You are here

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

A COMPARATIVE ANALYSIS OF POLICE VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ENGLISH LEARNING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the Police Vocational School of Higher Education students’ attitudes towards English learning. Class levels, type of high schools graduated, purpose of English learning, methods of English learning, effects of first English teachers and computer skill levels were examined. The research was conducted at Kırıkkale Police Vocational School of Higher Education in 2012-2013 academic year. A questionnaire and an attitude scale were used to collect required data. The data were analyzed via SPSS 17 statistical package programme. Frequency, percentage, standard variation, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Scheffe, Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests were used to analyze data. The findings indicated significant relations between the students’ attitudes and class levels, type of the high schools graduated, computer skill levels. The research also revealed that the students’ first English teachers have positive effect on their attitudes regarding English learning.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarının sınıf düzeyi, mezun oldukları lise türü, İngilizce öğrenme amacı, İngilizce öğrenmek için tercih edilen yöntem, ilk İngilizce öğretmeni ve bilgisayar kullanma becerileri değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu 1 ve 2. sınıflarında öğrenim gören 787 öğrenciye uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Anketi” ve “İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için t-testi, ANOVA, Scheffe, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Veriler, SPSS 17 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde ve olumlu olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumları ile öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, mezun oldukları lise türü, İngilizce öğrenme amaçları, tercih ettikleri öğrenme yöntemi ve bilgisayar kullanma becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, ilk İngilizce öğretmenlerinin öğrencilerin İngilizce tutumları üzerinde etkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Altun, F. M.; Kökoğlu, H.; Erantepeli, K.; Özcan, E.; Kocaman, E.; Erdemir, S.S. ve Köksal, B. (2012). English for Police Vocational Colleges. Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı.
Aydoslu, U. (2005). Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Brown, D. H. (2000). Principles of language learning and teaching (4thEd.), NY: Addison, Wesley, Longman.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem.
Çakıcı, D. (2001). The attitudes of university students towards English within the scope of common compulsory courses, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Çelebi, S. (2009). Teachers and students’ views on anxiety in English classrooms and attitudes towards English. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Demirbilek, M. ve Yücel, Z. (2011). İngilizce öğretmenlerinin bilgisayarın yabancı dil öğretim ve öğreniminde kullanımı hakkındaki görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1, 217-246.
Demirel, Ö. (2003). Eğitim sözlüğü, Ankara: Pegem.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Güz 2013, 11(4), 389-409
20
Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). İnsan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. 9. Baskı, İstanbul: Evrim Basım Yayın Dağıtım.
Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
Küçüksüleymanoğlu, R. A. (1997). A path analytic study for English language attitude, and students’ background characteristics in an ELT program: A case study. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Liu, M.; Moore, Z., Graham, L. ve Lee, S. (2003). A look at the research on computer-based technology use in second language learning: A review of the literature from 1990-2000. Journal of Research on Technology in Education, 3(34), 250-273.
Oxford, R. ve Nyikos, M. (1989). Variables affecting choice of language learning strategies by University students. The Modern Language Journal, 3(73), 291-300.
Polis Akademisi (2014). (http://www.pa.edu.tr/?app=4AE70CE1-0C8A-406B-A01D-E0106BF55F69).
Polis Akademisi (2013). (http://www.pa.edu.tr/?appcode=web_polis_meslek_yuksek_okullarima).
Selçuk, E. (1997). İngilizce dersine karşı tutum ile bu dersteki akademik başarı arasındaki ilişki, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel.
Top Ten Languages Used in the Web (2014). (http://www.internetworldstats.com/stats7.htm).
Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan S. (2011). SPSS Uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com