You are here

Resmi Programdaki Örtük Mesajların Öğrencilerin Özgürlük Değerine İlişkin Algıları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Özgürlük mü? Güvenlik mi?

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Values, effecting formation of individual and society, take part in the general objective of the education system and are gained by individuals via official/hidden curriculum. Individual's awareness of the values, internalization of the values, generation of new values and usage these values on behaviors are generally in the responsibility of the educational system. Therefore there is need to determine whether the values are gained by students or not. The aim of this study is to determine the effect of hidden curriculum’s, which take part in official curriculum, on perceptions of students regarding the value of freedom and this study also aims to determine the source of this effect. In this research, the randomized posttest-only control group design of experimental model was conducted. The sample of this research is constituted of 5th grade students of 54 in secondary schools. A form, which is composed of two open ended questions, is used as the data collection instrument of this research. In order to analyze the data, content analysis method was used. According to the findings of this research, when the original fable which is translated from its original language and the differentiated version of the fable which is stated in the curriculum were told to students, differences in internalized values of students were determined. Students choose the dog character when the differentiated fable which is stated in the curriculum was told and they choose the wolf character when the original fable which is translated from its original language was told. When the reasons of students in selecting the characters were examined, it was found that students who internalized the dog character stated primarily basic needs such as “nutrition, health, sheltering, affection and trust” on the other hand students who internalized the wolf character stated primarily the value “freedom”. Contradiction becomes inevitable if official curriculum doesn't coincide with hidden curriculum. These contradictions in curriculum deeply affect values, ideas and attitudes to be internalized by students. In order to remove this contradictory situation, the content of curriculum and textbooks should be evaluated and developed consistently.
Abstract (Original Language): 
Bireyin ve toplumun şekillenmesini etkileyen değerler, eğitim sisteminin genel amaçları arasında yer almakta ve resmi/örtük programlar aracılığıyla bireylere kazandırılmaktadır. Bireyin değerlerin farkında olması, değerleri benimsemesi, yeni değerler üretmesi ve bu değerleri davranışlarına yansıtması büyük ölçüde eğitim sisteminin sorumluluğundadır. Bu nedenle, değerlerin öğrencilere kazandırılıp kazandırılmadığının belirlenmesine gereksinim vardır. Bu araştırmanın amacı, resmi program kapsamında yer alan örtük programın, öğrencilerin özgürlük değerine ilişkin algıları üzerinde etkisini ve bu etkinin kaynağını belirmektir. Bu araştırmada deneysel modelin son test kontrol gruplu seçkisiz deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 54 5. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı, iki açık uçlu sorudan oluşan bir formdur. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, fablın orijinal dilinden çevrilmiş hali ve programdaki değiştirilmiş hali öğrencilere anlatıldığında, öğrenciler tarafından benimsenen değerler arasında farklılık saptanmıştır. Öğrenciler, fablın programdaki şekliyle anlatıldığında daha fazla oranda köpek karakterini seçerken, orijinal dilinden çevrilmiş orijinal hali anlatıldığında daha fazla kurt karakterini seçmişlerdir. Öğrencilerin karakter seçimlerinin nedenleri incelendiğinde, köpeği benimseyenlerin, “beslenme, sağlık, barınma, sevgi ve güven” gibi temel ihtiyaçları; kurt karakterini benimseyenlerin ise “özgürlük” değerini öncelikli buldukları saptanmıştır. Resmi program ile örtük program örtüşmezse çelişki kaçınılmazdır. Eğitim programlarındaki bu çelişkiler, öğrencilere kazandırılmak istenen düşünce, değer ve tutumları da derinden etkilemektedir. Bu çelişkili durumu ortadan kaldırmak amacıyla, öğretim programlarının ve ders kitaplarının içerikleri sürekli olarak değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir
17
34

REFERENCES

References: 

