You are here

5 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL KONUMLARININ ANNE BABALARININ KABUL RED DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL STATUS OF 5 YEAR OLD CHILDREN AND THEIR PARENTAL ACCEPTANCE REJECTION LEVELS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to introduce the relationships between parental acceptance rejection variables and social status of their 5 year old children. The sample group of the study consists of 114 children (54 boys, 60 girls), who received pre-school education in the city center of Muş within 2012-2013 school year, and their parents. Personal Information Form, Picture Sociometry and Parental (Mother-Father) Acceptance Rejection Questionnaire (PARQ) were used as data collection tools. Whether social status of children and parental acceptance and rejection levels differentiate according to the gender of children or not was determined by using independent samples "t" test. Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) was used to analyze the joint effect of variables of gender and total parental acceptance rejection levels on social standings of 5 year-old children. Simple Linear Regression Analysis was carried out to determine whether there is a predictor effect of warmth-love, hostility-aggression, indifference-neglect, and undifferentiated rejection levels of parents on 5 year-old children's social status level. SPSS 16.0 was used to analyze the data obtained. As a result of analysis, a significant relationship was found between social status of 5 year- old children and parental acceptance rejection levels. Parents' warmth-love, hostility-aggression, indifference-neglect, and undifferentiated rejection levels predict social status of children.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı, anne babaların kabul red değişkenleri ile 5 yaş çocuklarının sosyal konumları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Muş il merkezinde okul öncesi eğitimi almış 114 çocuk (54 erkek, 60 kız) ve anne babaları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Resimli Sosyometri ve Ebeveyn (Anne-Baba) Kabul Red Ölçeği (EKRÖ) kullanılmıştır. Çocukların cinsiyetlerine göre sosyal konumlarının ve ebeveynlerin kabul red düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı İlişkisiz Örneklemler için "t" testi ile belirlenmiştir. Annelerinin, babalarının toplam kabul red düzeyi ve cinsiyet değişkenlerinin, 5 yaş çocuklarının sosyal konumları üzerindeki ortak etkisine İki Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Beş yaş çocuklarının annelerinin ve babalarının sıcaklık-sevgi, düşmanlık-saldırganlık, kayıtsızlık-ihmal, ayrışmamış red düzeylerinin çocukların sosyal konum düzeyi üzerinde yordayıcı etkisi olup olmadığını belirlemek için Basit Doğrusal Regresyon Analizi uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 16.0 ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, 5 yaş çocuklarının sosyal konumları ile ebeveynlerin kabul red düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ebeveynlerin sıcaklık-sevgi, düşmanlık-saldırganlık, kayıtsızlık-ihmal, ayrışmamış red düzeyleri, çocukların sosyal konumunu yordamaktadır.

REFERENCES

References: 

ALTAN, O.
Relations
Between Maternal Socialization, Child Temperament and Emotion Regulation in Preschoolers. Unpublished Master's Thesis, Koc University, Istanbul, 2006.
ANJEL, M. and Erkman, F. The Transliteral Equivalence, Reliability and Validity Studies of the Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ) Mother-Form: A tool for Assessing Child Abuse. International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect-Regional Conference, Boğaziçi University, Istanbul, 1993.
ANSARI, Z. A. Parental Acceptance-Rejection of Disabled Children in Non- Urban Pakistan. North American Journal Of Psychology, 4
(1), 121-128,2002.
ATLI, Ç. Okul Öncesi Eğitimi Alan 6 Yaş Çocuklarının Sosyal İlişkileri Anlamlandırmasının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye,2006.
BAŞAK-Altay, F. Okulöncesi Kuruma (Devlet-Özel) Devam Eden Çocukların Sosyal Yeterlikleri ve Olumlu Sosyal Davranışları ile Ebeveyn Stilleri Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2007.
BECERİK-Özdiker, J. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anneleri ile İlişkilerini Algılamaları ile Annenin Çocuğunu Kabullenme ve Reddetme Davranışlarına Ait Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans
[41]
Hülya GÜLAY OGELMAN - Feyza UÇAR ÇABUK
Tezi, Marmara
Üniversites
i Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye,
2002.
