You are here

TOPLUMSAL DEĞİŞME BAĞLAMINDA GENÇLİK SORUNLARI

YOUTH PROBLEMS IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12412

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The concept of youth often points to a biological turning point, but youth is a sociological phenomenon that is loaded with psychological, social and cultural meanings. In this respect, youth is attracting attention as a period with unique characteristics, just like in other age periods. Although young people have many distinctive features from other periods of life, one of their most important differences is the problems experienced in this period. Youth is the transition from childhood to adulthood. Youth is a time when biological, spiritual and social problems are the forefront and each society has a distinctive feature. Youth is seen as a problem in almost every society. On the basis of this situation are these problems and problems that young people have experienced with social values. Often the source of problems that young people experience is linked to the biological and psychological characteristics of youth. However, social change processes cause various problems. Especially the changes in values and value judgments that arise with social change often cause various conflicts between young people and later generations. This is a universal phenomenon, and in every society young people are seen as a social problem. The aim of the study, which is shaped around this problem, is primarily to address the biological, psychological and social problems of youth. Then try to explain the various problems that arise with the process of social change in sociological context.
Abstract (Original Language): 
Gençlik kavramı, çoğu zaman biyolojik bir döneme işaret etse de psikolojik, toplumsal ve kültürel anlamlarla yüklü olan sosyolojik bir olgudur. Bu bakımdan gençlik, tıpkı diğer yaş dönemlerinde olduğu gibi, kendine has özelliklere sahip bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Gençliğin yaşamın diğer dönemlerinden ayırt edici pek çok özelliği bulunmasına rağmen, en önemli farklılıklarından biri, bu dönemde yaşanan sorunlardır. Özellikle çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresi olan gençlik biyolojik, ruhsal ve sosyal sorunların ön planda olduğu bir dönem olarak her toplumda ayırt edici bir özelliğe sahip olmuştur. Gençlik döneminin hemen her toplumda bir sorun olarak görülmesinin temelinde de bu sorunlar ve gençliğin toplumsal değerlerle yaşadığı uyumsuzluk gelmektedir. Gençliğin yaşadığı problemlerin kaynağı çoğu zaman gençlik döneminin biyolojik ve psikolojik özelliklerine bağlansa da, toplumsal değişim süreçlerinin çeşitli problemlere neden olduğu ifade edilebilir. Özellikle toplumsal değişimle birlikte ortaya çıkan değer değişimi ve değer yargılarında ortaya çıkan farklılaşmalar, çoğu zaman gençler ile sonraki kuşaklar arasında çeşitli çatışmalara neden olmaktadır. Evrensel bir olgu olan bu durum, hemen her toplumda gençlerin sosyal bir problem olarak görülme sorununu beraberinde getirmektedir. Bu problem etrafına şekillenen çalışma; gençliğin biyolojik, ruhsal ve sosyal sorunlarını ele alarak toplumsal değişme süreci ile beraber ortaya çıkan çeşitli sorunları sosyolojik bağlamda değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

REFERENCES

References: 

