2008; 15(9):44-50
11. Kocaman N, Kutlu Y, Özkan M, Özkan S. Predictors ofpsychosocial adjustment in people with physical disease, J Clin Nurs 2007; 16(3a): 6-16
12. Gülserenl,HekimsoyZ, GülserenŞ, BodurZ,Kültür S. Diabetes mellituslu hastalarda depresyon anksiyete, yaşam kalitesi ve yeti yitimi. Türk Psikiyatri Dergisi
S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010:17(1)/1-7
Oflaz, yatan hastalarda anksiyete ve depresyon
7
2001; 12(2): 89-98
13.
Kocama
n N. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği rolleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 8(3):109-116
14.
Ançe
l G. Cerrahi ve dahili problemi olan hastaya psikososyal boyutta yaklaşım. In: Akbayrak N, Albayrak A, Ançel G, Erkal-İlhan S. (1.Basım) Hemşirelik Bakım Planları- Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut. Ankara, Alter Yayıncılık, 2007; 3-18.
15. Curley MAQ. Patient-nurse synergy: optimizing patients' outcomes. Am J Crit Care 1998; 7(1): 64-72
16.
Günaydı
n N, Oflaz F. Planlı Ameliyat olacak hastaların anksiyete düzeylerinin incelenmesi. GATA Bülteni, 1998; 40 (1): 6-10
17.
Coşku
n H, Akbayrak N. Hastaların kliniklere kabul ve taburculuklarında hemşirelik yaklaşımlarının belirlenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001; 5 (2): 63-68
18. Donahue MO, Piazza IM, Griffin MQ, Dykes PC, Fitzpatrick JJ. Relationship between nurses' perceptions of empowerment and patient satisfaction. Appl Nurs Res 2008;21:2-7
19.
Özgüve
n HD, Köker S, Canat S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği'nin Bir Ankara Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliği. 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi 1997; 5(3):197-201
20.
Aydemi
r Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlilikve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Derg 1997; 8: 280-287
21. Gagnon LM,
Patte
n SB. Major depression and its association with long-term medical conditions. Can J Psychiatry2002;47 (2): 149-152
22. Özkan M, Çorapçıoğlu A, Balcıoğlu İ, Ertekin E, Khan S, Özdemir S, ve ark. Psychiatric morbidity and its effect on the quality of life of patients with chronic hepatitis B and hepatitis C. Int J Psychiatry Med 2006; 36 (3): 283-297
23.
Özka
n S,Turgay M. Mastektomi olgularında psikiyatrik morbidite psikososyal uyum ve kanser - organ kaybı - psikopatoloji ilişkisi. NöroPsikiyatri Arşivi 1992; 29(4): 207-215.
24. Patten SB. An analysis ofdata from two general health surveys found that increased incidence and duration contributed to elevated prevalence ofmajor depression in persons with chronic medical conditions. J Clin Epidemiol 2005; 58:184-189
25. Imam SZ, Hashmi SH, Islam MG, Hussain MA, Iqbal F, Ilyas M, et al. Liaison psychiatry and depression in medical inpatients, J Pak Med Assoc. 2007; 57(3):
159-161
26. Kayahan
M
, Sertbaş G. Dahili ve cerrahi kliniklerde yatan hastalarda anksiyete-depresyon
düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındakiilişki.
Anadolu Psikiyatri Dergisi
2007
; 8:52-61 27. Liu Y, Wang G. Inpatient satisfaction with nursing care and factors: influencing satisfaction in a teaching hospital in China. J Nurs Care Qual 2007; 22: 266¬271

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com