You are here

ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 4 HAFTALIK EGZERSİZ PROGRAMININ EĞİTİM SIRASINDAKİ DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 4 WEEK EXERCISE PROGRAMMME ON THE ATTENTION IN THE TRAINING ORDER ON UNIVERSITY STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12240

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Attention is important for education because it is one of the basic components of the learning process. When it comes to sports, it is an undeniable fact that attention is particularly important in sport branches where time is very important. The study was carried out on 40 students, 20 control groups and 20 experimental groups, studying at Ağrı İbrahim Chechen University. Participants were randomly selected and a pattern was used with pre-test and post-test control group to which the D2 attention test was applied for the experimental group, a special exercise program was given for 4 weeks, 3 days and 80 minutes per week. Since the data is less than 30, nonparametric statistical analysis methods have been applied. The Wilcoxon Paired Two-Sample Test was administered to test whether there was a significant difference between the pre-test and post-test results of the experiment group. The results showed that there was a significant difference between the pre-test and post-test results of the experimental group. Even for a short time, it was observed that the exercises made had a positive effect on the attention of the athletes. According to the test results, pre-test and post-test scores of the individuals between the pre-test and post-test scores of the experimental group differ significantly from each other (Z: -2.82 <, p = 0.005 <0.01). From here, it can be said that the exercise programs applied according to the single group pretest / posttest values are effective in increasing the attention level of the athletes.
Abstract (Original Language): 
Dikkat öğrenme sürecinin temel bileşenlerinden biri olması sebebiyle eğitim açısından önem arz etmektedir. Sporcular açısından ele alındığında ise özellikle zamanın çok önemli olduğu spor branşlarında dikkatin etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Araştırma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitim gören 20 kontrol grubu ve 20 deney grubu olmak üzere 40 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Katılımcılar tesadüfi örneklem usulüyle seçilerek D2 dikkat testinin uygulandığı ön test-son test kontrol gruplu bir desen kullanılmıştır. Deney grubuna 4 haftalık, haftada 3 gün 80 dakika olmak üzere özel egzersiz programı verilmiştir. Veriler 30'dan az olduğu için parametrik olmayan istatistiksel analiz yöntemleri uygulanmıştır. Deney grubunun ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek için Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örneklem Testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar deney grubunun ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymuştur. Kısa süreli bile olsa yapılan egzersizlerin sporcuların dikkatleri üzerine olumlu bir etki yaptığı gözlemlenmiştir. Test sonuçlarına göre deney grubunun BDT’den aldığı ön test puanları ile son test puanları arasında bireylerin ön test ve son test puanları birbirinden anlamlı bir biçimde farklı çıkmıştır (Z: -2.82<, p=0.005<0.01). Buradan hareketle tek grup öntest/sontest değerlerine göre uygulanan egzersiz programları sporcuların dikkat düzeylerinin artırılması noktasında etkili olmuştur denilebilir.

REFERENCES

References: 

Adsız, E. (2010). İlköğretim Çağındaki Öğrencilerde Düzenli Yapılan Sporun Dikkat Üzerine
Etkisinin Araştırılması, Master Thesis, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Atlı, M., Yaşar, G., Özkan, Z., (2016). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin, Akademik Başarı ve Bazı
Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of
Education Faculty), XIII (I), 315-329.
Attention, Richards J.E., (18.11.2016). p. 282. Reached from
http://jerlab.psych.sc.edu/PDF/CambridgeEncyclopedia.pdf website on 18.11.2016.
Çağlar, E.& Koruç, Z, (2006). D2 Dikkat Testinin Sporcularda Güvenirliği Ve Geçerliği, Spor
Bilimleri Dergisi Hacettepe J. Of Sport Sciences, 17 (2), 58-80.
Çocuk Kavramı, reached from http://tdk.gov.tr/ website on 22.11.2016.
Ertürk, S., (1984). Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları, Ankara.
Peters, R.S., (1967).The Concept Of Education, Routledge & Kegan Paul, London.
Rousseau, J. J., (1889). Emile; Or, Concernıng Education. D. C. Heat H & Company, Boston.
Seippel, O., (2006). The Meanings of Sport: Fun, Health, Beauty or Community?, Sport in Society,
9 (1), pp. 51–70.
Sönmez, S. (2004). Eğitim ve Tecrübenin Değeri, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,
9, 351-364.
Spor Kavramı, (22.11.2016). reached from http://tdk.gov.tr/ website on 22.11.2016.
Tunç, A. (2013). Golf Sporu Yapan Çocukların Dikkat Düzeylerinin İncelenmesi, (Unpublished
Mater Thesis), Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kon

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com