You are here

SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANINDA YAYIMLANAN LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ MAKALELERİNİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

BIBLIOMETRIC PROFILE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN ARTICLES PUBLISHED IN SOCIAL SCIENCES DATABASE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to reveal bibliometric profile of supply chain and logistics management articles which are published in the journals that are indexed by social sciences database of ULAKBIM official website. For this purpose, 1776 issues of 47 Journals were searched for Supply Chain and Logistics keywords. At the end of the research, 34 articles, related to Supply Chain and Logistics, were found and they were examined in terms of bibliometric characteristics. 886 citations in these articles were analyzed via citation analysis method. The results, based on the analyzed journals, show that there is only limited number of studies on supply chain and logistics management. Moreover, there is no study on these topics until 2001. The results also show that most of the studies were performed on LogisticsVillages.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ULAKBİM resmi sitesinde yayımlanan sosyal bilimler veri tabanında taranan dergilerde Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanında gerçekleştirilmiş çalışmaların bibliyometrik profilini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Tedarik Zinciri ve Lojistik anahtar kelimeleriyle 47 dergi içerisinde 1776 sayı taranmıştır. Araştırma sonucunda Tedarik Zinciri ve Lojistik ile ilgili toplam 34 makaleye ulaşılmış ve bu makalelerin tamamı bibliyometrik özelliklerine göre incelenmiştir. Bu makalelerde yer alan 886 makale atıfı üzerinden atıf analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışma kapsamında ele alınan dergilerde tedarik zinciri ve lojistik yönetimi ile ilgili sınırlı sayıda çalışmanın olduğu görülmüştür. 2001 yılından önce bu konularda yapılmış herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır. Ayrıca sonuçlar bu alanda en fazla çalışmanın Lojistik Köyler (Merkezler) üzerinde yapıldığını göstermektedir. Bu çalışma, araştırmacılara bu alandaki güncel durumlar ve eğilimlerin ne olduğu ve gelecekte yapılacak çalışmaların hangi alanlarda yoğunlaşması gerektiğini göstermesi açısından önemlidir.
263
282

REFERENCES

References: 

