You are here

OKUL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELEMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In recent years, when the news about the violence occurred in schools is investigated, the increase in the security problems at schools attracts people's attention. In order to turn the schools into safer places, it is very crucial to investigate this subject deeply and make academic works and assess the findings related with this issue. In this case, the purpose of this study is the investigation of the literature about the security problems faced with in schools in order to provide general knowledge and awareness about school safety and security. For this purpose, in this paper, the studies made in Turkey and abroad are investigated in terms of physical and psychological variables.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda okullarda meydana gelen olaylarla ilgili literatür ve basında yer alan haberler incelendiğinde, okullarda yaşanan güvenlik problemlerindeki artış göze çarpmaktadır. Okulların güvenli hale getirilmesi için bu konunun derinlemesine incelenmesi ve bu konuya ilişkin akademik çalışmaların yapılması, bulguların değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, okul güvenliği ve güvenli okul hakkında genel bilgi vermek ve farkındalık sağlamak için okullarda yaşanan güvenlik problemlerine ilişkin alanyazını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, bu araştırmada Türkiye’de ve yurtdışında yapılan çalışmalar fiziksel ve psikolojik açısından incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

pınar, B. & Köksalan, B. (2010). Olağanüstü haller ve okul. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1),
151-158.
Bracy, N.L. (2011). Student perceptions of high-security environments. Youth & Society, 43(1), 365-395.
Çankaya, İ., Yücel, C., Tan, Ç. & Demirkol, A. (2014). Lise müdürlerinin görüşlerine göre okul güvenliği açısından kampüs okulların önemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 65-71.
Dönmez, B. & Güven, M. (2002). Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algı ve Beklentileri.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(4), 59-68.
Dönmez, B. & Özer, N. (2009). Okul güvenliği ve güvenli okul. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Dönmez, B. & Özer, N. (2010). Güvenlik kamera sistemlerinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 215-230.
Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,
7(25), 63-74.
Dönmez, B. ve Güven, M. (2001), Ortaöğretim öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin algı ve beklentileri, VI.
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetler Kitabı, Ankara: ODTÜ Eğitim
Fakültesi, s.13.
Geyin, Ç. (2007), Genel liselerde okul güvenliği algılarının incelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Güven, M. (2002). Okul güvenliğinde psikolojik danışmanların rolü ve görevleri. Eğitim Araştırmaları, 5(9),
68-72.
Jacobson, G.,Riesch, S.K., Temkin, B.M., Kedrowski, K.M.,& Kluba, N. (2011). Students feeling unsafe in
school: Fifth graders’ experiences. JOSN, 27 (2), 149-159.
Kişioğlu, A.N., Demirel, R. & Öztürk, M. (2005). Assesing the indoor environment of primary schools in the
southwest of Turkey. Indoor Built Environment, 14(2), 141-145.
Kütük, Ö. (2008), Liselerde okul güvenliğine yönelik bir çalışma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Memduhoğlu, H.B. & Taşdan, M. (2008). Okul ve öğrenci güvenliği: Kavramsal bir çözümleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(34), 69-83.
Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E. & Erkan, S. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 213-224.
11
Peruman-Chaney, S.E., & Sutton, L.M. (2013). Students and perceived school safety: The impact of school
security measures. Am J CrimJust, 38, 570-588.
Shelton, A.J.,Owens, E.W., & Song, H. (2009) An examination of public school safety measures across
geographic settings. JSchHealth, 79, 24-29.
Turhan, M., & Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,
18(1), 121-142.
Türkmen, M. (2004), Orta öğretim kurumlarında okul güvenliği ile ilgili yaşanan sorunlar, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi. Werner, D. (2014). Perceptions of preparedness for a major school crisis: An evaluation of missouri school counselors. Journal of schoolcounseling, 12(3).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com