You are here

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGESI YÖNETICI ŞIRKETLERININ YÖNETIM ETKINLIĞININ VERI ZARFLAMA ANALIZı ILE DEĞERLENDIRILMESI

EVALUATION OF MANAGEMENT EFFICIENCIES OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONES MANAGING COMPANY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the aim is to evaluate the managemet efficiency of the companies which is responsible for the management and the operation of the region within the scope of Technology Development Zones Law numbered 4691. In this direction, managemet efficiency of 39 managing companies were evaluated by means of 2014 datas with data envelopment analysis.. For measuring the efficiency, 3 inputs and 4 outputs were. According to the results of the study, 13 technoparks were found technical efficient, 23 technoparks were found pure technical efficient and 12 technoparks were found scale efficient.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu kapsamında bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketin yönetim etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2014 yılı verileri ile 39 teknopark yönetici şirketinin yönetim etkinliği temel Veri Zarflama Analizi (VZA) ile değerlendirilmiştir. Etkinlik ölçümünde üç girdi (Kapasite geliştirme faaliyet sayısı, Toplam işbirliği sayısı, Anahtar personel sayısı) ve dört çıktı (Akademik spin-off sayısı, Firma sayısı, Yabancı firma sayısı, Toplam istihdam) kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda CCR modeline göre 10 teknopark teknik etkin, 23 teknopark saf teknik etkin ve 12 teknopark ölçek etkin bulunmuştur.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Alkibay, S., Orhaner, E., Korkmaz, S., Sertoğlu, A. (2012). Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Teknoparklar, Yönetimsel Sorunları Ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 26(2), 65-90.
80
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 15, ss.70-82.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 15, pp.70-82.
Alvandi, K. (2010). "Focused and General Science Parks: A Study Of New Technology Based Firms Within Life-Sciences in Sweden", Lund University Masters Programme in Society, Science and Technology/ Science, Entrepreneurship and Innovation in Time and Space
Amirahmadi, H., Saff, G. (1993). Science Parks: A Critical Assessment. Journal of Planning Literature, 8(2), 107-123
Angle Technology (2003). Evaluation of The Past And Future Economic Contributions of the UK Science Park Movement, UK Science Park Association.
Banker, R.D., Charnes, A., and Cooper, W.W. (1984). "Models for The Estimation of Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis", Management Science 30, 1078-1092.
Bigliardi, B., Dormio, A. I., Nosella, A., and Petroni, G. (2006). "Assessing Science Parks' Performances: Directions From Selected Italian Case Studies," Technovation 26(4), 489-505.
Castells, M., Hall, P. (1994). In: Technopoles of the World: The Making of Twenty- first-Century Industrial Complexes. Routledge, London.
Chan, K., Oerlemans, L., & Pretorius, M. (2008). "A Conceptual Model of the Impacts of Networking on Innovative Performance of New Technology-Based Firms", Picmet 2008 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology , 443-453.
Charnes, A., W., W., Cooper, Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, Vol. 2, 429 - 444.
Comins, N., Rowe, D. (2008). Success Factors for Science Parks in the Developed World and Emerging Economies, IASP World Conference, Johannesburg
Ersen, H. M. (1999). Veri Zarflama Analizinin Stokastik Değişiklikler Altında Geçerliliği Gürültünün Verimsizlik Bileşeni, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
Güneş, Ş. (2009). Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (Teknopark) Sağlanan Vergisel Avantajlar, Mali Çözüm Dergisi, 91, 161-170.
Gürsel Kutlu, M. (2007). Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kamulaştırma ve Ruhsat (İzin) Verme Yetkisi, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Özel Sayı, 999-1018
Hu,
J
. L., Han, T.F., Yeh, F.Y, Lu, C.L. (2010). Efficiency of Science and Technology Industrial Parks in China, Journal of Management Research, 10(3), 151-166.
Hu, J. L., Yeh, F. Y. ve Chang, I. T. (2009). Industrial Park Efficiency in Taiwan, Journal of Information and Optimization Sciences, 30(1), 68-86.
Hu, J. L., Yeh, F. Y., Lee Y. C. ve Chen, C. L.. (2005). Efficiency of Hightech Zones in Mainland China (in
Chinese), Journal of Technolog Management, Vol. 10, 135-168
Karaemir, Ç. (2013). Eğitim Merkezlerinde Etkinlik Analizleri: Veri Zarflama Analizi Kullanarak Performans Analizi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmış Yl. Tezi), Ankara
Kecek, G. (2010). Veri Zarflama Analizi Teori ve Uygulama Örneği, Siyasal Kitabevi, Ankara
Kula, V. ve Özdemir, L. (2007). Çimento Sektöründe Göreceli Etkinsizlik Alanlarının Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Tespiti, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:VIII,
55-70.
Lorcu, F. (2008). Veri Zarflama Analizi (DEA) ile Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sağlık Alanındaki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmış Doktora Tezi), İstanbul.
Löwegren, M. (2003). New Technology-Based Firms in Science Parks, Lund: Lund Business Press.
Löwegren, M. (2003). "New Technology-Based Firms in Science Parks: A Study of Resources and Absorptive Capacity", Lund: Lund Business Press.
81
Süleyman
Demire
l Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 15, ss.70-82.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 15, pp.70-82.
Malairaja, C., Zawdie, G. (2008). Science Parks and University-Industry Collaboration in Malaysia, Technology Analysis & Strategic Management, 20, 727-739.
Massey, D., Quintas, P., Wield, D. (1992). In: High-Tech Fantasies: Science Parks in Society, Science and Space. Routhledge, London.
Monck, C., Peters, K. (2009). "Science Parks as an Instrument of Regional Competitiveness: Measuring Success and Impact", IASP 2009 Annual Conference Proceedings.
Morgül, M.B. (2012). Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Sayı 286 (Ekim), s. 32-35
Neely, A., Adams, C. ve Kennerley, M. (2002). The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Financial Times-Prentice Hall: London.
Oruç, K.O. (2008). Veri Zarflama Analizi ile Bulanık Ortamda Etkinlik Ölçümleri ve Üniversitelerde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmış Doktora Tezi), Isparta
Quintas, P., Wield, D., Massey, D. (1992). Academic-Industry Links and Innovation: Questioning The Science Park Model, Technovation, 12(3), 161-175.
Sakarya,F. (2012). "Teknopark
İçerisindeki
, Teknoloji Transferini Artırmaya Dönük İşbirlikleri Ve Teknopark Destek Faaliyetlerinin, Firmaların Özümseme Kapasitesi Üzerine Etkileri", Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmış Yl. Tezi), Ankara
Wu, D.
(2009)
. "Measuring Performance in Small andMedium Enterprises in the Information &Communication Technology Industries", School of Management College of Business RMIT University, Australia.
Yavuz, S. ve İşçi, Ö. (2013). Veri Zarflama Analizi İle Türkiye'de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 36, Nisan, 157-174
Yolalan, R. (1993). "İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü", Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 483.
Yoluk, M. (2010). Hastane Performansının Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi ile Değerledirilmesi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü,(Yayımlanmış Yl. Tezi), Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com