You are here

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research was to determine the relationship between pre-service elementary mathematics teachers’ geometric thinking levels and some demographic variables. For this purpose Van Hiele Geometric Thinking Test was applied to 128 pre-service elementary mathematics teachers from two different universities. The form including demographic variables was given to the pre-service teachers with the test. The data collected were analyzed by means of SPSS. The study revealed that pre-service elementary mathematics teachers were mostly at the 3rd level in the geometry test scale. There was a positive but not statistically significant relationship between age and geometric thinking level, and also between grade point averages and geometric thinking level. There was no relationship between gender and geometric thinking level. There was a meaningful difference between students’ willingness to participate in the departments and geometric thinking levels on the behalf of students’ willingness.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı ilköğretim Matematik öğretmeni adaylarının bazı demografik değişkenler ile geometrik düşünme düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Bu amaçla iki farklı üniversiteden 128 Ilköğretim Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisine Van Hiele Geometrik Düşünme Testi uygulanmıştır. Öğretmen adaylarından bu testin yanı sıra demografik değişkenlere ilişkin sorular içeren bir bilgi formunu da doldurmaları istenmiştir. Toplanan veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerden ilköğretim Matematik öğretmeniadaylarının geometrik düşünme düzeylerinin 3. düzeyde yoğunlaştığı, yaşları ile geometrik düşünme düzeyleri ve not ortalamaları ile geometrik düşünme düzeyleri arasında pozitif yönlü ve zayıf ilişkiler olduğu, cinsiyetleri ve en başarılı oldukları alan dersi ile geometrik düşünme düzeyleri arasında bir farklılık olmadığı, bölümde istekli okuma durumları ile geometrik düşünme düzeyleri arasında istekli okuyanlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Alex, J.K. & Mammen, K.J. (2012). A survey of South African grade 10 learners’ geometric thinking levels in terms of the Van Hiele theory. Anthropologist. 14(2): 123-129.
Altun, M. (2013). Ortaokullarda Matematik öğretimi. 9. Baskı. Alfa Kitabevi. Bursa.
Choi-Koh, S. S. (1999). A student’s learning of geometry using the computer. Journal of Educational Research, 92(5), 301-311.
Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara Pegem A Yayıncılık.
Dindyal, J. (2005). Students’ Thinking in School Geometry: The Need for an Inclusive Framework. Singapore. National Instutue of Education.
Duatepe, A. (2000). An investigation of the relationship between Van Hiele geometric level of thinking and demographic variables for pre-service elementary school teachers. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. ODTÜ. Ankara.
Gökbulut, Y.,Sidekli, S. ve Yangın, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin, bazı değişkenlere (lise türü, lise alanı, lise ortalaması, ÖSS puanları, lisans ortalamaları ve cinsiyet) göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), s. 375-396.
Halat, E. (2006). Sex-related differences in the acquisition of the Van Hiele levels and motivation in learning geometry.Asia Pacific Education Review.Vol 7, No 2, p: 173-183.
Halat, E. (2008). Pre-service elementary school and secondary school mathematics teachers’ Van Hiele levels and gender differences.Issues in undergraduate mathematics preparation of school teachers.Vol 1.
Knight, K.C. (2006).An investigation into the change in the Van Hiele of understanding geometry of pre-service elementary and secondary mathematics teachers. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. University of Maine. Maine.
Mistretta, R. M. (2000). Enhancing geometric reasoning. Adolescence. 35 (138), 365-379.
Olkun, S.,Toluk, Z. ve Durmuş, S. (2002). Sınıf öğretmenliği ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuştur. 16-18 Eylül: ODTÜ. Ankara.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
17
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12(1), 1-16
Olkun, S. (2003). Making Connections: Improving Spatial Abilities with Engineering Drawing Activities. International Journal of Mathematics Teaching and Learning. http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/sinanolkun.pdf adresinden 09.11.2013 tarihinde indirilmiştir.
Olkun, S. ve Toluk, Z. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. 3. Baskı. Maya Akademi. Ankara.
Pusey, E.L. (2003). The Van Hiele model of reasoning in geometry: a literature review. Yayımlanmamış yüksel lisans tezi. North Carolina State University.
Senk, D. L. (1983). Proof-writing achievement and Van Hiele Levels among secondary school geometry students. Dissertation Abstract Index. 44(02) 417A.
Şahin, O. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyonkarahisar.
Terzi, M. (2010). Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine göre tasarlanan öğretim durumlarının öğrencilerin geometrik başarı ve geometrik düşünme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
Usiskin, Z. (1982). Van Hiele levels and achievement in secondary school geometry. ERIC Digest. ED220288.
Van Hiele, P.M. (1986). Structure and insight - a theory of mathematics education. Academic Press, Orlando.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com