You are here

Bilim Şenliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the present research is to investigate the effect of science fairs on the 6th grade primary school students’ attitude towards the science course. A quasi-experimental method and an experimental pattern with control and experiment groups are used in the research. The research was applied on the 6th grade students during 2012–2013 educational year II.Semester and lasted 15 weeks. The Scale of Attitude Towards The Science Course was used to collect the data. At the end of the research, an increase was determined in 6th grade primary school students’ attitude towards the science course. Three months after the research, it was observed that the increase in students’ attitude towards the science course has been preserved .Based on these results, it is recommended to popularize activities such as science fairs in schools in our country and encourage students to participate in such activities.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, bilim şenliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yarı deneysel yöntem, kontrol ve deney gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde 6. sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmış ve 15 hafta sürmüştür. Verilerin toplanmasında “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda deney grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı seviyede arttığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırma tamamlandıktan üç ay sonra bu artışın korunduğu görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak, ülkemizdeki okullarda bilim şenlikleri gibi etkinliklerin yaygınlaştırılmasının ve öğrencilerin bu tür etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesinin yararlı olacağı söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Abell, S. K.  Lederman, N. G. (2007). Handbook of research on science education. Lawrence Erlbaum Asssociates: N.Jercy.
Akçay, S., Yıldırım, H.İ. ve Şensoy, Ö. (2005). İlköğretim 6. Sınıflarda bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen bilgisi dersine ve bilgisayara yönelik tutumlarına etkisi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.
Altıntaş, F. (2014). Doğa ve toprağa yönelik hazırlanan informal öğrenme ortamının ilköğretim öğrencileri üzerine etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bozdoğan, A. E. (2007). Bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğretimindeki yeri ve önemi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bunderson, E. D.  Anderson, T. (1996). Preservice elementary teachers’ attitudes toward their past experience with science fairs. School Science And Mathematics, 96(7), 371-377.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Camcı S. (2008). Bilim şenliğine katılan ve katılmayan öğrencilerin bilim ve bilim insanlarına yönelik ilgi ve imajlarının karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research methods in education. 5th Edition, Routledge/Falmer, Taylor & Francis Group, London.
Çavuş, R., Umdu Topsakal, Ü. ve Öztuna Kaplan, A. (2013). İnformal öğrenme ortamlarının çevre bilinci kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşleri: Kocaeli bilgi evi örneği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(1), 15-26.
Çaydaş, E. ve Balcıoğulları, A. (2004). İlköğretim altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
Ertaş, H., Şen, A.İ. ve Parmaksızoğlu, A. (2011). Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. Sınıf enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi, Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 178-198.
George, R. (2006). A Cross-domain analysis of change in students’ attitudes toward science and attitudes about the utility of science, International Journal of Science Education, 28 (6), 571–589.
George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. (4th edition). Boston: Allyn & Bacon.
Hofstein, A. & Rosenfeld, S. (1996). Bridging the gap between formal and informal science learning. Studies in Science Education, 28, 87–112.
Yıldırım & Şensoy Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016, Cilt 14, Sayı 1, 23-40
37
Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (3. basım). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Karadeniz, O. ve Ata, B. (2013). Sosyal bilgiler dersinde proje fuarının kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı, 6 (14), 375-410.
Knapp, D. (2000). Memorable experiences of a science field trip. School Science and Mathematics. 100(2), 65-72.
Korkmaz, H. (2004). The images of the scientist through the eyes of the Turkish children. Panhandle Science and Mathematics Conference, Canyon, Texas, USA, 25 September 2004.
Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
MEB, (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=25 (Erişim: 2016, Nisan 10).
MEB, (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151 (Erişim: 2016, Nisan 10).
Morgan, C. T. (1995). Tutumlar ve Önyargı. İçinde: S. Karakaş (Ed.), Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
Nadelson, L.S. & Jordan, R.J. (2012). Students attitudes toward an recall of outside day: An environmental science field trip. The Journal of Research, 105, 220- 231.
Perry, P. J. (1995). Getting started in science fairs: From planning to judging. Blue Ridge Summit, PA: TAB Books.
Rapp, W. (2005). Inquiry-based environments for the inclusion of students with exceptional learning needs. Remedial and Special Education. 26(5), 297–310.
Serin, O. (2004). Öğretmen adaylarının problem çözme becerisi ve fene yönelik tutum ile başarıları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
Sim, J. & Wright, C. (2002). Research in health care: concepts, designs and methods. United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarına olan etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 89-103.
Tatar, N. ve Bağrıyanık, K.E. (2012). Opinions of science and technology teachers about outdoor education. İlköğretim Online, 11(4), 883-896.
Tepe, D. (1999). Öğrencilerin fen derslerine karşı tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Turgut, M.F. (1997). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Nüve Matbaacılık.
Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59.
Yıldırım & Şensoy Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016, Cilt 14, Sayı 1, 23-40
38
Wulf, R., Mayhew, L. & Finkelstein, D. (2010). Impact of informal science education on children's attitudes about science. Physics Education Research Conference, 1289, 337-340.
Yıldırım, H.İ. (2016). Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan, 2016, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya.
Young, T. E. (2000). Science Fair Projects Bring it All Together. Book Report, March/ April, 6-8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com