Adıay, S. (2011). Başarı düzeyleri farklı ilköğretim 7. sınıf ortamlarının örtük programın sınıf iklimi boyutu açısından incelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Ahola, S. (2000). Hidden curriculum in higher education: Something to fear for or comply to? Paper presented at the innovations in Higher Education 2000 Conference. Retrieved August, 2011, from http://ruse.utu.fi/pdfrepo/HCarticle.pdf
Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademede gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Akbulut, E. (2011). İlköğretim okullarında örtük program faaliyetlerinin saptanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Althuser, L. (1989). Ideology and ideological state apparatuses. New York: Monthly Review Press.
Anderson, T. (2001). The hidden curriculum in distance education: An updated view. Change The Magazine of Higher Learning, 33 (6), 28 – 35.
Anyon, J. (1980). Social class and the hidden curriculum of work, Journal of Education, 162 (1), 67-90.
Apple, M. W. (1979). The culture and commerce of the text book. Journal of Curriculum Studies, 17 (2), 147-162.
Apple, M. W. (1989). Facing the complexity of power: for a parallelist position in critical educational studies. In Cole, M. (Ed). Bowlesand Gintis Revisited – Correspondence and Contradiction in Educational Theory, Lewes: Falmer Press.
Apple, M. W. (1995). Eğitim ve iktidar. İstanbul. Kalkedon yayınları.
Apple, W.M. & Buras K.L. (2006). Speaking back to official knowledge, In: Apple W. M., & K. L. Buras, The Subaltern Speak – Curriculum, Power and Educational Struggles, New York, Routledge.
Arslan, A.Ş. (2000). Ders kitaplarında cinsiyetçilik. TC Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları: Ankara.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12(1), 17-34
Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem D.J. & Nolen-Hoeksema, S. (2008). Psikolojiye giriş. (Y. Alogan, Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Başar, M. (2011). Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının yönetiminde örtük program (Uşak İli Örneği), Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (2000). Reproduction in education, society and culture. London: Sage Publications.
Bowles, S. & Gintis, H. (1988). Schooling in capitalist America: reply to our critics, In Cole, M. (Ed.) Bowles and Gintis Revisited –Correspondence and Contradiction in Educational Theory, Oxon: Routledge
Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara. Pegem Yayıncılık.
Can, Ö. (2007).Dördüncü ve besinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Doğanay, A. ve Sarı, M. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine temel demokratik değerl kazandırılma düzeyi ve bu değerlerin kazandırılması sürecinde açık ve örtük programın etkilerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10 (39).
Eisner, E. W. (2003). Eisner on curriculum. explicit, ımplicit and null curricula. Retrieved March 12, 2010, from http://ruse.utu.fi/pdfrepo/HCarticle.pdf
Evin, İ. ve Kafadar O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler programının ve ders kitaplarının ulusal ve evrensel değerler içerik çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 293-304.
Fidan, M. (2013). Ortaokullarda bilişim teknolojileri dersinde örtük programın varlığına ilişkin öğretmen görüşleri: Bolu ili örneği, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Filiz, B. (2011). Malatya ili merkez ilçesi devlet ilköğretim okullarında öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinin düşüncelerine dayalı olarak beden eğitimi öğretmenlerinin örtük programı uygulama durumlarının tespiti, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
García J. & Lissovoy N. (2013). Doing school time: The hidden curriculum goes to prison. Journal for Critical Education Policy Studies (JCEPS), 49-68.
Gardner, H. (1991). The unschooled mind. How children think and how schools should teach. USA: Harper Collins Publishers.
Gaufberg, E.H., Batalden, M., Sands, R., & Bell, S. K. (2010). The hidden curriculum: what can we learn from third-year medical student narrative reflections? Medical School Education, 11(85), 1709-1716.
Giddins, A. (2000). Sosyoloji. (C. Güzel, Çev.), Ankara: Ayraç Yayınevi.
Ginsburg, M. B., & Clift, R. T. (1990). Hidden curriculum of preservice teacher education, In W. R. Houston (Ed.) Handbook of research on teachereducation, New York : Macmillan Publishing Co.
Giroux, H. A. (2001). Theory and resistance in education. London: Bergin&Garvey Publishing.
Gözütok, F. D. (2010). Why has national education given up providing youth with national values? İlköğretim Online Dergisi. 9 (2), 601-629.
Gutek, L. G. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (N. Güzel, Çev.), Ankara: Ütopya Yayınları.
Gündoğdu, K. (2004). A case study on democracy and human rights education in an elementary school. Unpublished doctoral dissertation, Orta Dogu Teknik Universitesi, Ankara.
Illich, I. (1983). The alternative to schooling. Iowa: Hunt Publishing Company.
Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. New York: Teachers College Press.
Kaplan, İ. (1999). Türkiye’de milli eğitim ideolojisi ve siyasal toplumsallaşma üzerindeki etkisi. İstanbul: İletişim Yayınları.
Kelly, A. V. (1999). The curriculum: theory and practice. London: Paul Chapman Publishing.
Korzh, A. (2013). Educational inequalities and Ukrainian orphans’ future pathways: social reproduction or transformation through the hidden curriculum? Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, Columbia.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12(1), 17-34
Kuş, D. (2009). İlköğretim programlarının, örtük programın ve okul dışı etmenlerin değerleri kazandırma etkililiğinin 8. sınıf ilköğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Lamberta,G.C. (2004). Values education intervention through therapeutic recreation for adolescents in a psychiatric setting. Unpublished doctoral dissertation. Walden University. Minnesota.
