You are here

Üniversitelerde Ortak Zorunlu Yabancı Dil I Dersine Yönelik Bir Akademik Başarı Testinin Geliştirilmesi

Development of an Academic Achievement Test for Common Compulsory Foreign Language I Course of Universities

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, an achievement test consisting of multiple choice questions is aimed to develop for Foreign Language I course within the scope of common compulsory courses of the universities. For validity and reliability purposes, the achievement test was applied to 102 freshmen studying in two different departments in the last week of fall semester of 2011-2012 academic year. Having consulted two field experts working in the field of language teaching in order to ensure the validity of achievement test, the number of items that would be included in the draft achievement test was determined as 50 and then item discrimination and item difficulty analyses were carried out. After item discrimination analysis 8 items and 2 items after item difficulty analysis were subtracted so 40 items were included in the final test.KR-20 value of the test was examined for the internal reliability and it was made sure that the test had adequate reliability (0.80).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada üniversitelerin ortak zorunlu dersler kapsamındaki Yabancı Dil I dersi için çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir başarı testi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak amacıyla hazırlanan başarı testi, 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminin son haftasında farklı iki bölümde öğrenim gören 102 üniversite birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Başarı testinin geçerliliğini sağlamak için önce dil öğretimi alanında görev yapan iki alan uzmanının görüşleri alınarak taslak başarı testinde yer alacak madde sayısı belirlenmiştir ve sonrasında madde ayırt edicilik ve madde güçlük analizleri hesaplanmıştır. Madde ayırt edicilik analizi sonrasında 8 madde, madde güçlük analizi sonrasında da 2 madde çıkarılarak nihai testte 40 madde yer almıştır. Testin iç güvenirliği için KR-20 değerine bakılmış ve testin yeterli bir güvenirliğe (0.80) sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Brown, J. D. (2005). Testing in language programs. New York: McGraw Hill.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma
yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Cesur, Ç. (2009). An assessment of the validity of the standardized achievement test administered at
Çanakkale Onsekiz Mart University. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Çakıcı, D. (2007). The attitudes of university students towards English within the scope of common
compulsory courses. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (3), 21-35.
Kırık, M. Y. (2008). Yabancı dil olarak İngilizce öğretmenlerinin ölçme değerlendirme bağlamında
tutum ve yaklaşımları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde planlama değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Özçelik, D.A. (1992). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM.
Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) (2012). http://www.yok.gov.tr/content/view/471/ adresinden 15.09.2012 tarihinde alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com