BEYAZKÜRK, D., Anlıak, S., ve Dinçer, Ç. Çocuklukta Akran İliskileri ve Arkadaşlık. Eurasian Journal of Educational Research, 26,
13-26,2007.
CENKSEVEN, F. Kekeme ve Kekeme Olmayan Çocukların Anne-Çocuk İlişkisini Reddedici Algılama Düzeylerinin Öz-Kavramlarına Etkisinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2000.
CHANG, L., Lei, L., Li, K. K., Liu, H., Guo, B., Wang, Y., Fung, K. Y.
Peer Acceptance and Self-Perceptions of Verbal and Behavioral Aggression and Social Withdrawal. International Journal of Behavioral Development, 29, 48-57, 2005.
CILLESEN, A. H. and Mayeux L. Summary of Developmential Changes in The Assocation Between Agression and Social Status. Child
Development, 75 (1), 13-26, 2004. CRISS, M. M., Pettit, G. S., Bates, J. E., Dodge, K. A., Lapp, A. L.
Family Adversity, Pozitive Peer Relationships, and Children's Externalizing Behavior: A Longitudinal Perspective on Risk and Resilence. Child Development, 73, 1220-1237, 2002.
DAVIDOV, M. and Grusec, J. E. Untangling The Links of Parental
Responsiveness to Distress and Warmth to Child Outcomes. Child Development, 77, 44-58, 2006.
DEMİR, S. Arkadaşlık Becerilerini Geliştirmeye Dönük Grup Rehberliği Programının ilköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Türkiye, 2006.
DEMİR, S. ve Kaya, A. Grup Rehberliği Programının Ergenlerin Sosyal Kabul Düzeyleri ve Sosyometrik Statülerine Etkisi,
İlköğretimonline, 1 (7), 127-140, 2008.
EDER, D., Hallınan, M. T.
Se
x Differences in Children's Friendships.
American Sociological Review, 43, 237-250, 1978.
EKMEKÇİ, A. Y. Çocukların ve Ebeveynlerin Algıladıkları Ebeveyn Kabul veya Reddi Arasındaki Uyum. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Türkiye, 2008.
[42]
5
Yaş Çocuklarının Sosyal Konumlarının Anne Babalarının
Kabul Red Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi
ERKAN, S. and Toran, M. Child Acceptance-Rejectıon Behaviors of Lower and Upper Socioeconomic Status Mothers. Social Behavior and Personality, 38 (3), 427-432, 2010.
ERLER, Ö. Ebeveyn Kabul Reddi ile 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2011.
ERWIN,
P
. Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık. (Çeviren: Osman Akınhay). Alfa Kitabevi, İstanbul, 2000.
ERYAVUZ, A. Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul veya Reddinin Yetişkinlik Dönemi Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2006.
GIFFORD-Smith, M. E. and Brownell, C. A. (2003). Childhood Peer
Relationships: Social Acceptance, Friendships and Peer Networks. Journal of School Psychology, 41, 235-284.
GÜLAY, H. 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Akran İlişkileri Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları ve Akran İlişkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2008.
GÜLAY, H. 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Konumlarını Etkileyen Çeşitli Değişkenler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,
6 (1), 104-121, 2009.
GÜLAY, H. Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri. Pegem Yayıncılık,
Ankara, 2010.
GÜLAY, H. Anne-Babaların Kabul Red Boyutlarının 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü. Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 2, 163-176, 2011.
HAY, D. F. (2005Early
Pee
r Relations And Their Impact On Children's Development. Encyclopedia On Early Childhood Development, Centre Of Excellence For Early Child Development.
KAYAHAN, A. Annelerin
Bağlanma Stilleri ve Çocukların Algıladıkları Kabul ve Reddin Çocuk Ruh Sağlığı ile İlişkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2002.
