You are here

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Üç Boyutlu Görsel Materyal Kullanımının Başarıya ve Tutuma Etkisinin Araştırılması

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The objective of this study is to investigate the effect of the use of three-dimensional visual materials in the unit of Structure and Properties of Substance taught in the 8th grade upon academic success of students and their attitudes toward Science and Technology Lesson. Quasi-experimental pattern with pretest-posttest control group was used in the study. The study group consisted of 67 students who study at a secondary school in Ankara in the school year of 2012-2013. The lessons were taught in both groups by the respective class teachers for a period of 9 weeks. The research data was gathered by using an “Academic Achievement Test” and an “Attitude towards Science and Technology Scale”. As a result of the study, it was determined that the use of visual materials in the unit of Structure and Properties of Substance significantly affected the academic success of students. Besides, the development in the success level was observed to be preserved even three months after completing the study. As a result of the study, it was also determined that students in both the control and the experimental group had increased the levels of attitudes toward Science and Technology Lesson. However, the difference between the attitudes of students in the control and the experimental group toward Science and Technology Lesson was not significant.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 8. Sınıfta yer alan Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinin öğretiminde üç boyutlu görsel materyal kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara ili sınırları içerisinde bulunan bir ortaokulda yer alan 67 öğrenci oluşturmuştur. Dersler iki grupta da 9 hafta süresince ders öğretmeni tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın verileri “Akademik Başarı Testi” ve “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın sonunda Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinin öğretiminde üç boyutlu görsel materyal kullanımının öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin gelişiminde anlamlı seviyede etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma tamamlandıktan üç ay sonra başarı düzeyindeki bu gelişimin korunduğu görülmüştür. Buna ilaveten araştırmanın sonunda hem kontrol hem de deney grubundaki öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir seviyede arttığı belirlenmiştir. Ancak deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Adıgüzel, Y. (1998). “İlköğretim Okulları 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Ege Bölgesi Konusunun Araç-Gereç Kullanılarak Öğretiminin Değerlendirilmesi.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Akçay, H., Tüysüz, C. ve Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisine bir örnek: mol kavramı ve avagadro sayısı. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET,2(2) 57-66
Akpınar, B. ve Turan, M., “İlköğretim okullarında fen bilgisi öğretiminde materyal kullanımı”, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül., Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara, (2002).
Alkan, C., “Eğitim Ortamları”, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, (1979).
Altun, A. ve Olkun, S., “Güncel gelişmeler ışığında ilköğretim: matematik, fen, teknoloji, yönetim.” Anı Yayıncılık, Ankara (2005).
Aydın, Y. (2004). Sosyal bilgiler dersinde görsel materyal kullanımının başarıya ve derse tutuma etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Baki, A., Yalçınkaya, H.A., Özpınar, İ. ve Uzun, S.Ç. (2009). İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine bakışlarının karşılaştırılması, TÜRKBİLMAT, 1(1), 67-85.
Baloglu, Z.(1990). Türkiye’de eğitim, Ankara: Tüsiad Yayınları.
Başak, A. (2002). “Materyal Kullanımının İlköğretim Okulu Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi”. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Baykul, Y. (1990). İlkokul besinci sınıfları ve lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karsı tutumlarda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM. Yayınları.
Brannigan, C. (2002). Study: missouri’s ed-tech program is raising student achievement. eSchool News.
Bülbül, M. Ş. (2014). The effect of enriched course materials about motion on nineth grade sighted and totally blind students' achievement, motivation, attitude, perception of learning environment and interaction in inclusive classes. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1997). Genel öğretim yöntemleri, Öz-Eğitim Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Konya.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Çeken, R., “Sekizinci sınıf öğrencilerine fiziksel ve kimyasal değişmelerin basit fen aktiviteleri ile öğretilmesinin başarıya etkisi”, (Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, (2007).
Çilenti, K. (1988). Fen Eğitimi Teknolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Eliküçük, H. (2006). “Öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreçlerinde teknoloji kullanma yeterlilikleri”.
