You are here

TEKNOLOJİ KULLANIMININ YAZMA BECERİSİNE YANSIMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT REFLECTIONS OF USING TECNOLOGY ON WRITING SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was carried out to research the effects of technological materials onto writing skills of students. Participants were composed of classroom teachers (n=8) working at the same primary school during the 2015 in a district of Sinop. The data were collected through semi-structured interviews, and descriptive data analysis were used. The study found that technological materials and tools decreased the use of handwriting exercises. Also, the use of these materials had a negative effects on students’ writing skills and handwriting process.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma sınıfta kullanılan teknolojik materyallerin ilkokul çağındaki çocukların yazma becerisine yansımalarını araştırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2015 yılında Sinop iline bağlı bir ilçede ilkokulda çalışmakta olan sınıf öğretmenleri (n=8) oluşturmaktadır. Araştırmada tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmış, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiş ve verilerin analizi için nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz yaklaşımı uygulanmıştır. Çalışmada teknoloji kullanımının yazı yazma becerisine bazı katkılarının olduğu görülmekle birlikte genel olarak yazı yazma etkinliklerini azalttığı ve buna bağlı olarak yazı yazma becerisini ve sürecini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Alkan, C., Şimşek, N., & Deryakulu, D. (1995). Eğitim teknolojisine giriş. Ankara: Önder Matbaacılık.
Akkoyunlu, B. (1998). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler. Özer, B. (Ed.). Bilgisayar ve eğitimde kullanılması. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1021.
Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim Bilim ve Toplum, 1(4), 4-23.
Başaran, M. (2014). 4. sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 248-268.
Balkı, E., & Saban, A. (2009). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Esentepe İlköğretim Okulu örneği. İlköğretim Online, 8(3).
Becel, A. (2013). Bilişim teknolojileri ekseninde yazarlık ve yazma becerileri dersine yönelik bir değerlendirme. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 8(3), 61-81.
Çifci, C. (2013). Edebiyat öğretiminde teknoloji kullanımı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: bir durum çalışması. Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ercan, A.N., & Ateş, M. (2015). Ekrandan okuma ile kâğıttan okumanın anlama düzeyi açısından karşılşatırılması. Turkish Studies, 10(7), 395-406.
Fox, L.C.C., (2014). Effects of technology on literacy skills and motivation to read and write. Education and Human Development Master's Theses. Paper 522.
Graham, S., & Perin, D. (2007). Writing next: Effective strategies to improve writing of adolescent middle and high school- A report to Carnegie Corporation of New York. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.
Gürol, A. & Yıldız, E. (2015). İlk okuma yazma öğretiminde bilgisayar destekli eğitimin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerilerine etkisi. International Journal of Field Education, 1 (1), 1-18.
Harris, K. R., & Graham, S. (2016). Self-regulated strategy development in writing policy implications of an evidence-based practice. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 3(1), 77-84.
Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara. Pegem
Ayşegül BÜYÜKKARCI – Merve MÜLDÜR
[38]
Akademi.
MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
Özbay, M. (2005). Bilim ve kültür aktarıcısı olarak yazı. Türkiyat Araştırmaları, 2, 67-74.
Özerbaş, M., & Güneş, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşleri. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1775-1778.
Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
Sylvester, R., & Greenidge, W. L. (2009). Digital storytelling: Extending the potential for struggling writers. The Reading Teacher, 63(4), 284-295.
Tor, H., & Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of EducationalTechnology, 3(1), 120-130.
Yıldırım, A. Y., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitabevi.
Yıldız, S. (2010). İlk okuma yazma sürecinde çoklu ortam uygulamalarının okuma becerisi üzerinde etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(20), 31-63.
Yousaf, Z., & Ahmed, M. (2013). Effects of sms on writing skills of the university students in Pakistan (A case study of University of Gujrat). Asian Economic and Financial Review, 3(3), 389.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com