You are here

Aday Sınıf Öğretmenlerinin Akademik Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investıgation of Academic Self-Efficacy of Unıversity Students In Terms Of Various Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the Prospective Classroom Teachers’ academic self-efficacy had been considered in terms of examining different variables. The Research had a total number of 416 participants. In the Research, The Academic Self-Efficacy Scale was used. The datas obtained with data collection instruments were analyzed by Mann Whitney U test and Kruskall Wallis H test. Moreover, in order to determine the relationship between the subscales obtained in research correlation analyses was performed. Considering the results of academic self- efficacy qualification scale in subscales, the male prospective classroom teachers had a significant difference. The level of being sociable in the class level came out against the first year studying students and the size of comprehension was determined in favor of the first year studying students. The result of correlation analysis detected a high correlation between comprehension and study sizes. From these results in mind, first year students are less sociable than those studying in upper classes. This is due to lack of orientation which depends on several factors like university, class, new friends, new faculty and so on and we can say that a positive effect on academic self-efficacy of studying in metropolitan cities. In addition, all of the aspects of the relationship between academic self-efficacy subscales in all dimensions are determined to be positive and significant, it suggests that academic self-efficacy should be addressed in a multidimensional.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, aday sınıf öğretmenlerinin, akademik öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ele alınmıştır. Araştırma 416 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama araçları ile elde edilen veriler Mann Whitney U ve Kruskall Wallis H testi ile analiz edilmişitir. Ayrıca araştırmada elde edilen alt boyutlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında Akademik öz-yeterlik ölçeğinin alt boyutlarında erkek aday sınıf öğretmenleri lehine anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Sınıf düzeyinde ise girişkenlik boyutunda birinci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin aleyhinde bir ilişki ortaya çıkmıştır ve anlama boyutunda ise birinci sınıfların lehine bir ilişki tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonucu ise anlama ve çalışma boyutları arasında yüksek bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, birinci sınıfta öğrenim görmekte olanların üst sınıflarda öğrenim görmekte olanlardan daha az girişken olması, birinci sınıfların üniversite, sınıf, yeni arkadaşlar, yeni öğretim üyeleri vb. etmenlere bağlı olan oryantasyon eksikliğinden kaynaklandığını ve büyükşehirlerde öğrenim görmenin akademik öz yeterliğe olumlu yönde etki ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca akademik öz-yeterlik alt boyutları arasındaki ilişkinin yönünün tüm boyutlarda pozitif ve anlamlı olduğunun belirlenmesi, akademik öz yeterliliğin bir çok boyutla ele alınması gerektiğini göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Altunga, O. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. VIII. Ulusal Sınıf
Öğretmenli Sempozyumu, Eskişehir.
Altunsoy, S., Çimen, O., Ekici, G., Atik, A. D., & Gökmen, A. (2010). An assessment of the factors that in fluence
biology teacher candidates’ levels of academic self-efficacy. Procedia-Socialand Behavioral Sciences,
2(2), 2377-2382.
Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlik
algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Azar A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğreteni adaylarının öz-yeterlikleri inançları. ZKÜ Sosyal
Bilimler Dergisi 6(12), 235-252.
Banks, S. R., & Thompson, C. L. (1995). Educational psychology: For teachers in training. Amesbury, MA: West
Publishing Company.
Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychology,
28, 117-148.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Theexercise of control. New York: W.H. Freeman.
Bong, M. (1995). Epistemological beliefs and generaliz ability of self-efficacy: Implications fori nstruction aldesign
(Unpublished PhD thesis). University of Southern California, California.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(16. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Dentlinger, N. (2003). Academic Self-efficacy, prior academic success, demographic variables, andacademic
success in firsts emester associate degree nursing coursework (Unpublished PhD thesis). University of
Oklahoma, Oklahoma.
Durdukoca, Ş. F. (2010). Sınıf ögretmeni adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının çesitli değişkenler açısından
incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.
Eggen, P., & Don K. (1999). Educational psychology (4th ed.). New Jersey: Printice-Hall Inc.
Ekici, G. (2012). Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 174-185.