Adak, Nurşen (2009), “Sosyoloji ve Sosyal Problemler”, Sosyal Problemler Sosyolojisi Dünyadan
ve Türkiye’den Örnekler, ed. Nurşen Adak, Siyasal, Ankara.
Atabek, Erdal (2010), Tüketilen Değerler ve Gençlik, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
Baltaş, Z. ve Baltaş A. (1991), “Gençlik Çağı ve Stres”, Aile Yazıları 3, der. Beylü Dikeçligil –
Ahmet Çiğdem, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara.
Bauman, Zygmunt (2006), Küreselleşme, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Bayhan, Vehbi (1997), Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara.
Bilgiseven, Âmiran K. (1993), “Sağlıklı Sanayileşmenin Sosyal Temelleri”, Sosyoloji Konferansları:
24 (1)
Bilir, Ş. ve Dabanlı D. (1991), “Ergenlik Çağındakinin Sosyal Gelişimine Aile Tutumlarının
Etkisinin Araştırılması”, Aile Yazıları 3, der, Beylü Dikeçligil – Ahmet Çiğdem, Başbakanlık
Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara.
532 Emine Meliha KURTDAŞ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/25
Bottomore, Tom B. ve Nisbet Robert (2002), SosyolojikÇözümlemenin Tarihi, haz. Mete Tunçay,
Aydın Uğur, Ayraç Yayınevi, Ankara.
Brake, Mike (1980), The Sociology of Youth Cultures Sex and Drugs and Rock’n’ Roll?,
Routledge&Kegan Paul, London.
Cuff, E.C. vd. (2013), Sosyolojide Perspektifler, çev. Ümit Tatlıcan, Say Yayınları, İstanbul.
Çelebi, Nilgün (1991), “Genç Sosyalleşme Sosyal ve Kültürel Yapı”, Aile Yazıları 3, der: Beylü
Dikeçligil – Ahmet Çiğdem, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara.
Çelen, Nermin (2011), Ergenlik ve Genç Yetişkinlik, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
Dereboy, Çiğdem (2012), “Ergen Gelişimi ve Ruhsal Sorunları Profili Araştırması”, Türkiye’de
Gençlik, Ne Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz?,edt. M.Eskin vd., Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri
Derneği Yayınları, Ankara.
Dereboy, F ve Çelen, N. (2012), “Türk Gençliğinde Kimlik Gelişimi ve Kimlik Sorunları”,
Türkiye’de Gençlik, Ne Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz?,edt. M.Eskin vd., Türkiye Çocuk ve Genç
Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara.
Doğan, İsmail (2011), Eğitim Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Doğan, M.S vd., (2009), Sosyoloji Çarşısı, E Yazı, Samsun.
Ekşi, Aysel (1991), “Gençlik Döneminde Uyum ve Davranış Sorunları”, Aile Yazıları 3, der: Beylü
Dikeçligil – Ahmet Çiğdem, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara.
Eskin, Mehmet (2012), “Türk Gençlerinde Cinsel Yönelim Çalışmaları”, Türkiye’de Gençlik Ne
Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz?,edt. M.Eskin vd, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği
Yayınları, Ankara.
Giddens, Anthony (2000), Elimizden Kaçıp Giden Dünya, çev. Osman Akınhay, Alfa Yayıncılık,
İstanbul.
Gökçe, Birsen (1984), Orta Öğretim Gençliğinin Beklenti ve Sorunları, Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Grant, Wendy (1999), 13-19 Yaşları Arasındaki Gençler, çev. Şerife Küçükal, Hyb Yayıncılık,
Ankara.
Güleç, Cengiz (1986), “Gençliğin Eğitimi”, Gençliğin Eğitimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
Ankara.
Güler, Müzeyyen, “Üniversite Gençliğinin Kişilik Özellikleri ve Uyum Sorunları”, M.Ü. Atatürk,
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1996(8).
Gümüşel, Orhan (2013), Genciz Biz/Gençlik Psikolojisi, Timaş, İstanbul.
Hallman, Louis Thomas (2009), Gençlerle İletişim, edt. Ece Özbaş, Ekinoks Yayıncılık, İstanbul.
Hurlock, Elizabeth B. (1985), "Ergenlikte Beden Gelişimi", çev. G. Günçe, Ergenlik Psikolojisi, der.
B. Onur, Hacettepe-Taş Kitapçılık Ltd. Şti., Ankara.
Köknel, Özcan (1997), İnsanı Anlamak, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