AKDEVE, E. ve KÖSEOĞLU, M. A. (2013). “İş Etiğinin Akademik Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma”. Sosyoekonomi 1: 351-365.
AL, U., SOYDAL, İ. ve YALÇIN, H. (2010). “Bibliyometrik Özellikleri Açısından Bilig’in Değerlendirilmesi”. Bilig 55: 1-20.
BAYRAM, (Gökkurt) Ö. (1998). “Atıf Verisi (Citation Data) Ve Enformatik Yasalar: Türk Kütüphanecilik Literatüründeki Doktora Tezleri Üzerinde Bir Uygulama”. Türk Kütüphaneciliği 12(1): 21-32.
CHARVET, F. F, COOPER, M. C. ve GARDNER, J.T. (2008). “The Intellectual Structure Of Supply Chain Management: A Bibliometric Approach”. Journal of Business Logistics 29(1): 47-73.
ÇABUK, S., DEMİRCİ OREL, F. ve NAKIBOĞLU, G. (2010). “İşletmelerin Lojistik Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımları: ISO 500 İşletmelerinde Bir Araştırma”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2). 253-268.
ÇANCI, M. ve ERDAL, M. (2003). Lojistik Yönetimi. İstanbul: UTİKAD Yayınları.
Bahar SUVACI
[280]
ÇİÇEK, D. ve KOZAK, N. (2012). “Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili”. Türk Kütüphaneciliği 26(4): 734-756.
DENKTAŞ Ş., G. ve CERİT, A.G. (2013). “Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler Ve Nitel Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27(4): 37-62.
DHAYANİDHİ, K., AZAD, A. ve NARASHİMAN, K. (2011). “The Use Of Third Party Logistics Services- A Literature Review”. International Journal of Operations System and Human Resource Management, 1(1-2): 29-43.
FAHİMNİA, B., SARKİS, J. ve DAVARZANİ, H. (2015). “Green Supply Chain: A Review And Bibliometric Analysis”. International Journal of Production Economics 162: 101-114.
GEORGİ, C., DARKOW, I. ve KOTZAB, H. (2013). “Foundations Of Logistics And Supply Chain Research: A Bibliometric Analysis Of Four International Journals”. International Journal of Logistics Research and Applications 16(6): 522-533.
GÜN, D. (2007). Hava Kargo Pazarının Lojistik Açıdan Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Durum Analizi. Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
GÜN, D. (2012). Küresel Düzeyde Sürdürülebilir Lojistik Yönetimi İçin Lojistik Köylere Paradigmal Bir Yaklaşım ve İskenderun Lojistik Köy Projesi. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aybil Yayınları, Konya, ss.384-393.
HOULİHAN, J. B. (1985). “International Supply Chain Management”. International Journal of Physical Distribution and Materials Management 15(1). 22-38.
KARATAŞ, Z. (2015). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1(1). 62-80.
KÜÇÜK, O. (2011), Lojistik İlkeleri ve Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayınları.
LAWANİ, S.M. (1981). “Bibliometrics: Its Theoretical Foundations, Methods And Applications”. Libri 31 (4): 294-315.
MENDEŞ P., IŞIL, E., UĞUR ŞEN, Y. ve YEKE, S. (2015). “Yönetim Ve Organizasyon Alanında Bir Bilim Dalında 2004-2015 Yılları Arasında Yönetilmiş Lisansüstü Ve Tezlerin İncelenmesi”. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26(79): 20-56.
Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik Ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik
Profili
[281]
ORHAN, N. “Bilimsel Makale Nasıl Yazılır”. http://m.friendfeed-media.com/95a26c846edb526cb4e431285b0a1878b5b0ab07, Erişim Tarihi: 27-04-2016.
ÖZDEMİR, A. İ. (2004). “Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri Ve Yararları”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23: 87-96.
ÖZER ÇAYLAN, D. (2014). “Stratejik Girişimcilik Alanına İlişkin Bibliyometrik Bir Değerlendirme”. Girişimcilik ve Inovasyon Yönetimi Dergisi 3(2) : 61-80.
ÖZİNÖNÜ, A. K. (1970). Growth in Turkish Positive Basic Sciences, 1933-1966, Ankara: Middle East Technical University.
PRİTCHARD, A. (1969). “Statistical Bibliography or Bibliometrics”. Journal of Documentation 25 (4): 348-349.
SENGUPTA, I.N. (1972). “Impact Of Scientific Periodicals On The Advancement of Medical Knowledge: An Objective Method of Analysis”. International Library Review 4:169-195.
TATAR, C.C. ve ECE, A.S. (2012). “Bilimsel Dergilerdeki Müzik Makalelerinin Bibliyometrik Profili”. Akademik Bakış Dergisi 30: 1-16. ISSN:1694-528X
WEGNER, S.M. ve KEMMERLİNG, R. (2010). “Handling Nonresponse in Logistics Research”. Journal of Business Logistics 31(2): 357-381.
WHİTE, E.C. (1985). Bibliometrics: From Curiosity To Convention. Special Libraries 76 (1): 35-42.
YALÇIN, H. (2010). “Milli Folkler Dergisinin Bibliyometrik Profili (2007-2009)”. Milli Folkler 22(85): 205-211.
http://www.translogconnect.eu/#tab=translog (Erişim: 24-04-2016)
http://www.sclsummit.com (Erişim: 24-04-2016)
https://tr.railturkey.org/2013/12/05/2023-hedefleri-lojistik-merkezler/#... (Erişim: 24-04-2016)
http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/kondrglist.php?vt=sosyal&k=Sosyal+Bil... (Erişim: 13-07-2015)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com