Elias, R. Z. (2008). Anti-intellectual attitudes and academic self-efficacy among business students. Journal of
Education for Business, November/December, 110-116.
Evertson, C. M., Emmer, E. T, & Murray, E. W. (2003). Classroom management for secondary teachers (6th ed.).
Boston, MA: Allyn and Bacon.
Gore, P. A. (2006). Academic self-efficacy as a predictor of college outcomes: Two incremental validity studies.
Journal of Careerassessment, 14, 92-115.
Gruber, D. (2011). The effect of the enhanced summer college readiness program on academic self-efficacy
(Unpublished PhD thesis). The University of Toledo, Toledo.
Johnson, K. F. (2011). The influence of school connectedness and academic self efficacy on self-reported norm
related pro-social behavior (Unpublished PhD thesis). Pennsylvania State University, Pennsylvania.
Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kılıç, S. K. ve Öncü, E. (2014). Beden eğtimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bilişötesi öğrenme stratejileri ve
akademik öz-yeterlikleri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 5(2), 13-22.
Koçer, M. (2014). Ortaokul öğrencilerini benlik algıları ile akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk, Ö. (2007). Sosyal Bilimler Için Istatistik (2.baskı). Ankara: Pegem
Yayınları.
Küçükyılmaz, A. ve Nil, D. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi
için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-23.
Özcan PALAVAN, Davut AÇAR
27
Mayall, H. J. (2002). An exploratory/descriptive look at gender differences in technology self-efficacy and academic
self-efficacy ın the globaled project (Unpublished PhD thesis). University of Connecticut, Connecticut.
MEB. (2002). Öğretmen yetiştirme ve eğitimi genel müdürlüğü: Öğretmen yeterlilikleri. Ankara: MEB Yayınları.
Millburg, S. N. (2009). The effects of environmental risk factors on at-risk urban high schoolstudents’ academic
self-efficacy (Unpublished PhD thesis). University of Cincinnati, Ohio.
Miller, L. K. (2010). Theimpact of intrusive advising on academic self efficacy beliefsin first-year students in high
ereducation (Unpublished PhD thesis)). Loyola University Chicago, İllinois.
Moran, T. M., & Hoy A. W. (2001), Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher
Education, 17(7), 783-805.
Oğ uz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik ö z yeterlik inanç ları. Anadolu Journal of Educational
Sciences International, 2(2), 15-28.
Owen, S. V., & Froman, R. D. (1992). Academic self-efficacy in at-risk elementary students. Journal of Research
in Education, 2(1), 3-7.
Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö. ve Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin
akademik özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 113-125.
Patterson, D. (2011). Can I graduate from college? The influence of ethnic identity, ethnicity, academic self-efficacy
and optimism on college adjust mentamong community college students (Unpublished PhD thesis). Alliant
International University, Los Angeles.
Pruett, K. A. (2011). The impact of fresh man year learning community participation on students’ self-reported
sense of meaning in life, academic self-efficacy and commitmentto academic major at the beginning of the
second academic year (Unpublished PhD thesis). Auburn University, Alabama.
Rey, D. (2009). The relationship of gratitude and subjective well-being to self-efficacy and control of learning
beliefs among college students (Unpublished PhD thesis). University of Southern California, Los Angeles.
Satıcı, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin akademik öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Schmitz, G. S., & Schwarzer, R. (2000). Selbst wirksamkeitserwartung von lehrern: Längsschnitt befunde mit
einem neuen instrument. Zeitsch riftfür Pädagogische Psychologie, 14(1), 12-25.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistic (6th ed.). Boston: Pearson.
Tabancalı, E. ve Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri
arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1167-1184.
Thomas-Spiegel, J. K. (2006). The relationship of academic self-efficacy to successful course completion
(Unpublished PhD thesis). Capella University, Minneapolis.
Wuebbels, A. L. (2006). The development of a social emotional and academic self-efficacy curriculum for sixth
grade adolescent students (Unpublished PhD thesis). School of Saint Louis University, Missouri.
Zhoa, J., McCormick, J., & Hoekman, K. (2008). Idiocentri sallocentrism and academics’ self-efficacy for research
in Beijing Universities. International Journal of Educational Management, 22(2), 168-183.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com