Şensoy & Yıldırım Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016, Cilt 14, Sayı 1, 85-102
99
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Enki, K. (2014). Somut materyal kullanımının yedinci sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi ve geometrik figürlerin farklı yönlerden görünümleri üzerindeki başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Erdoğan, B. (2007). The effects of physical manipulative with or without self-metacognitive questioning on sixth grade students' knowledge acquisition in polygons. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Güneş, N.M. (2013). “İlköğretim fen ve teknoloji dersinde 3 boyutlu görsel materyal kullanımının başarıya, kavram öğrenmeye ve tutuma etkisi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Güngör, S. (2005). “Ortaöğretim Geometri Dersi Üçgenler Konusunda Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı Elle Yapılan Materyaller ve Portfolyo Hazırlamanın Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi.” Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Hesapçıoğlu, M. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. Eğitim Programları ve Öğretim. Nobel Yayıncılık, Ankara.
Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 90-101.
Kılıç, Z. (1997). Özel dershanelerde fen bilgisi dersinin deneyle öğretilmesinin kavramların kazanılması ve hatırlatılmasına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi
Körükcü, E. (2008). Tam sayılar konusunun görsel materyal ile öğreniminin 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Küçükahmet, L. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Büro Kitabevi Yayınları
Öz, A. (2012). Somut materyallerin ve Geometer's Sketchpad yazılımının derslerde kullanımının öğretmen adaylarının geometri başarılarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
Özdemir, K. (2014). Ortaöğretim tarih derslerinde kullanılan görsel materyallerin öğrenci akademik başarı ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Özden, Y. “Öğrenme ve öğretme”, Geliştirilmiş 5. Baskı, Pegem Yayıncılık, ISBN 975-6802-13-8 Ankara, (2003).
Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.
Öztürk, G., “Öğrencilerin basit malzemelerle yaptıkları deneylerin kuvvet enerji kavramını öğrenmelerine ve fene karşı tutumlarına etkisi”, (Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, (2007).
Sarı, S. (2010). The effect of instruction with concrete materials on fourth grade students' geometry achievement. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Selçuk, Z., “Gelişim ve öğrenme”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, (2004).
Şensoy & Yıldırım Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016, Cilt 14, Sayı 1, 85-102
100
Songur, A. (2006). “Harfli İfadeler Ve Denklemler Konusunun Oyun Ve Bulmacalarla Öğrenilmesinin Öğrencilerin Matematik Başarı Düzeylerine Etkisi.” Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Şahin, T.Y. (2003). Student teacher’s perceptions of instructional technology: developing materials based on a constructivist approach. British Journal of Educational Technology, 34(1), 67- 74.
Tavukçu, Koray (2006). “Fen bilgisi dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi” , Yayımlanmamış Doktora Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Biliminler Enstitüsü. Zonguldak.
Temizyürek, K. “Fen öğretimi ve uygulamaları”. Nobel Yayınları. Ankara, (2003).
Tepe, D. (1999). “Öğrencilerin fen dersine karsı tutumları ile başarıları arasındaki ilişki.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. M. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
Uçar, G. ve Gürdal, A. (1997). Birleştirilmiş sınıflar fen bilgisi dersinde öğrenci başarısına öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ve derse karşı ilgilerinin etkisi, 3. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi.
Uyangör, S.M. ve Ece, D.K. (2010). The attitudes of the prospective mathematics teachers towards instructional technologies and material development course, TOJET, 9(1), 213-220.
Wenglinsky, H. (1998). Does it compute? The relationship between educational technology and student achiement in mathematics. pronceton: ETC Policy Information Center.
Wise, C. K. (1983). A meta-analysis of the effects of various science teaching strategies on achievement, Journal of Research in Science Teaching, 20. 419-435
Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu, İlköğretim Online(2006). 5(1), http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/yenimufredat_raporu[1].pdf, (Erişim: 16 Mart 2012.)
Yıldırım, S. ve Şahin, T.Y. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık
Yılmaz, N., (2008). “İlköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfları lise birinci sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisindeki temel bilgilerle günlük hayatı ilişkilendirme becerileri”, (Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com