Lemp, H., & Seale, C. (2004). The hidden curriculum in undergraduate medical education: Qualitative study of medical students’ perceptions of teaching. British Medical Journal, 329, 770–77.
Livesey, C. (2005). The hidden curriculum. Retrieved May 22, 2011, from http://www.sociology.org.uk/ceducate.htm
Marsh, C. J. (1997). Key concepts for understanding curriculum. London: The Falmer Press.
Martinson, D. L. (1992). How school super intendments view student press rights, Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 65 (3), 159 – 164.
Martinson, D. L. (2003). Defeating the “hidden curriculum”, teaching political participation in social studies classroom, Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 76 (3).
MEB. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı kılavuzu. Ankara: MEB.
Mertoğlu, M. (2006). 1997 – 2005 yılları arasında İstanbul’da öğretmenlerin öğrencilere uyguladığı şiddetin incelenmesi. 1. Şiddet ve Okul: Okul Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuştur. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı.
Mc Clung, A. C. (2000). Extra musical skills in the music classroom. Music Educators Journal. 86 (5). 37 – 42.
Myles, B. S., & Simpson, R. L. (2001). Understanding the hidden curriculum: An essential social skill for children and youth with asperser syndrome. Intervention in School and Clinic Journal. 36 (5), 279 –
286.
Özcan, T. (2002). İlköğretim sosyal silgiler ders programı genel amaçlarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi “Kilis ilinde bir araştırma”. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Özgüven, İ. E.(1999). Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları.
Öztok, M. (2013). The hidden curriculum of online learning: discourses of whiteness, social absence, and inequity. Unpublished doctoral dissertation. University of Toronto, Toronto.
Öztürk C. ve Dilek, D. (2002). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi programları, Bulunduğu eser: C. Öztürk ve Dilek, D. (Ed.) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (ss. 47 – 81). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Paykoc, F. ve Gündoğdu, K. (2002). İlköğretimde örtük program ve önemi, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen XI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunuldu, KKTC.
Peshkin, A. (1992). The relation between culture and curriculum: A many fitting thing. How the curriculum is shaped, Jackson, Philip W. (Ed.), Handbook of Research on Curriculum, A Project of the American Educational Research Association, 248 – 267, New York: Macmillan.
Pinar, W.F. (2004). Understanding curriculum. New York: Peter Lang Publishing Inc.
Plotnik, R. (2009). Psikolojiye giriş. İstanbul: Kaknüs Yayınevi .
Portelli, J. P. (1993). Exposing the hidden curriculum. Journal of Curriculum Studies, 25(4), 343- 358.
Posner, G. (2003). Analyzing the curriculum. New York: Mc Graw Hill Companies.
Refshauge, H.A. (2004). Values in NSW public schools. 12.02.2008 tarihinde www.schools.nsw.edu.au. adresinden alınmıştır.
Ross, T. Q. (2012). Combination classrooms: Hidden curriculum of leadership. Unpublished master thesis, Mills College, Oakland.
Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: düşük ve yüksek “okul yaşam kalitesi”ne sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12(1), 17-34
Sezen, Ö. (2011). Bir üniversite yabancı diller hazırlık okulunun örtük programının algılar yoluyla incelenmesi üzerine bir vaka çalışması. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Schimmel (2003). Collaborative rule making and citizenship education: an antidote to the undemocratic
hidden curriculum. American Secondary Education, 31 (3), 16 – 35.
Schwartz, H.S. (1996). Basic human values. 15.06.2011 tarihinde http://segr- did2.fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf adresinden alınmıştır.
Snyder, B. R. (1971). The hidden curriculum. Michigan: The Knopf Doubleday Publishing Group.
Tanrıöver, H. U. ve Güvenli, G. (2009). Ders kitaplarında insan hakları. İstanbul :Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı Yayınları.
Tekeli, İ. (2004). Eğitim üzerine düşünmek. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
Tezcan, M. (2003). Gizli müfredat: eğitim sosyolojisi açısından bir kavram çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 53 – 59.
Türedi, H. (2008). Örtük programın eğitimde yeri ve önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Ulusoy, K. (2007). Lise tarih programında yer alan geleneksel ve demokratik değerlere yönelik öğrenci tutumlarının ve görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Ankara.
Vallance, E. (1973). Hiding the hidden curriculum: an interpretation of the language of justification in nineteenth century educational reform. Curriculum Theory Network, 4 (1).
Yüksel, S. (2002). Yükseköğretimde eğitim ve öğretim faaliyetleri ve örtük program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (15) 1, 361- 370.
Veznedaroğlu, R. L. (2007). Sınıfta ve okulda örtük program. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
White, C. B.,Kumagai, A. K., Ross, P. T., & Fantone, J. C., (2009). Students' values a qualitative exploration of how the conflict between the formal and informal curriculum influences student values and behaviors. Academic Medicine, 5(85), 597-603.
Willis, P. (1978.) Profane culture. London: Routledge.
Wren, D. J. (1999). School culture: exploring the hidden curriculum. Adolescence, 34 (135), 593 – 596.
Yavuz Helimoğlu, M. (2002)Masallar ve eğitimsel işlevleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Yıldırım, F. (2013). İlköğretim okullarında örtük program ve ilköğretim öğrencilerinin örtük programdan kaynaklanan stres algıları. Yayımlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Yüksel, S. (2004 ). Örtük program; eğitimde saklı uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com