You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ACCORDING TO THEIR SELF-EFFICACY OF SCIENTIFIC RESEARCH AND TEACHING ATTITUDES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11938

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The general aim of this research is to evaluate of prospective teachers in terms of their self-efficacy of scientific research and their teaching attitudes. Within this context, it was reviewed whether the opinions devoted to both dependent variables show a significant difference or not in terms of sex, class, age and department. that, it was tried to determine at which level and which direction there is correlation between self-efficacy of scientific research and teaching attitudes with relational analyses. The research was carried out according to relational screening method. The research sample was formed from Erzincan University Faculty of Education. A significant difference was found between the opinions of the teacher candidates in the Method, Conclusion and discussion, Suggestion and reference development subscales according to test result in which the scientific research self-efficacy scale was compared according to the division in which education was studied. According to the results of the independent groups t test of the teaching attitudes scale compared to the sex, the difference in opinion level in favor of female teacher candidates was determined in terms of Love, Value, Adaptation subscales and all. it was seen that there were positive correlations at various levels between self-efficacy of scientific research competencies and teaching attitudes. According to the results of the research, the subscales of the PDR department's scientific research self-efficacy scale and all the averages are low. It is recommended that the reason for this low average be investigated. One of the noteworthy findings in the field writing in the sense of attitude toward the teaching profession and in this research is that the priority situation which is related to the attitude towards the teaching profession is love. For this reason, an arrangement should be made that the persons who will prefer the teaching profession are made up of those who love this profession.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın genel amacı öğretmen adaylarını bilimsel araştırma öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirmektir. Bu amaçla bu her iki bağımlı değişkene yönelik görüşler arasında cinsiyet, sınıf, yaş ve bölüme göre anlamlı düzeyde görüş farkı olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun yanında ilişkisel analizlerle bilimsel araştırma öz-yeterliği ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında ne düzey bir ilişki olduğu da belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi oluşturmaktadır. Bilimsel araştırma öz-yeterliği ölçeğinin öğrenim görülen bölüme göre karşılaştırıldığı test sonucuna göre ölçeğin Yöntem, Sonuç ve Tartışma, Öneri ve referans geliştirme alt boyutlarında öğretmen adaylarının görüşleri arasında bölüm değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin cinsiyete göre karşılaştırıldığı bağımsız gruplar t testi sonucuna göre ölçeğin Sevgi, Değer, Uyum alt boyutları ve tamamı açısından kadın öğretmen adayları lehine anlamı düzeyde görüş farkı belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda bilimsel araştırma öz-yeterliği ve Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında çeşitli düzeylerde pozitif yönde ilişkiler olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre PDR bölümünün bilimsel araştırma öz-yeterlik ölçeğinin alt boyutları ve tamamında ortalamaları düşüktür. Bu ortalama düşüklüğünün nedenine yönelik araştırmaların yapılması önerilmektedir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum anlamında alan yazında ve bu araştırmada dikkati çeken bulgulardan biri öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu yordayan öncelikli durumun sevgi olduğudur. Bu nedenle öğretmenlik mesleğini tercih edecek kişilerin bu mesleği seven kişilerden oluşması şeklinde bir düzenleme yapılmalıdır.

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2/3, Article 11.
Aslan, D. ve Köksal-Akyol, A. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 51-60.
70 Ferdi BAHADIR - Murat TUNCER
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/14
Aşkar, P. ve Umay, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy; The exercise of control. New York: Freeman.
Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology: An International Review, 51 (2), 269–290.
Bozdoğan, A.E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 2, 83–97.
Bozkırlı, K.Ç. ve Er, O. (2011). Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Kafkas Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 6(4), 457-466.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anakara: Pegem Akademi Yayınları.
Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
Çakır, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliği lisans programı ve eğitim fakülteleri İngilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 9, 27-42.
Çakır, Ö. Kan, A ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, (1), 36-47.
Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). “Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15, s:33–53.
Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162, 160-167.
Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28–37.
Çuhadar, C., Gündüz, Ġ., ve Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımları ve akademik öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251–259.
Demircioğlu, E. ve Özdemir, M. (2014). Fen ve edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 110-122.
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Öz-Yeterlikleri ve Öğretmenlik Mesleğine… 71
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/14
Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 96-111.
Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-168.
Doğan, Y. (2016). Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalıkları, Öz-Yeterlik Algıları, Yabancı Dile Yönelik Kaygıları, Tutumları ve Akademik Başarılarının İncelenmesi. Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
Erdem, C. (2012). Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlilik algıları ve tutumları üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 7(4), 1727-1747.
Gliner, J.A., Morgan, G.A. ve Leech, N.L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. : Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
İpek, C. Tekbıyık, A. ve Ursavaş, Ö.F. (2010). Lisansüstü öğrencilerin araştırma öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1),127- 145.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kart, A. ve Gelbal, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterlik algılarının ikili karşılaştırmalı yargılar yöntemiyle belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1), 12- 23.
Kurt A.A., İzmirli Ö.Ş., Fırat, M. ve İzmirli S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30; 19-2.
Küçükahmet, L. (1986), “Okul binalarının eğitsel kullanımı”, Çağdaş Eğitim Dergisi,113, 9-15.
Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2(2), 15-28.
Saracaloğlu, A. S., Varol, S. R. ve Ercan, İ. E. (2005), “Lisansüstü eğitim öğrencilerinin araştırma kaygıları, araştırma ve istatistiğe yönelik tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki” Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı. No.17:187-199.
Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1). 137-146.
Tunca, N. Ve Alkın-Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilişötesi (üst biliş) öğrenme stratejileri ile akademik öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4 (1), 47-56.
Tuncer, M. ve Özeren, E. (2012). The development of a self-efficacy scale for scientific research and an evaluation of prospective teachers’ views about that scale. Social and Behavioral Sciences, 51, 553-561.
Tuncer, M. ve Yılmaz, Ö. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma özyeterliği ve üstbiliş düşünme becerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 2243-2260.
Tuncer, M., ve Tanas, R. (2011). Egitim fakultesi ogrencilerinin bilgisayar oz-yeterlik algilarinin degerlendirilmesi, Adiyaman Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 4(6).
72 Ferdi BAHADIR - Murat TUNCER
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/14
Üstüner, M.(2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Eğitim Yönetimi,12 (45) ,109-127.
Woolfolk- Hoy, A.ve Burke-Spero, R (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343-356
Zimmerman, B. J., Bandura, A. ve Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal, 29(3), 663-676.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com