You are here

2000 YILI SONRASINDA YAYIMLANAN MUSTAFA KUTLU’NUN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI

TRANSMISSION OF VALUE IN MUSTAFA KUTLU'S STORIES PUBLISHED AFTER 2000

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11733

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine the values in Mustafa Kutlu's stories published after 2000 and to determine how these values can be used in Turkish language teaching. In the research, document review, one of the qualitative research methods was used. "Descriptive analysis" was used in the analysis of the values that were indexed at the end of the document review. 12 story books published between 2001-2016 were examined using Turkish Value Form (TVF) consisting of 40 values prepared in the direction of 4 expert opinions and they were quoted from the stories after the existing values were determined. In the analysis process of the data, the values determined by the reviewing method are classified, handled under separate titles and frequencies are given in the tables. The page numbers of the works on which the values are processed, the titles of the works and the frequency of the handling were given in the tables prepared separately for each value. As a result of the study, it was determined that 32 values (being fair, respect for unity of family, friendship, peace, being scientific, courage, generosity, industriousness, respect for the environment, solidarity, democracy, religious values, sensitivity, honesty, decency, aesthetics, sacrifice, tolerance, chastity, communication, austerity, compassion, hospitality, valuing being healthy, respect, love, responsibility, cleanliness, patriotism, helpfulness, self-confidence, freedom) were handled in different frequency. In the analyzed works of Mustafa Kutlu 32 values were found to be handled 733 times. In Mustafa Kutlu's stories, it was determined that "religious value" (11, 45%) was the most handled. This value was followed by helpfulness (10, 23%) and love (6, 13%). As a result of the studies and the results done on the field, it was determined that Mustafa Kutlu's stories can be used in value education.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Mustafa Kutlu’nun 2000 yılı sonrasında yer alan hikâyelerindeki değerleri belirlemek ve yer alan bu değerlerin Türkçe öğretiminde nasıl kullanılacağını tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “doküman taraması” yapılmıştır. Doküman taraması neticesinde fişlenen değerlerin analizinde “betimsel analiz” uygulanmıştır. 2001-2016 yılları arasında yayımlanan 12 hikâye kitabı, 4 uzman görüşü doğrultusunda hazırlanan 40 değerden oluşan Türkçe Değerler Formu (TDF) kullanılarak incelenmiş, var olan değerler tespit edildikten sonra hikâyelerden alıntılanmıştır. Verilerin analizi sürecinde tarama yöntemiyle belirlenen değerler sınıflandırılmış, ayrı başlıklar altında ele alınmış ve tablolarda frekansları verilmiştir. Her değer için ayrı ayrı hazırlanan tablolarda, değerlerin işlendiği eserler, eserlerin sayfa numaraları, işlenme sıklıkları verilmiştir. Araştırma sonucunda Kutlu’nun hikâyelerinde 32 değerin (adil olma, aile birliğine önem verme, arkadaşlık, bağımsızlık, bilimsellik, cesur olma, cömertlik, çalışkanlık, çevreye önem verme, dayanışma, demokrasi, dini değerler, duyarlılık, dürüstlük, edepli olma, estetik, fedakârlık, hoşgörü, iffetli olma, iletişim kurma, kanaatkârlık, merhamet, misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik, özgüven, özgürlük) farklı sıklıklarla işlendiği belirlenmiştir. Mustafa Kutlu’nun incelenen eserlerinde 32 değerin 733 kez işlendiği tespit edilmiştir. Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde en çok “dini değer”in (%11,45) işlendiği belirlenmiştir. Bu değeri yardımseverlik (%10,23) ve sevgi değeri (%6,13) takip etmiştir. Alanda yapılan çalışmalar ve sonuçlar neticesinde Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinin değer eğitiminde kullanılabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aktaş, E ve Çelikpazu Ekinci, E. (2011). MEB 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin değer iletimi açısından incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p. 413-424, ANKARA-TURKEY
Cihan, N (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 429-436, ANKARA-TURKEY
Bektaş, M., Karadağ, B. (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımlaşma değerine yönelik geliştirdikleri metaforların incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/8 Summer 2013, p. 271-286, ANKARA-TURKEY
Çağlayan, A. (2013). Ahlâk pusulası ahlâk ve değerler eğitimi. İstanbul: DEM Yayınları
Dilmaç, B., Ulusoy, K. (2014). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi
Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: karakter eğitimi programları. Değerler eğitimi dergisi, (1), 79-96.
Kardaş, N. M. (2015). Orhun abidelerinin Türkçe öğretiminde değer aktarımı bakımından önemi III bilge kağan abidesi. Türk İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2, 55-70.
Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınevi
Sarı, O. (2013). Sosyal değerler emek ve sosyal edebiyata dair bazı düşünceler, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2 202-227.
Selçuk, Z. (2001). Etkili öğrenme ortamlarının oluşturulmasını etkileyen etmenler. Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 21, 16-19.
TDK, (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Veugelers, W. (2000). "Different ways of teaching values". Educational Review, 52 (1), 37-46.
Yaman, E. (2014). Değerler eğitimi eğitimde yeni ufuklar. Ankara, Akçağ Yayınları.
Yavuz, Ş. (2010). Post/Modern bir köyde varlık, oluş ve umudun "değneği" ve "değerlemesi": değerler, diğerleri ve değerler havuzu. Eğitime Bakış, s. 43-49.
Yeşil, A.ve Aydın, R, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2).
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com