You are here

SERBEST BÖLGE UYGULAMALARININ DIŞ TİCARETE ve YABANCI SERMAYEYE KATKILARI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı'nın uygulanması bakımından gümrük hattı dışında sayılan, yapılan faaliyetler için daha geniş muafiyet ve teşviklerin tanındığı, ülkenin diğer kısımlarından fiziki olarak ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır. Uzun yıllar ithal-ikameci sanayileşme politikaları izleyen Türkiye, dış ticarette karşılaştığı sorunlar sebebiyle 1980'den sonra ihracata dayalı sanayileşme politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu politikakalar çerçevesinde 6.6.1985 tarihinde 3218 sayılı "Serbest Bölgeler Kanunu" kabul edilmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden 2002 yılı Haziran ayına kadar 26 serbest bölgefaaliyete geçmiştir. Serbest bölgeler kuruldukları ülkeye ve bölgeye ekonomik yönden büyük katkı sağlamaktadır. En büyük katkı ise, dış ticaret hacmi ve yabancı sermaye girişiyönünde beklenmektedir.

REFERENCES

References: 

1.
AKÇ
A Yüksel, Nisan 1998. Serbest Bölgeler ve Serbest Bölge Faaliyetlerinin Esasları, Dış Ticaret Dergisi, III / 9, (Nisan), 1-25.
2.
AKYÜRE
K Engin, 1983, Serbest Bölge Tanım, Dünya'da ve Türkiye 'de, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.
3.
BAĞRIAÇI
K Atila, 2000, Türkiye'deki Serbest Bölgelerin Avantajları, Yaklaşım Dergisi, VIII / 91, (Temmuz), 35-39.
4.
BAĞRIAÇI
K Atila, 2001, „Serbest bölgeler Türkiye'ye kazandırabilir" Dünya Gazetesi 31 10 2001 Sayfa 11
5.
BAĞRIAÇI
K Atila, 2002, „Serbest bölgelerimizin ihracatçılarımıza sağlayacağıfaydalar" Dünya Gazetesi 30 01 2002 Sayfa 11
6. CHEN Lein Lein, 1995, Export Zones and Welfare, Mark Oxford Economic Papers,(October), v.47.
7. DEVELİ Hilmi ,2002, „Serbest Bölgelerde Mevcut Durum" Finansal Forum31 05 2002 Sayfa 17
8. DPT, 1985,
Serbest
Bölge Çalışmaları Hakkında Rapor, Mart.
9.
DPT,1985
, SerbestBölge ÇalışmalarıHakkındaRapor,No:3,Tevamuz
10.
DTM
, 1996, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tanıtm ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Aralık, Ankara.
11.
DTM
, 1999, Türkiye SerbestBölgeleri, SBGM Aylık Rap., Ağust, Ank.
151
KARADUMAN- YILDIZ
2002
12. DTM, 2000,
Türkiye
SerbestBölgeleri, SBGM Aylık Rap.,Haz., Ank.
13.
DTM
, 2001, Türkiye SerbestBölgeleri, SBGM Aylık Rap., Mart, Ank.
14.
DTM
, 2002, Türkiye SerbestBölgeleri, SBGM Aylık Rap., Nisan, Ank.
15.
ERDOĞA
N Engin, 1985, Serbest Bölgeler ve Türkiye'de Bir Model Denemesi, Anadolu Univ. İ.İ.B.F Yayınları, Eskişehir.
16.
Düny
a Gazetesi, 2002, „Türkiye'nin Aradığı Taze Kan NSB" 16 Mart Cumartesi-Pazar özel eki, s.1/5,
17.
Düny
a Gazetesi, 2002, 27 Mart, s.1/5,
18.
ERKA
N Hüsnü, TATLIDİL Rezan, 1990, Serbest Bölgelerde Uygulanacak Teşvik Tedbirlerinin Sektörlere Katkıları Yönünden Değerlendirilmesi, TOBB, Ankara.
19.
FRÖBE
L Folker, HEİNRİCHS Jürgen, KREYE Oho, 1982, Uluslararası Yeniİşbölümü ve Serbest Bölgeler, İstanbul:Belge.
20. HANKS F. George, ALST Lucinda Van, 1999, Foreign Trade Zones, Management Accouting (USA), (Jan.), v.8.
21. http://www.dtm.gov.tr/sb/ATINTERC.htm
22. http://www.dtm.gov.tr/sb/sb.htm
23. http://www.dtm.gov.tr/sb/sbist2.htm
24. http://www.ntvmsnbc.com/news/148633.asp#BODY
25. http://www.itkib.org.tr/hedef/200203 mart/brukselmektubu2.htm
26. http://www.google.com/search?q=Nitelikli+sanayi+b%C3%B6lgeleri&h l=tr&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF8&start=10& sa=N
27. MATHUR, Lynette Knowles, 1997, The Effectiveness Of The Foreign Trade Zone as an Export Promotion Program, İmport Source; Journal OfMacromarketing, (Spring),II /17.
28.
Ö
Z Özer, YAHNİ Verda, 1999, Türkiye'de Serbest Bölge Uygulamaları ve İSBAŞ, İstanbul:İSBAŞ
29. World Investment Report, 2001, Promothing Linkages
30.
Yabanc
ı Sermaye Genel Müdürlüğü, 2001, 2001 Yılı Raporu, Hazine Müsteşarlığı Yayını.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com