You are here

DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞU KİTAP SAYISI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF THE BOOKS READ BY 9TH CLASS STUDENTS AND THEIR ACADEMIC SUCCESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the relationship between the number of books read by 9th class students and the notes of Turkish Language and Literature course. Besides, the relationship between gender-academic success and gender-the number of read books are evaluated. The sample of research consists of 40 boys and 39 girls, total 70 students, studying at one of Trabzon (City) Akçaabat(Town)High Schools in9th Class in 2012-2013 education period. The books read by 79 students have been recorded since the second semester of 2012-2013education year. The relationships between the number of the books that are read, academic success and gender have been introduced by this study. SPPS program has been used to analyze the data. The data has been rendered by using correlation analysis and Chi Squared tests. At the end of the study, it has been observed that there is weak correlation in positive direction between the books read-gender, gender-academic success and the books read-academic success. It is thought that the reason of why there is no strong correlation between the books read and academic success is the inability to understand what is read and the outer forces of reading process.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin okuduğu kitap sayısı ile Türk Dili ve Edebiyatı dersi notları arasındaki ilişkiyi sınamaktır. Ayrıca cinsiyet-akademik başarı ve cinsiyet-okunan kitap sayısı arasındaki ilişki de incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Trabzon ili Akçaabat ilçesindeki liselerden birinde 9.sınıfta öğrenim gören, 40'ı erkek 39'u kız 79 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem dahilindeki 79 öğrencinin okuduğu kitaplar, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren kayıt altına alınmıştır. Okunan kitap sayıları, akademik başarı ve cinsiyet arasındaki ilişki bu çalışmayla ortaya konulmuştur. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Veriler korelasyon analizi ve Ki Kare testleri yapılarak yorumlanmıştır. Çalışma sonunda okunan kitap sayısı-cinsiyet, cinsiyet-akademik başarı ve okunan kitap sayısı-akademik başarı arasında pozitif yönde zayıf korelasyon olduğu belirlenmiştir. Okunan kitap sayısı ile akademik başarı arasında güçlü korelasyon oluşmama sebebinin okuduğunu anlayamama ve okumanın dış etkenlerle gerçekleşmesi olduğu düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

AKYOL Hayati, Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık, 2006.
ASLANOĞLU Aslıhan Erman, PIRLS 2001 Türkiye Verilerine Göre 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerileriyle İlgili Faktörler Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2007.
BALCI Velittin, Ankara'daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 158,2003, ss.1-9.
40 Özgül Keleş, "İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinde Kitap Okuma Alışkanlığının İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006.
41 Gömleksiz, a.g.m.
[161]
Nail GÜNEY - Talat AYTAN - Mehmet KAYGANA - Esin Yağmur ŞAHİN
BATUR
Zekerya
, ULUTAŞ Mustafa, PISA İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies,Volume 6 Issue 2, 2013, p. 1549-1563.
BİNBAŞIOĞLU Cavit, Özel Öğretim Metotları. Binbaşıoğlu Yayınevi,
1993.
BLOOM Benjamin,
İnsan
Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (Çev.: Özçelik, DA). Ankara: MEB Yayınları, 1979.
BÜYÜKÖZTÜRK Şener, KILIÇ ÇAKMAK Ebru, AKGÜN Özcan,
KARADENİZ Şirin ve DEMİREL, Funda, Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2008.
ÇAM Bilge, İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama, Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
DURAN Erol ve SEZGİN Betül, İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının ve İlgilerinin Belirlenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Volume7/4, Fall,2012, ss. 1649-1662.
EPÇAPAN Cahit, Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter, 2013, ss. 1335¬1353.
ESGİN Ali ve KARADAĞ Özay, Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı. Popüler Bilim, sayı 82, 2000, ss. 19-23.
FİDAN Nurettin ve BAYKUL Yaşar, İlköğretimde Temel Öğrenme İhtiyaçlarının Karşılanması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 10,1994, ss. 7 - 20.
GÖMLEKSİZ Mehmet Nuri, Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005, ss. 1 -21.
GÜNEŞ, Firdevs, Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma. Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım, 2009.
GÜNGÖR, Elif, İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı ile Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
[162]
Dokuzuncu
Sını
f Öğrencilerinin Okuduğu Kitap Sayısı İle
Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme
HARRİS
Alber
t Josiah and SIPAY Edward R, How to Increase Reading Abilitiy. (Ninth Edition).New York: Longma, 1990.
KARASAR Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım, 2003.
KELEŞ Özgül, İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinde Kitap Okuma Alışkanlığının İncelenmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
MCNINCH George W. & STEELMAN Paul, Perceived Reading Status of
Teacher Education Students, Reading Improvement, Fall. 27 (3), 1990, ss. 203-206.
MEB.
Uluslararası
Öğrenci Değerlendirme Programı-PISA, 2008. http://earged.meb.gov.tr/pisa/dil/tr/index.html (Erişim tarihi: 17. 02.
2009)
Organisation For Economic Cooperation And Development (OECD),
Learning
for tomorrow's world: First results from PISA 2003. Paris:
OECD, 2004.
Organisation For Economic Cooperation And Development (OECD), PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow's World. 2007. (Erişim tarihi: 17.2.2009) http://www.pisa.oecd.org
OLSON Marry& GİLLÜS MargueriteTeaching Reading Study Skills and Course Content to Preservice Teachers. Reading World, 23 (2), 1983. ss. 124-133.
ORAL Behçet ve AŞILIOĞLU Bayram, Lise Türk Dili ve Edebiyatı Dersi
Öğretmenlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Programı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25 (116), 2002, ss.
34-41.
ÖZDEMİR, Emin, Okuma Sanatı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1990. PIRLS, Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi 2003. Ankara,
2001.
ROSE Dale, PARKS Michaela, ANDROES, Karl and MCMAHON, Susan,
Imagery Based Learning: Improved Elementary Students Reading Comprehension With Drama Techniques". The Journal Of Educational Research, 94 (1), 2000, 55-63.
ROZAN Norma, Okuma Alışkanlığında Öğretmenlerin Rolü. Eğitim ve Bilim, C.7, S.39, 1982, ss.19-23.
[163]
Nail GÜNEY - Talat AYTAN - Mehmet KAYGANA - Esin Yağmur ŞAHİN
SARACALOĞLU Asuman Seda, BOZKURT Nergüz ve SERİN Oğuz, Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler. Eğitim Araştırmaları. S. 12, 2003, ss. 148-157.
ŞAHİN Ayfer, Farklı Yöntemlerle Okuma-Yazma Öğrenmiş Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Erişileriyle Okuma Hızlarının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41: 2011, ss. 423-433.
TAZEBAY Atilla, İlk Okuma Yazma Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları,
1993.
TÜRKKAN Reha Oğuz ve TÜRKKAN Tuğrul, Etkin Hızlı Okuma. İstanbul:
Pegasus Yayınları, 2010.
WILLIAMS C. A Study of the Reading Interests Habits and Attitudes of Third, Fourth and Fifth Grades. A Class Action Research
Project,1990.
YANGIN Banu,
İlköğretimde
Türkçe Öğretimi. Ankara: Milli Eğitim
Bakanlığı Modül 4, 1999.
YILDIZ Mustafa ve AKYOL Hayati İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Motivasyonu ve Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011,ss. 793-815.
ZENGİN Nesrin, Gençlerin Okuma Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Hakkında. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 2003, ss.131 -
149.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com