Langman, Lauren (2011), “Marx’dan Bu Yana Yabancılaşma”, Sosyolojik Düşünce Sözlüğü, haz.
Massimo Borlandi vd., çev. Bülent Arıbaş, İletişim Yayınları, İstanbul.
Toplumsal Değişme Bağlamında Gençlik Sorunları 533
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/25
Lüküslü, Demet (2009), Türkiye'de "Gençlik Miti" : 1980 Sonrası Türkiye Gençliği, İletişim
Yayınları, İstanbul.
Marshall, Gordon (1999), Sosyoloji Sözlüğü, çev: Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Bilim ve
Sanat Yayınları, Ankara.
Marx, Karl (2006), Sosyoloji ve Felsefe, çev. Ardaş Margosyan, Belge Yayınları, İstanbul.
Milson, Fred (1972), Youth In a Changing Society, London, Boston, Routledge and K. Paul.
Oskay, Gülter (1991), “Değer Yargıları Yönünden Ana – Baba Ergen Çatışması”, Aile Yazıları 3,
der. Beylü Dikeçligil – Ahmet Çiğdem, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,
Ankara.
Rogers, Dorothy (1987), “Ergenlikte Kültür ve Yabancılaşma”, çev.İ. Gürkaynak, Ergenlik
Psikolojisi, der. Bekir Onur, Hacettepe –Taş Kitapçılık, Ankara.
Siyez, Didem M. (2009), Ergenlerde Problem Davranışlar Okul Temelli Önleme Çalışmaları İle İlgili
Uygulama Örnekleri, Pegem Akademi, Ankara.
Sombart, Werner (1998), Aşk, Lüks ve Kapitalizm, çev. Necati Aça, Bilim ve Sanat Yayınları,
Ankara.
Swingewood, Alan (1996), Kitle Kültürü Efsanesi, çev. Aykut Kansu, Bilim ve Sanat Yayınları,
Ankara.
Şener, Sami (2012), Türkiye’de Gençlik: Beklentiler, Problemler ve Düşünceler, İnkılab Basım
Yayım, İstanbul.
Tamar, M. ve Öztürk, Ö. (2012), “Günümüz Gençlerinde Depresyonu Anlamak: Bu Alanda
Ülkemizde Yapılan Çalışmalar”, Türkiye’de Gençlik, Ne Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz?,edt.
M.Eskin vd., Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara.
Tatar, H. ve Tatar, T. (2014), “Yabancılaşma ve Eğitim”, Eğitim Sosyolojisi, edt. M. Çağatay
Özdemir, Pegem Yayınları, Ankara.
Tezcan, Mahmut (1991), Gençlik Sosyolojisi Yazıları, Gündoğan Yayınları, Ankara.
Tezcan, Mahmut (2003), Gençlik Sosyolojisi, Naturel Kitap Yayın Dağıtım, Ankara.
Tolan, Barlas (1993), Sosyoloji, Adım Yayıncılık, Ankara.
Ünlüoğlu, Gülören (1987), “Ergenliğin Psikopatolojisi”, Ergenlik Psikolojisi, der. Bekir Onur,
Hacettepe –Taş Kitapçılık, Ankara.
Ünver, Ö. vd. (1986), 12-24 Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları, Gazi Ünv. Basın-Yayın Yük.
Matbaası, Ankara.
Varış, Fatma (1963), Ergenin Gelişimi, Özgü Yayınevi, İstanbul.
Wallerstain, Immanuel (2004), Modern Dünya Sistemi, çev: Latif Boyacı, İstanbul.
Yavuzer (Yavuz), Halide (1986), Ergenlik Çağında Gelişmeyi Etkileyen Güçler, Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Yentürk, N. ve Başlevent C. (2008), “Türkiye’de Genç İşsizliği: Etkileyen Faktörler ve Politika
Önerileri”, Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları, der. N. Yentürk-Y. Kurtaran-
G.Nemutlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
534 Emine Meliha KURTDAŞ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/25
Yörükoğlu, Atalay (1991), “Gençlik ve Yetişkinler: Kuşaklar Çatışması”, Aile Yazıları 3, der. Beylü
Dikeçligil – Ahmet Çiğdem, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara.
Yörükoğlu, Atalay (1994), Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayıncılık, İstanbul.
Yörükoğlu, Atalay (2000),Gençlik ÇağıRuh Sağlığı ve Ruhsal Sorunları, Özgür Yayınları, İstanbul.
Zeyneloğlu, Sinan (2012), “Türk Gençlerinin Eğitimi ve İstihdama Erişimi”, Türkiye’de Gençlik, Ne
Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz?, ed. M.Eskin vd., Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği
Yayınları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com