LADD, G. W. Having Friends, Keeping Friends, Making Friends and Being Liked by Peers in the Classroom: Predictors of Children's
[43]
Hülya GÜLAY OGELMAN - Feyza UÇAR ÇABUK
Early School Adjustment?. Child Development, 61, 1081-1100,
1990.
MUSUN-Miller, L. Social Acceptance and Social Problem Solving in Preschool Children. Journal of Applied Developmental Psychology, 14, 59-70, 1993.
ORAL,
V
. İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Arkadaşlarına İlişkin Düşüncelerinin Sosyometrik Statü ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2007.
ÖNEREN-Şendil, Ç. 5-6 Yaş Çocuklarında Sosyal Yetkinlik Ve Davranış Sorunlarının, Akran Kabulü, Mizaç ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2010..
ÖZDİKER, J. B. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anneleri İle İlişkilerini Algılamaları İle Annenin Çocuğunu Kabullenme ve Reddetme Davranışlarına Ait Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2002.
ÖZYAVRU, C. N. İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Ağabey veya Ablalarıyla İlişkide Algıladıkları Kabul-Reddin Anne-Baba Kabul-Reddi, Psikolojik Uyum, Aileiçi Çatışma ve Eş Kabul-Reddi ile İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2008.
ROHNER, R. P. The Parental Acceptance and Rejection Syndrome: Universal Correlates Of Perceived Rejection. American
Psychologist, 59, 830-840, 2004.
ROHNER, R. P. and Veneziano R. A. The Importance of Father Love: History and Contemporary Evidence. Review Of General
Psychology, 5 (4), 382-405, 2001.
ROHNER, R. P. ve Brothers, S. A. Perceived Parental Rejection, Psychological Maladjustment, and Borderline Personality Disorder. Journal of Emotional Abuse, 1 (4), 81-95, 1999.
SALAHUR, E. Üniversite Öğrencilerinin Geriye Dönük Olarak Çocukluklarında Algılamış Oldukları Ebeveyn Kabul veya Reddinin Yetişkin Bağlanma Biçimleri ve Depresif Belirtiler ile İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2010.
[44]
5
Yaş Çocuklarının Sosyal Konumlarının Anne Babalarının
Kabul Red Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi
SCARAMELLA, L. V. and Leve, L. D. Clarifying Parent-Child Reciprocities During Early Childhood: The Early Childhood Coercion Model. Clinical Child And Family Psychology Review, 7,89-106, 2004.
TORAN, M..
Farklı
Sosyo-Kültürel Düzeylere Sahip Annelerin Çocuklarını Kabullenme ve Reddetme Davranışlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2005.
UMMUNEL, A. Okul Öncesi Çocuklarda Akran Kabulünün Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensittüsü,
Türkiye, 2007.
VENEZIANO, R. A. Perceived Paternal an Maternal Acceptance and Rural African American and European American Youth's Psychological Adjustment. Journal of Marriage and the Family, 62, 123-132, 2000.
WAINWRIGHT, A. B. Maternal Peer Management Behaviors and
Children's Social Networks: Influences on Children's Peer Relations. Unpublished Doctoral Thesis, University of Illinois, Urbana-Champaign, 2002.
WALKER, S., Berthelsen, A. and Irving, K. Temparament and Peer Acceptance in Early Childhood: Sex and Social Status Differences. Child Study Journal, 3 (31), 177-192, 2001.
WOOD, J. J., Cowan, P. A., Baker, B. L. Behavior Problems and Peer Rejection in Preschool Boys and Girls. Journal of Genetic
Psychology, 163 (1), 72-89, 2002.
WOOD, J. J., Emerson, N. A., Cowan, P. A. Is Early Attachment Security Carried Forward into Relationships with Preschool Peers?. British Journal of Developmental Psychology, 22, 245¬253, 2004.
YENER, N.
Çocukların
Algıladıkları Ebeveyn Kabul veya Reddinin Okul Başarısı ve Okul Uyumu İle İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye,
2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com